Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 303 Kjårnes
(Object Id: 7328)
(Last updated: 07.11.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Kjøpsvik (1331-3) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 555233 m. North: 7546696 m.
Longitude: 16.3229570 Latitude: 68.0290680
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 16.02.2001

Operations
From - To Activity Comments
Geochemistry
Sampling

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (10-50%)
Dolomite Subordinate mineral (1-10%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Mica Subordinate mineral (1-10%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)
Graphite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Ute på Kjårneset går det N-S gående kalksteinsdrag i sjøen. Dragene ligger i et kraftig overdekket område med lavt relieff og er stort sett bare blotlagt i sjøkanten. Kalksteinen i den østligste av dragene, som også er den bredeste (ca. 40 m) er makroskopisk av samme typen som på Nes og Klubben. Foslie (1941) har også antydet en sammenheng mellom disse tre lokalitetene. De forurensende elementene og deres utbredelse er her det samme som i de oven for nevnte lokalitetene. Det er analysert en samleprøve fra dette draget med følgende resultat: 23.3 % CaCO3 og 8.7 % CaMg (CO). Det midterste av kalksteinsdragene, hvis bredde er av størrelsesorden 2-3 m, ble bare tidvis iaktatt inn langs østsiden til Vika. Kalksteinen er her av samme kvalitet som i det østligste draget. Det vestligste av dragene går i sjøen innerst i Vika. Mot øst grenser det opp til en hornblendeskifer. Kalksteinen i dette draget er noe lysere og noe mer grovkrystallinsk enn kalksteinen i de to andre sonene. I tillegg opptrer linser og smale ganger av amfibolitt Ref: OØ 1974: NGU rapp 1251A.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Befaring av kalksteinsforekomster i Tysfjord kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1251 A;8 pages
Abstract:
Opptakten til befaringen var et TV-program hvor representanter fra Tysfjord kommune trakk fram to forekomster i Indre Tysfjord hvor det muligens fan- tes kalkstein av en slik kvalitet at den kunne brukes som tilskudd til en eventuell utvidelse av sementproduksjonen i Kjøpsvik. 1) Klubben; analyseresultatene viser at "kalksteinen" er av meget dårlig kvalitet. En økonomisk utnyttelse synes helt utelukket. 2) Nes; analyseresultater viser at "kalksteinen" også her er av meget dårlig kvalitet. 3) Kjaarnes; analyseresultater sammenholdt med feltobservasjonene tilsier at "kalksteinen" ved Kjaarnes er helt uten økonomisk interesse. 4) Kjærvika; Samme type som ved Kjaarnes. 5) Solhaug; sterkt forurenset av glimmer (helt uinteressant). 6) Straumen; flere hundre meter overfjell gjør forekomsten uinteressant.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway