Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 308 Oteråga
(Object Id: 7362)
(Last updated: 11.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 533771 m. North: 7542712 m.
Longitude: 15.8077520 Latitude: 67.9966600
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Regular production Company/Institution :Hilling A/S

Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Ruler
Main texture: Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Opaque Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger i et sterkt stigende terreng ca. 500 m opp fra fylkesveien utover mot Finnøy. Bruddet ligger ca. 90 m.o.h.Pegmatittens størrelse er 80 x 40 m og stryker nordvest-sydøst. Av det man kan se i bruddet, synes både kvartsen og feltspaten å være av noe dårlig kvalitet. Forekomsten er på det nærmeste uttømt.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Frigstad, O. F. , 1975
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Tysfjord og Hamarøy kommuner, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1243/7B;43 pages
Abstract:
Befaringen av forekomstene er ment som en innledning til kommende større prospektering i dette området. Rapporten tar først for seg den regionale geologien, og går deretter inn på de enkelte forekomster. Mulig anvendelse av geofysiske målemetoder blir også diskutert. Det konkluderes med at et mer detaljert geologisk kart enn det som eksister- er må være grunnlaget for den videre prospektering etter nye forekomster, og det foreslås en mer utstrakt bruk av geofysikk. Fordi det vil ta lang tid å finne nye forekomster, er det ønskelig å starte boringer på kjente forekomster. Etter en sesongs undersøkelser er nå de mest positive valgt ut for boring, og det er grunn til å tro at disse vil åpenbare nye driv- verdige partier.

Frigstad, Ole F. , 1973
Befaring av pegmatittforekomst på Oterå, Hamarøy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1194;10 pages
Abstract:
I brev til bergmester G. Strand ytret oppdragsgiveren ønske om å få befart en pegmatittforekomst nord for Oterå, Finnøy, Hamarøy kommune. Området ble gått opp langs profiler ved befaringen. Pegmatitten er rikere på god kvarts enn god feltspat. Pegmatitten er imidlertid ikke stor. I dagen har den et antatt areal med drivverdig kvarts og feltspat på ca. 75 m2. Dette vil trolig øke noe innover i forekomsten, men neppe bli mer enn dobbelt så stort. Dersom det i gjennomsnitt regnes 100 m2 gir dette ca. 260 tonn kvarts-feltspat pr. m avsenkning. For å kunne sette forekomsten i drift må det bygges vei ca. 2 km, og det er ikke trolig at kvarts-feltspatmengdene er store nok til å gi regningssvarende drift på lengre sikt, med så store transportomkostninger. Forekomsten anbe- fales ikke satt i drift.

Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
Ø73-27 Bedrock
Sampler: Øvereng, O.
Ø73-51 Bedrock
Sampler: Øvereng, O.
Ø73-53 Bedrock
Sampler: Øvereng, O.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway