Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 304 Karlsøy
(Object Id: 7355)
(Last updated: 08.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 532301 m. North: 7543839 m.
Longitude: 15.7729330 Latitude: 68.0069330
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Pegmatitic quartz

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cheramics ??? % 29.12.1993
Glas raw material ??? % 29.12.1993

Operations
From - To Activity Comments
Regular production

Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Lens
Main texture: Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Potassic feldspar
Quartz
Biotite
Plagioclase
Opaque
Garnet
Hornblende

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger på en liten kolle like vest for Karlsøyvatnet. Avstand til hovedvei er ca. 300 m. Forekomsten har vært drevet på kvarts og k.fsp. Forekomsten er ikke lenger i drift, pga. dårlig feltspat. Bruddets størrelse er 40 x 30 x 15 m. Bruddet ligger i den vestlige begrensning av pegmatittkuppen. Dens lengdeutstrekning er ca.120m og maksimal bredde ca. 30m. Pegmatitten kan deles inn i føplgende fire soner fra syd mot nord: A: Sone av sukkerkornet kvarts-feltspat med orienterte biotittflak. B: Ca.10 m mektig kvarts- feltspatsone. C: Ca. 5 m bred sone med kvarts. D: Blandingsfeltspat og kvarts. Sonen består av en sukkerkornet masse med noe biotitt orientert i granittens foliasjonsretning, ca. 20 m bred i horisontalsnitt.Pegmatitten virker alkalirik og relativt fattig på plagioklas .

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway