English version
MALMDATABASEN
Registrering 3054 - 006 Nyseter
(Objekt Id: 6250)
(Sist oppdatert: 28.10.2021)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Lunner (3054)
Kart 1:50000: Gran (1815-1) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 593810 m. Nord: 6681790 m.
Lengdegrad: 10.6954010 Breddegrad: 60.2619520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn, Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 310 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 69 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Zn 8 % 10.10.2017

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1888 - 1889 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Ole P. Wien og Torstein Raknerud
1900 - 1900 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Christiania Minecompani
Drift i 4 måneder
1904 - 1907 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Les Mines du Hadeland
Belgisk selskap
1908 - 1911 Regulær drift Selskap/Institusjon:A/S Hadelands Bergverk
A/S Hadelands Bergverk ble dannet av det tyske sinkverket Hohenlohe Werke
1923 - 1925 Regulær drift Selskap/Institusjon:A/S Hadelands Bergverk
Mindre oppfaringsarbeid og forsøksdrift ble utført i perioden 1912-1920. I slutten av 1921 ble det besluttet å gjenoppta driften igjen.Etter få år med produksjon ble driften innstilt i mai 1927 og verkets eiendeler ble solgt i 1931.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Perm
Genese: Skarnmalm Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Kalksilikatomvandling
Strøk/Fall: 70 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Osloregionen
Geotek.enhet: Akershusgraben
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Nordmarka-Hurdalbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Flusspat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Pyroksen skarn Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt
Vertsbergart Epidot-amfibol skarn Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Kvartsittisk hornfels Sedimentær
Opprinnelig bergart :Bitumenøs leirstein
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Biotitt granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :70 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Eidsvig, Per , 1977
Måling av IP, ledningsevne, SP og magnetisk vertikalfelt ved Nyseter Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/18A;10 sider
Abstrakt:
Hensikten med målingene var å kartlegge de kjente malmforekomster og å finne evnetuelle nye. Målingene har gitt 3 hovedanomalier: 1. Gruveanomalien. 2. En anomali beliggende 100 - 150 meter nord for gruveanomalien. Antagelig skyldes anomalien samme type mineralisering som i gruben, men er trolig fattigere. 3. En nordlig anomali som neppe skyldes økonomisk interessant mineralisering.

Ihlen, Peter M. , 1978
Diamantboring ved Nyseter Zn-gruve.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1575/18B;8 sider
Abstrakt:
Diamantboring i Nyseter gruve har påvist postmagmatisk omvandling både i Grua granitten og de tilstøtende meta-sedimenter som er omvandlet til granat-pyroksen, pyroksen og epidot-amfibol skarn. Det ble ikke funnet nye partier med sinkblendemalm. De mineraliserte partier som ble påvist besto hovedsakelig av pyritt og magnetitt. Særlig kvartsbreksjen i Borhull 3 var anriket på disse mineraler og dette forklarer sannsynligvis den høye IP-effekt i den østlige del av gruvefeltet. Borhullene har klart avgrenset mulige malmreserver til under Tveitmarkstollens nivå i den vestlige del av gruvefeltet.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, T. & Færden, J. 1967. Nyseter sinkforekomst v ed Grua, Lunner i Oppland. BV Rapport 5143, 7 s.


Olerud, S. 1977: En malmgeologisk undersøkelse av Zn-Pb-Fe-forekomstene i Gruaområdet på Hadeland. Diplomoppgave, NTH Bergavdelingen


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse