English version
MALMDATABASEN
Registrering 3438 - 008 Statsråd Stang
(Objekt Id: 6232)
(Sist oppdatert: 25.11.2022)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Sør-Fron (3438)
Kart 1:50000: Espedalen (1717-4) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 530529 m. Nord: 6809745 m.
Lengdegrad: 9.5720530 Breddegrad: 61.4203670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 6,1 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1849 - 1855 Regulær drift Selskap/Institusjon:Espedals Værk
1874 - 1876 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Espedalens Nikkelværk
Was only in production a short period after the establishment of the company.

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Plate
Hovedtekstur: Massiv Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 270 / 35 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Jotundekkekomplekset
Tektonisk complex: Espedalen Complex
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Pentlanditt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Peridotitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Peridotitt
Vertsbergart Noritt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Noritt
Sidebergart Anortositt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Anortositt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Statsråd Stang var den nest største gruva under den første perioden med nikkelutvinning i Espedalen. Totalt ble det utvunnet litt over 6.106 tonn malm i perioden 1849 til 1855 (Forseth 2004). Malmen ble smeltet på Verksodden ved nordenden av Espedalsvatnet. Det var ingen produksjon under i den andre perioden med nikkelutvinning. Det kan skyldes at den var tømt eller at den da lå lengst unna verket som da lå ved sørenden av vatnet. Gruva ligger ca. 1150 moh. ovenfor Megrund på nordsiden av Espedalsvatnet og en sti kan følges opp derfra. Malmsonen er drevet ca. 110 m langs strøket som er tilnærmet øst-vest med fall 35-45° mot nord. Strøket avviker dermed fra den normale NV-SØ retningen som dominerer regionalt i området. Lengst i vest er det en dagskjæring som fører inn til en vannfylt skråsynk. Videre østover er det i tillegg fem skråsynker som fører inn til det utdrevne bergrommet med flere malmførende bergfester. Malmen er i tillegg synlig i flere av synkåpningene. Den er 1-2,5 m mektig og er drevet ca. 30 m langs fallet. Den består av massiv, semimassiv til disseminert magnetkis, pentlanditt og kobberkis i en sone med vekslende peridotitt og melanogabbro/-noritt. En prøve av massiv malm fra tippen inneholder opp mot 2 % av både nikkel og kobber. Vertsbergartene er i varierende grad deformert med noe utvikla foliasjon og skifrighet, og stedvis er glideplan synlig i sålen. I heng dominerer gabbro/noritt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, J.H.L. , 1917
Espedalen Nikkel-magnetkisfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1419;27 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 10073 - 10078. Rapporten har følgende inndeling: - Beliggenhet. - Om verkets drift i eldre dager. - Om vannkraft osv. - Malmforekomstens geologiske karakter. - Malmens nikkelprosent. - Veslegruben. - Evans grube. - Stangs grube. - Andreasberg. - Oversikt.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Forseth, Iver, 2004: Nikkelverket i Espedalen. Dølaringen boklag. 140s.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS-ES2201 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Massiv, finkornet magnetkis-kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-ES2202 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Disseminert, finkornet magnetkis+kobberkis i gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-ES2203 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Magnetkis+kobberkis, små årenett, middelskornet gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-ES2204 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Magnetkis+kobberkis, disseminert/semimassive, fin-middelskornet gabbro
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3438 - 008 Statsråd Stang

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS-ES2201 Tipprøve 18100 70 10 1095 18200 4.9 52.0
JS-ES2202 Tipprøve 4670 76 8 227 3610 1.6 9.0
JS-ES2203 Tipprøve 7580 112 11 288 4740 1.5 13.0
JS-ES2204 Tipprøve 4730 82 8 559 8650 1.8 19.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* Se*
JS-ES2201 114.0 73.0 1 1.2 40 3.03 0 1 30.00
JS-ES2202 10.0 9.0 1 1.0 370 0.40 -0 0 8.00
JS-ES2203 -5.0 21.0 2 1.4 290 0.55 -0 0 15.00
JS-ES2204 27.0 21.0 1 1.2 130 0.40 -0 0 20.00
------------------
Prøvenr. Ga* Ge* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* Rb*
JS-ES2201 10.75 0.34 15.75 241 158 1415 34.60 0.30 1.1
JS-ES2202 14.10 0.12 3.89 211 268 1190 13.90 0.07 12.6
JS-ES2203 14.30 0.17 3.99 185 220 1395 15.95 0.06 8.6
JS-ES2204 8.43 0.24 7.77 217 665 1070 22.10 0.05 6.2
------------------
Prøvenr. Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce* Li*
JS-ES2201 79.0 12.4 6 2.30 0.12 0.10 3.10 8.52 9
JS-ES2202 257.0 8.5 14 0.30 -0.05 0.21 1.60 4.59 16
JS-ES2203 150.0 6.4 7 0.20 -0.05 0.41 1.20 3.27 27
JS-ES2204 55.6 8.0 10 0.30 0.06 0.22 1.00 2.84 13
------------------
Prøvenr. Be* Mg* Al* P* Ca* Sc* Ti* Te* Hf*
JS-ES2201 0 25700 29900 420 32300 22.00 6980 2.33 0.30
JS-ES2202 0 57300 63900 90 76900 42.20 2110 0.53 0.60
JS-ES2203 0 50400 69500 50 59200 34.90 1510 1.26 0.30
JS-ES2204 0 60400 40700 60 64000 41.80 1920 1.26 0.40
------------------
Prøvenr. Re* Tl*
JS-ES2201 0 2
JS-ES2202 0 0
JS-ES2203 0 0
JS-ES2204 0 0


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse