Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 309 Steinskardet
(Object Id: 7363)
(Last updated: 21.11.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 547833 m. North: 7522096 m.
Longitude: 16.1349460 Latitude: 67.8097910
Show on map

Resource
Resource Type: Other industrial minerals Resource Subtype: Kyanite

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Refractories ??? % 05.10.1994

Operations
From - To Activity Comments
- 1962 Geology Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: 20 / 63 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Muscovite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Kyanite Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
B. L.: Vest for Rekvatnet ligger en finkornig, skifrig kvarts-biotitt gneis med 0.5 - 1 m store linser av grovkrystallinsk kvarts. I noen av disse finnes ubetydelige mengder av kyanitt samt litt i omliggende bergart. 1 - 2 cm store nåler, blå. Strøkretningen er nord - sør og fallet er steilt mot vest. I. L.: Ligger inne i en glimmerskifer sekvens i kaledonske skifre sør for Musken. Lett tilgjengelig fra anleggsvei. Kyanittimpregnasjonen sitter innenfor en mektighet på 15 meter. Innefor denne sonen er det anrikede primære Al-rike lag hvor kyanittmengeden over 1/2 meter kan komme opp i 20 %. Gjennomsnittsgehalten over de 15 metrene blir imidlertid lav. Innenfor sonen med kyanitt finnes stedvis noen granater. I øst derimot har sekvensen med glimmerskifer langt mere granater (friskt rødfargede), mens den i vest er meget glimmerrik, hovedsaklig muskovitt. En tynn kvartsitt finnes like øst for den kyanittførende skiferen. Lokalt er glimmerskiferen mot øst karbonatholdig. Glimmerskiferen vestover fra kyanittskiferen kan ha opp mot 80 % glimmer hvor mye av det er muskovitt. Kyanitten er fra hvit til meget pent blåfarget. Det gjelder både i selve glimmerskiferen og i små kvartsutsvetninger. Litteratur: Wiik, V., 1962: Bergarkivrapport 5929. Konklusjon: Forekomsten er ikke økonomisk interessant men den er en viktig registrering om en ønsker å kartlegge bedre mineraliseringer i strøkretningen.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wiik, Viggo H. , 1962
Befaring av disthenlokaliteter i Nord-Norge, sommeren 1962.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5929;11 pages
Abstract:
Befaringene ble utført som deler av et større arbeidsprogram som også om- fattet undersøkelser av kvartsitt og kvartsforekomster. Følgende lokaliteter er undersøkt: 1) Geisvik, 2) Øyfjord fergested, 3) Forneset på S-siden av Rombaken, 4) Fjellskråning på SØ-siden av Skamdalsvannet i Skamdalen, 5) Ca. 1.5 km S for Grindjord, 6) Geitberget ved Forsåvannet i Ballangen, 7) Giken-bekken i Sulitjelma, 8) Knivsteinskaret mellom Rekvatn og Slonkajavre på Hamarøy, 9) Vangen i Plurdalen, nær Fagerdalen. Disthen forekommer ikke ved lok. 4). Ved lok. 2), 6) og 8) forekommer disthen, men i helt ubetydelige mengder. Ved lok. 7) forekommer ikke disthen, men sillimanitt i ikke ubetydelig mengde. Ved de øvrige lokaliteter forekommer disthenrike soner av liten mektighet, og det er tvilsomt om noen av fore- komstene vil være økonomisk drivverdige, idet store mengder med lite eller ikke noe disthen vil måtte brytes for å gi adgang til de disthenrike partier.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway