English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 307 Kråkmo
(Objekt Id: 7361)
(Sist oppdatert: 08.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 539792 m. Nord: 7517104 m.
Lengdegrad: 15.9423900 Breddegrad: 67.7662320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1970 Regulær drift Selskap/Institusjon:Hilling A/S

Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bjørn Lund: Forekomsten ligger oppe på fjellet mellom Kråkmo og Mørsvikboten, ca. 60 m. vest for det høyeste punkt på E6, like ved et lite tjern. Bruddstørrelse 40 x 10 x 5 m. Ingvar Lindahl: Retningen på bruddet er ca. 70 grader som da er sannsynlige lengdeutstrekningen på pegmatitten. Den dypeste delen av bruddet er vannfylt. Bredden er mer 8 m enn 5 m. Denne forkomsttypen er kvarts - feltspat rike pegmatitter som opptrer på Hamarøy og i Tysfjord. Kvartsen i pegmatittene i dette granittiske terreng kan gi et rent kvarts krystallgitter som på Drag. Det er en forekomsttype som er interessant i dag. Forekomstene i det Prekambriske basement bør vurderes under ett. Det er gjort undersøkelser av Norwegian Crystallites (The Quartz Corporation) på forekomstene i Tysfjord og Hamarøy med hensyn til mineralkarakterisering. Før en går i gang bør det skje i samarbeid med NC dersom de er interessert, eller etter å ha gitt dem informasjon. Feltspaten i bruddet er hvit. Kvartsen er grovkornet, og dels røykfarget.Det finnes opptil 2x2 cm store muskovtt flak, litt hornblende og muligens også litt turmalin. I randsonenn av kroppen finnes også noe magnetitt og biotitt. Det ligger igjen relativt lite tippmateriale etter driften. Litteratur: NGU rapp. 1164/15: Konklusjon: Noe usikker mht. størrelse pga. overdekke. Består av feltspat og kvarts. Det bør undersøkes med Hilling hva slags informasjon de har om forekomsten. Den kan virke utdrevet. WAnvik: J.E. : Kvartsen i forekomsten er sukkerkornet, i følge Øvereng (NGU rapport 1164/15)

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Feltspatanalyser fra Øverengs rapport"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sverdrup, Thor L. , 1965
Angående feltspat på Kråkmo, Hamarøy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5802;2 sider
Abstrakt:
Rapporten er stilet som et brev til Overrettssakfører Olav Leira der resultat fra undersøkelse av innsendt prøve presenteres. Smeltepunktet på den innsendte grønne feltspaten er 1292 gr.C. Smelten er av farge lys grålig. Dette skyldes antakelig noe jerninnhold. Smelten er relativt tett.

Wiik, Viggo , 1962
Notater angående feltspatbrudd mellom Kråkmoen og Mørsvikbotn i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5799;1 sider
Abstrakt:
Det ble tatt en prøve av forekomsten. Forekomsten ser ikke ut til å være særlig stor, men feltspatkvaliteten er trolig god i enkelte partier. Forekomsten står trolig som en plate eller et linseformet legeme inne i granittbergart. Bruddet går i hele forekomstens bredde, ca. 15 m. Pall- høyden er 2 m. Lengdeutstrekningen er usikker.

Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 sider
Abstrakt:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Ø73-39 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng. O.
Ø73-40 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng. O.
Ø73-41 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng. O.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse