Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3051 - 005 Turihøgda
(Object Id: 5971)
(Last updated: 14.09.2001)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 510900 m. North: 6651650 m.
Longitude: 9.1954310 Latitude: 60.0020000
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Regular production Mining was carried out during the first world war, probably also some prospecting during the second world war.
2001 - 2001 Sampling Company/Institution :NGU mineralressurser

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Hydrothermal vein Form: Irregular
Main texture: Structureless Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Setesdal-Hallingdal Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Fluorspar Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Pegmatite Intrusive
Original rock :Granite pegmatite
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Quartzite Sedimentary
Original rock :Quartz sandstone
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Turihøgda molybdengruver ligger 800 m.o.h. i tett granskog. Det er skogsbilveg fram til hytte ca. 500 m nord for gruvene. Gruvene består av flere større og mindre dagskjæringer og grøfter, drevet hovedsaklig langs kvarts- og pegmatittganger med mineraliseringer. Til sammen har disse en utstrekning på 190 meter i nord-sør retning og 50-60 meter i øst-vest retning. De ligger alle sammen i en liten dalsenkning mellom høyere åser og koller. Totalt tippvolum er ca. 1600 kbm. Mineralisering består av molybdenglans og mindre mengder kobberkis tilknyttet kvartsårer og pegmatittganger gjennomskjærende kvartsitt. Kvartsårene er steiltstående til vertikale, gjennomgående med strøk øst-vest. Pegmatittgangene har også andre orienteringer. Rikest mineralisering opptrer i kontakt mellom kvartsårer og pegmatittganger, hvor sulfidene opptrer i form av mm til cm-årer med rik impregnasjon. Ellers opptrer sub- og euhedrale molybdenglans i form av sekskantede dipyramidale krystaller opptil 2-3 cm store spredt i kvartsårene og i mindre grad i pegmatittgangene. Kvartsårene observert har mektigheter mellom 0.2 og 1 meter, mens pegmatittgangene typisk er fra noen få cm til 0.5 m mektige. Sistnevnte består av kvarts, hvit feltspat, biotitt og granat. Lokalt er det svært granatrike partier og det er også funnet flusspat. Hovedgruva består i nord av en vannfylt grop og innhugg i en 5-6 m høy skrent. Dette er ca. 10 x 7 m stort. 15 meter mot sør fra dette er det en ca. 25 meter lang øsv-vestgående skjæring, som er fra 5 meter dyp i øst til 1.5 meter dyp i vest, mens bredden er henholdsvis 5 og 1.5 meter. Tipphaugene utenfor har et volum på ca. 700 kbm.

Name of Locality: Turihøgda
(Object Id: 12792 5,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 510900 m. North: 6651690 m.
Longitude: 9.1954330 Latitude: 60.0023590
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Nordligste dagskjæring. Består av en 12 m lang, 3 m bred og 3-4 m skjæring i øst-vest retning. Skjæringen fortsetter videre noen meter vestover, men bare 1.5-2 meter dyp. Innerst og vestligst i skjæringen er det en ca. 1 meter bred kvartsgang. Denne inneholder spredte aggregater av kobberkis. I yttergang av gangen mot omliggende kvartsitt opptrer noe feltspat og granat. Mineralisering i utskutte blokker består av spredt molybdenglans i form av mm til cm sub-/euhedrale krystaller i kvarts, og anriket i i rikere, finkornet impregnasjon assosiert med feltspat, granat og biotitt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0164.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Finegrained impregnation of molybdenite in quartz, feldspar, garnet and biotite. Traces of chalcopyrite and magnetite.
No. of registrated element analyses = 1
BU0164.02 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Scattered aggegates of chalcopyrite in quartz. Some grains of biotite and feldspar.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Turihøgda
(Object Id: 12793 5,02,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 510894 m. North: 6651620 m.
Longitude: 9.1953390 Latitude: 60.0017310
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjæring og grøft ca. 30 m sør for hovedgruva. Denne består av et innhugg i en skrent, omlag 10 m langt (nord-sør), inntil 5 m bredt, mens høyden er ca. 7 m helt i vest. En kvartsgang sees i østveggen og oppe på skrenten. Det er videre røsket langs skrenten i 20 meters lengde videre mot sør. Totalt tippvolum her er omlag 375 kbm.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0164.03 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Finegrained impregnation of molybdenite and subordinate chalcopyrite in quartz with some feldspar, garnet and biotite
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Turihøgda
(Object Id: 12794 5,03,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 510909 m. North: 6651519 m.
Longitude: 9.1956030 Latitude: 60.0008320
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Sørligste skjæring i gruvene: Det er egentlig en 25 m lang grøft i nord-sør retning, langs sørvestsiden av en ås. Skjæringen/grøfta har en høyde på 1-3 meter. Tippvolumet ehr anslås til ca. 200 kbm. Det kan sees en rekke tynne pegmatittganger i veggene og enkelte kvarts-årer. Pegmatittgangene har slakt fall mot nordøst. Molybdenglans sitter i ytterkant av pegmatittgangene, gjerne også inne i kvartsitten i form av spredte, opptil cm-store euhedrale krystaller. Det er også litt kobberkis.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0164.04 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Garnet rich pegmatite with scattered molybdenite.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Turihøgda
(Object Id: 12795 5,04,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 510935 m. North: 6651565 m.
Longitude: 9.1960540 Latitude: 60.0012360
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Det er drevet en skjæring inn i vestsiden av åsside, 7-8 m lang og inntil 5 m høy. I denne står en tilnæmet vertikal, øst-vestgående kvartsgang med spredte enkeltkrystaller av molybdenglans og enkelte aggregater av kobberkis. Tippen ligger i skråningen nedenfor skjæringen, ca. 50 kbm.

Name of Locality: Turihøgda
(Object Id: 12796 5,05,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 510939 m. North: 6651579 m.
Longitude: 9.1961440 Latitude: 60.0013700
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Liten skjæring i foten av åsen. Også her står det en vertikal kvartsgang innerst i denne. Tippvolum ca. 50 kbm.

Name of Locality: Turihøgda
(Object Id: 12797 5,06,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 510940 m. North: 6651590 m.
Longitude: 9.1961450 Latitude: 60.0014600
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Utskutt ca. 15 kbm i skrent. 20 cm steiltstående kvartsgang sees.


Analyse Results
from
Deposit Area 3051 - 005 Turihøgda

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0164.01 Dump 1209 111 108 50 6 4.0 9.0
BU0164.02 Dump 6105 58 10 4 5 9.2 197.0
BU0164.03 Dump 1249 123 81 40 9 -.3 10.0
BU0164.04 Dump 385 210 33 39 14 5.3 3.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
BU0164.01 -2.0 4.0 78 1.6 130 36600.00 10 23 1.98
BU0164.02 -2.0 -2.0 2 3.8 7 220.00 -3 157 .38
BU0164.03 4.0 -2.0 57 .9 137 27900.00 20 18 .71
BU0164.04 -2.0 5.0 -2 1.1 375 4240.00 8 6 .26
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
BU0164.01 48 100 678 2.14 2.00 -8.00 -2 7.0 15.00
BU0164.02 2 3 104 .88 -2.00 -8.00 -2 1.0 17.00
BU0164.03 38 40 730 2.26 3.00 -8.00 -2 2.0 2.00
BU0164.04 76 18 7160 5.34 -2.00 24.00 4 26.0 24.00
------------------
Sample No. B*
BU0164.01 -3
BU0164.02 -3
BU0164.03 -3
BU0164.04 -3


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway