Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 307 Kråkmo
(Object Id: 7361)
(Last updated: 08.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 539792 m. North: 7517104 m.
Longitude: 15.9423900 Latitude: 67.7662320
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
- 1970 Regular production Company/Institution :Hilling A/S

Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Lens
Main texture: Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Biotite Accessory mineral (<1%)
Amphibole Accessory mineral (<1%)
Magnetite Accessory mineral (<1%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Bjørn Lund: Forekomsten ligger oppe på fjellet mellom Kråkmo og Mørsvikboten, ca. 60 m. vest for det høyeste punkt på E6, like ved et lite tjern. Bruddstørrelse 40 x 10 x 5 m. Ingvar Lindahl: Retningen på bruddet er ca. 70 grader som da er sannsynlige lengdeutstrekningen på pegmatitten. Den dypeste delen av bruddet er vannfylt. Bredden er mer 8 m enn 5 m. Denne forkomsttypen er kvarts - feltspat rike pegmatitter som opptrer på Hamarøy og i Tysfjord. Kvartsen i pegmatittene i dette granittiske terreng kan gi et rent kvarts krystallgitter som på Drag. Det er en forekomsttype som er interessant i dag. Forekomstene i det Prekambriske basement bør vurderes under ett. Det er gjort undersøkelser av Norwegian Crystallites (The Quartz Corporation) på forekomstene i Tysfjord og Hamarøy med hensyn til mineralkarakterisering. Før en går i gang bør det skje i samarbeid med NC dersom de er interessert, eller etter å ha gitt dem informasjon. Feltspaten i bruddet er hvit. Kvartsen er grovkornet, og dels røykfarget.Det finnes opptil 2x2 cm store muskovtt flak, litt hornblende og muligens også litt turmalin. I randsonenn av kroppen finnes også noe magnetitt og biotitt. Det ligger igjen relativt lite tippmateriale etter driften. Litteratur: NGU rapp. 1164/15: Konklusjon: Noe usikker mht. størrelse pga. overdekke. Består av feltspat og kvarts. Det bør undersøkes med Hilling hva slags informasjon de har om forekomsten. Den kan virke utdrevet. WAnvik: J.E. : Kvartsen i forekomsten er sukkerkornet, i følge Øvereng (NGU rapport 1164/15)

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Feltspatanalyser fra Øverengs rapport"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Sverdrup, Thor L. , 1965
Angående feltspat på Kråkmo, Hamarøy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5802;2 pages
Abstract:
Rapporten er stilet som et brev til Overrettssakfører Olav Leira der resultat fra undersøkelse av innsendt prøve presenteres. Smeltepunktet på den innsendte grønne feltspaten er 1292 gr.C. Smelten er av farge lys grålig. Dette skyldes antakelig noe jerninnhold. Smelten er relativt tett.

Wiik, Viggo , 1962
Notater angående feltspatbrudd mellom Kråkmoen og Mørsvikbotn i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5799;1 pages
Abstract:
Det ble tatt en prøve av forekomsten. Forekomsten ser ikke ut til å være særlig stor, men feltspatkvaliteten er trolig god i enkelte partier. Forekomsten står trolig som en plate eller et linseformet legeme inne i granittbergart. Bruddet går i hele forekomstens bredde, ca. 15 m. Pall- høyden er 2 m. Lengdeutstrekningen er usikker.

Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
Ø73-39 Bedrock
Sampler: Øvereng. O.
Ø73-40 Bedrock
Sampler: Øvereng. O.
Ø73-41 Bedrock
Sampler: Øvereng. O.


The fact sheet was created on 27.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway