Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1839 - 301 Rishaugen
(Object Id: 7372)
(Last updated: 07.07.2004)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Beiardalen (2028-1) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 492533 m. North: 7430546 m.
Longitude: 14.8288100 Latitude: 66.9924310
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 04.12.2000

Operations
From - To Activity Comments
1984 - 1984 Core drilling Company/Institution :NGU
1984 - 1984 Geochemistry Company/Institution :NGU
1984 - 1984 Detail mapping Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Regional metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: 200 / 50 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Beiardekket
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Dolomite Major mineral (10-50%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Tremolite Accessory mineral (<1%)
Feldspar Accessory mineral (<1%)
Mica Accessory mineral (<1%)
Chlorite Accessory mineral (<1%)
Graphite Accessory mineral (<1%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Strike/Dip :45 / 50

Information(s) in free text format
Free text
Dolomittfelt ligger ved Storjord. Avstanden ned til Tverrvik innerst i Beiarfjorden er ca. 2 mil. Feltet ligger ved rv. 812 i stigningene opp fra Storjord (Storsvingen) over mot Misvær. Feltet er kraftig overdekket med frodig bunnvegetasjon. Det undersøkte feltet utgjør et begrenset område av en mektig karbonatformasjon hvor soner med karbonatbergarter opptrer i veksling med glimmerskifre. Dolomitten i formasjonen er hvit til blek grå av farge, grovkornet og stedvis løs og ryen i dagoverflaten. I nivåer er dolomitten utpreget båndet med veksling av hvite og blek grå lag. Dolomitten er stedvis gjennomsatt av uregelmessige slirer / linser med kvarts. Det er to dolomitthorisonter, hver på henholdsvis 8 og 10 m bredde med en mellomliggende sone med kalkstein. Kalksteinen er blågrå av farge og meget uren. De mest fremtredende forurensningene er grafitt, kvarts, feltspat, glimmer og spetter av svovelkis. I 1984 gjennomførte NGU et sonderende diamantborprogram i to områder i feltet. Resultatene finnes i NGU-rapport 85.009. Rapporten konkluderer med at dolomittreservene er meget begrensede og dermed også uten interesse som industriråstoff. ! 1984 ble det kjerneboret 48.3 m fordelt på 5 hull (Øvereng, 1985)

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1985
Larsos dolomittfelt
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.009;13 pages
Abstract:
Etter anmodning fra Nordland fylke, Beiarn kommune og entreprenørfirmaet H. & O. Bernhardsen, undersøkte NGU våren -84 et dolomittfelt, Larsos, ved Storjord i Beiarn. Tidligere undersøkelser antyder at det i feltet finnes betydelige mengder "ren" hvit dolomitt. Våre undersøkelser ble konsentrert om to utvalgte områder av dolomittfeltet. Undersøkelsene omfattet overflate- kartlegging supplert med et sonderende diamantborprogram på totalt ca 50 m.

Hultin, Ivar; Gvein, Øyvind , 1971
Undersøkelse av dolomittforekomster på Karlsøy, Stakkvik og Beiarn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.968 G;25 pages
Abstract:
Rapporten omhandler de dolomittundersøkelsene som ble foretatt i 1970 og opplegget for feltarbeidene i 1971. Stakkvik; på bakgrunn av undersøkelse i 1960 mente NGU at ytterligere under- søkelser var påkrevet. Analyseresultatene viser at forekomsten er meget inhomogen med lag av kalkstein og jernholdig tremolitt. Stakkvik-dolomitten tilfredsstiller ikke kvalitetskravene for noen kjente anvendelsesområder, og ytterligere undersøkelser anbefales ikke. Karlsøy; analyseresultatene viser at dolomitten er homogen og meget ren. Dolomitten må underkastes ytterligere undersøkelser. Diamantboringer anbe- fales. Kostnadsoverslag er angitt i rapporten. Beiarn; kvaliteten på dolomitten er god over en mektighet på ca. 28 m. Prøvetakingen er dog ufullstendig. En fullgod undersøkelse krever diamant- boring. Ved eventuell drift må man ta hensyn til følgende faktorer; 1) fjerning av løsmasse, 2) mulig ubrukbare soner i øvre parti grunnet jord- slepper, 3) driften må foregå i bratt li, 4) det er minst 20 km til nærmeste havn. Et samlet bilde sannsynliggjør ikke en regningssvarende drift.

Wennberg, Johan , 1964
Rapport fra befaring av en dolomittforekomst i Beiarn herred
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6493;3 pages
Abstract:
Vekslinger av dolomitt og kalkstein ovenfor gården Larsos. Terrenget er meget overdekket, så mektigheten er usikker, men et sted antydes 50 m. Transport- messig ligger forekomsten meget gunstig til, grunneier har derfor kontaktet industrien for å sjekke deres interesse. Analysen over 10 m viser: 54.8% CaCO3, 42.4% MgCO3, 0.22% P2O5, 0.4% Al2O3, 0.5% 0.5%, 1.4% uoppløst. I tillegg presenteres en analyse fra Tollå.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0071.01 Bedrock
Comment: Bh1/84-1, Hvit,homogen,grovkrystallinsk dol. (dybde 0.40 m)
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0071.02 Bedrock
Comment: Bh1/84-2, Hvit,homogen,grovkrystallinsk dol. (dybde 4.40 m)
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0071.03 Bedrock
Comment: Bh1/84-3, Blågrå,meget uren kalkstein ( dybde 7.8 m)
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0071.04 Bedrock
Comment: Bh2/84-1, Blågrå,meget uren kalkstein ( dybde 5.6 m)
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0071.05 Bedrock
Comment: Bh3/84-1, Hvit, glimmerholdig,grovkrystallinsk dol. (dybde2.20 m)
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0071.06 Bedrock
Comment: Bh3/84-2, Hvit,homogen,grovkrystallinsk dol. (dybde 7.40 m)
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0071.07 Bedrock
Comment: Bh4/84-1, Hvit,homogen,grovkrystallinsk dol. (dybde 1.20 m)
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0071.08 Bedrock
Comment: Bh4/84-2, Blek grå, grovkrystallisk dol., noe forurenset (dybde 4.10 m)
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0071.09 Bedrock
Comment: Bh5/84-1, Blek grå, grovkrystallisk dol. (dybde 4.50 m)
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0071.10 Bedrock
Comment: Bh5/84-2, Blek grå, grovkrystallisk, noe forurenset, dol.(dybde 7.50 m)
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1839 - 301 Rishaugen

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
NO0071.01 Bedrock 29.16% 21.77% 99.57% -2.00% 2.42%
NO0071.02 Bedrock 29.30% 21.57% 98.66% -1.25% 2.59%
NO0071.03 Bedrock 39.12% 1.81% 8.28% 65.33% 26.39%
NO0071.04 Bedrock 34.64% 1.61% 7.36% 57.83% 34.81%
NO0071.05 Bedrock 26.64% 15.32% 70.07% 9.52% 20.41%
NO0071.06 Bedrock 30.00% 20.66% 94.50% 2.26% 3.25%
NO0071.07 Bedrock 30.56% 21.26% 97.24% 1.77% .99%
NO0071.08 Bedrock 29.02% 19.55% 89.42% 3.26% 7.32%
NO0071.09 Bedrock 30.56% 21.06% 96.33% 2.26% 1.41%
NO0071.10 Bedrock 29.16% 19.35% 88.50% 4.01% 7.49%


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway