English version
MALMDATABASEN
Registrering 3051 - 005 Turihøgda
(Objekt Id: 5971)
(Sist oppdatert: 14.09.2001)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 510900 m. Nord: 6651650 m.
Lengdegrad: 9.1954310 Breddegrad: 60.0020000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift Mining was carried out during the first world war, probably also some prospecting during the second world war.
2001 - 2001 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Setesdal-Hallingdalkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Flusspat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Pegmatitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granittpegmatitt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Turihøgda molybdengruver ligger 800 m.o.h. i tett granskog. Det er skogsbilveg fram til hytte ca. 500 m nord for gruvene. Gruvene består av flere større og mindre dagskjæringer og grøfter, drevet hovedsaklig langs kvarts- og pegmatittganger med mineraliseringer. Til sammen har disse en utstrekning på 190 meter i nord-sør retning og 50-60 meter i øst-vest retning. De ligger alle sammen i en liten dalsenkning mellom høyere åser og koller. Totalt tippvolum er ca. 1600 kbm. Mineralisering består av molybdenglans og mindre mengder kobberkis tilknyttet kvartsårer og pegmatittganger gjennomskjærende kvartsitt. Kvartsårene er steiltstående til vertikale, gjennomgående med strøk øst-vest. Pegmatittgangene har også andre orienteringer. Rikest mineralisering opptrer i kontakt mellom kvartsårer og pegmatittganger, hvor sulfidene opptrer i form av mm til cm-årer med rik impregnasjon. Ellers opptrer sub- og euhedrale molybdenglans i form av sekskantede dipyramidale krystaller opptil 2-3 cm store spredt i kvartsårene og i mindre grad i pegmatittgangene. Kvartsårene observert har mektigheter mellom 0.2 og 1 meter, mens pegmatittgangene typisk er fra noen få cm til 0.5 m mektige. Sistnevnte består av kvarts, hvit feltspat, biotitt og granat. Lokalt er det svært granatrike partier og det er også funnet flusspat. Hovedgruva består i nord av en vannfylt grop og innhugg i en 5-6 m høy skrent. Dette er ca. 10 x 7 m stort. 15 meter mot sør fra dette er det en ca. 25 meter lang øsv-vestgående skjæring, som er fra 5 meter dyp i øst til 1.5 meter dyp i vest, mens bredden er henholdsvis 5 og 1.5 meter. Tipphaugene utenfor har et volum på ca. 700 kbm.

Navn på lokalitet: Turihøgda
(Objekt Id: 12792 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 510900 m. Nord: 6651690 m.
Lengdegrad: 9.1954330 Breddegrad: 60.0023590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nordligste dagskjæring. Består av en 12 m lang, 3 m bred og 3-4 m skjæring i øst-vest retning. Skjæringen fortsetter videre noen meter vestover, men bare 1.5-2 meter dyp. Innerst og vestligst i skjæringen er det en ca. 1 meter bred kvartsgang. Denne inneholder spredte aggregater av kobberkis. I yttergang av gangen mot omliggende kvartsitt opptrer noe feltspat og granat. Mineralisering i utskutte blokker består av spredt molybdenglans i form av mm til cm sub-/euhedrale krystaller i kvarts, og anriket i i rikere, finkornet impregnasjon assosiert med feltspat, granat og biotitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0164.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Finegrained impregnation of molybdenite in quartz, feldspar, garnet and biotite. Traces of chalcopyrite and magnetite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0164.02 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Scattered aggegates of chalcopyrite in quartz. Some grains of biotite and feldspar.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Turihøgda
(Objekt Id: 12793 5,02,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 510894 m. Nord: 6651620 m.
Lengdegrad: 9.1953390 Breddegrad: 60.0017310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjæring og grøft ca. 30 m sør for hovedgruva. Denne består av et innhugg i en skrent, omlag 10 m langt (nord-sør), inntil 5 m bredt, mens høyden er ca. 7 m helt i vest. En kvartsgang sees i østveggen og oppe på skrenten. Det er videre røsket langs skrenten i 20 meters lengde videre mot sør. Totalt tippvolum her er omlag 375 kbm.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0164.03 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Finegrained impregnation of molybdenite and subordinate chalcopyrite in quartz with some feldspar, garnet and biotite
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Turihøgda
(Objekt Id: 12794 5,03,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 510909 m. Nord: 6651519 m.
Lengdegrad: 9.1956030 Breddegrad: 60.0008320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sørligste skjæring i gruvene: Det er egentlig en 25 m lang grøft i nord-sør retning, langs sørvestsiden av en ås. Skjæringen/grøfta har en høyde på 1-3 meter. Tippvolumet ehr anslås til ca. 200 kbm. Det kan sees en rekke tynne pegmatittganger i veggene og enkelte kvarts-årer. Pegmatittgangene har slakt fall mot nordøst. Molybdenglans sitter i ytterkant av pegmatittgangene, gjerne også inne i kvartsitten i form av spredte, opptil cm-store euhedrale krystaller. Det er også litt kobberkis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0164.04 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Garnet rich pegmatite with scattered molybdenite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Turihøgda
(Objekt Id: 12795 5,04,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 510935 m. Nord: 6651565 m.
Lengdegrad: 9.1960540 Breddegrad: 60.0012360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er drevet en skjæring inn i vestsiden av åsside, 7-8 m lang og inntil 5 m høy. I denne står en tilnæmet vertikal, øst-vestgående kvartsgang med spredte enkeltkrystaller av molybdenglans og enkelte aggregater av kobberkis. Tippen ligger i skråningen nedenfor skjæringen, ca. 50 kbm.

Navn på lokalitet: Turihøgda
(Objekt Id: 12796 5,05,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 510939 m. Nord: 6651579 m.
Lengdegrad: 9.1961440 Breddegrad: 60.0013700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Liten skjæring i foten av åsen. Også her står det en vertikal kvartsgang innerst i denne. Tippvolum ca. 50 kbm.

Navn på lokalitet: Turihøgda
(Objekt Id: 12797 5,06,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 510940 m. Nord: 6651590 m.
Lengdegrad: 9.1961450 Breddegrad: 60.0014600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Utskutt ca. 15 kbm i skrent. 20 cm steiltstående kvartsgang sees.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3051 - 005 Turihøgda

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0164.01 Tipprøve 1209 111 108 50 6 4.0 9.0
BU0164.02 Tipprøve 6105 58 10 4 5 9.2 197.0
BU0164.03 Tipprøve 1249 123 81 40 9 -.3 10.0
BU0164.04 Tipprøve 385 210 33 39 14 5.3 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
BU0164.01 -2.0 4.0 78 1.6 130 36600.00 10 23 1.98
BU0164.02 -2.0 -2.0 2 3.8 7 220.00 -3 157 .38
BU0164.03 4.0 -2.0 57 .9 137 27900.00 20 18 .71
BU0164.04 -2.0 5.0 -2 1.1 375 4240.00 8 6 .26
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
BU0164.01 48 100 678 2.14 2.00 -8.00 -2 7.0 15.00
BU0164.02 2 3 104 .88 -2.00 -8.00 -2 1.0 17.00
BU0164.03 38 40 730 2.26 3.00 -8.00 -2 2.0 2.00
BU0164.04 76 18 7160 5.34 -2.00 24.00 4 26.0 24.00
------------------
Prøvenr. B*
BU0164.01 -3
BU0164.02 -3
BU0164.03 -3
BU0164.04 -3


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse