English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 303 Kjårnes
(Objekt Id: 7328)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Kjøpsvik (1331-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 555233 m. Nord: 7546696 m.
Lengdegrad: 16.3229570 Breddegrad: 68.0290680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geokjemi
Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (10-50%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ute på Kjårneset går det N-S gående kalksteinsdrag i sjøen. Dragene ligger i et kraftig overdekket område med lavt relieff og er stort sett bare blotlagt i sjøkanten. Kalksteinen i den østligste av dragene, som også er den bredeste (ca. 40 m) er makroskopisk av samme typen som på Nes og Klubben. Foslie (1941) har også antydet en sammenheng mellom disse tre lokalitetene. De forurensende elementene og deres utbredelse er her det samme som i de oven for nevnte lokalitetene. Det er analysert en samleprøve fra dette draget med følgende resultat: 23.3 % CaCO3 og 8.7 % CaMg (CO). Det midterste av kalksteinsdragene, hvis bredde er av størrelsesorden 2-3 m, ble bare tidvis iaktatt inn langs østsiden til Vika. Kalksteinen er her av samme kvalitet som i det østligste draget. Det vestligste av dragene går i sjøen innerst i Vika. Mot øst grenser det opp til en hornblendeskifer. Kalksteinen i dette draget er noe lysere og noe mer grovkrystallinsk enn kalksteinen i de to andre sonene. I tillegg opptrer linser og smale ganger av amfibolitt Ref: OØ 1974: NGU rapp 1251A.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1974
Befaring av kalksteinsforekomster i Tysfjord kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1251 A;8 sider
Abstrakt:
Opptakten til befaringen var et TV-program hvor representanter fra Tysfjord kommune trakk fram to forekomster i Indre Tysfjord hvor det muligens fan- tes kalkstein av en slik kvalitet at den kunne brukes som tilskudd til en eventuell utvidelse av sementproduksjonen i Kjøpsvik. 1) Klubben; analyseresultatene viser at "kalksteinen" er av meget dårlig kvalitet. En økonomisk utnyttelse synes helt utelukket. 2) Nes; analyseresultater viser at "kalksteinen" også her er av meget dårlig kvalitet. 3) Kjaarnes; analyseresultater sammenholdt med feltobservasjonene tilsier at "kalksteinen" ved Kjaarnes er helt uten økonomisk interesse. 4) Kjærvika; Samme type som ved Kjaarnes. 5) Solhaug; sterkt forurenset av glimmer (helt uinteressant). 6) Straumen; flere hundre meter overfjell gjør forekomsten uinteressant.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse