English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1839 - 301 Rishaugen
(Objekt Id: 7372)
(Sist oppdatert: 07.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Beiardalen (2028-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 492533 m. Nord: 7430546 m.
Lengdegrad: 14.8288100 Breddegrad: 66.9924310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 04.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1984 - 1984 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU
1984 - 1984 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1984 - 1984 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Regionalmetamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 200 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Beiardekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (10-50%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :45 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dolomittfelt ligger ved Storjord. Avstanden ned til Tverrvik innerst i Beiarfjorden er ca. 2 mil. Feltet ligger ved rv. 812 i stigningene opp fra Storjord (Storsvingen) over mot Misvær. Feltet er kraftig overdekket med frodig bunnvegetasjon. Det undersøkte feltet utgjør et begrenset område av en mektig karbonatformasjon hvor soner med karbonatbergarter opptrer i veksling med glimmerskifre. Dolomitten i formasjonen er hvit til blek grå av farge, grovkornet og stedvis løs og ryen i dagoverflaten. I nivåer er dolomitten utpreget båndet med veksling av hvite og blek grå lag. Dolomitten er stedvis gjennomsatt av uregelmessige slirer / linser med kvarts. Det er to dolomitthorisonter, hver på henholdsvis 8 og 10 m bredde med en mellomliggende sone med kalkstein. Kalksteinen er blågrå av farge og meget uren. De mest fremtredende forurensningene er grafitt, kvarts, feltspat, glimmer og spetter av svovelkis. I 1984 gjennomførte NGU et sonderende diamantborprogram i to områder i feltet. Resultatene finnes i NGU-rapport 85.009. Rapporten konkluderer med at dolomittreservene er meget begrensede og dermed også uten interesse som industriråstoff. ! 1984 ble det kjerneboret 48.3 m fordelt på 5 hull (Øvereng, 1985)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1985
Larsos dolomittfelt
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.009;13 sider
Abstrakt:
Etter anmodning fra Nordland fylke, Beiarn kommune og entreprenørfirmaet H. & O. Bernhardsen, undersøkte NGU våren -84 et dolomittfelt, Larsos, ved Storjord i Beiarn. Tidligere undersøkelser antyder at det i feltet finnes betydelige mengder "ren" hvit dolomitt. Våre undersøkelser ble konsentrert om to utvalgte områder av dolomittfeltet. Undersøkelsene omfattet overflate- kartlegging supplert med et sonderende diamantborprogram på totalt ca 50 m.

Hultin, Ivar; Gvein, Øyvind , 1971
Undersøkelse av dolomittforekomster på Karlsøy, Stakkvik og Beiarn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.968 G;25 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler de dolomittundersøkelsene som ble foretatt i 1970 og opplegget for feltarbeidene i 1971. Stakkvik; på bakgrunn av undersøkelse i 1960 mente NGU at ytterligere under- søkelser var påkrevet. Analyseresultatene viser at forekomsten er meget inhomogen med lag av kalkstein og jernholdig tremolitt. Stakkvik-dolomitten tilfredsstiller ikke kvalitetskravene for noen kjente anvendelsesområder, og ytterligere undersøkelser anbefales ikke. Karlsøy; analyseresultatene viser at dolomitten er homogen og meget ren. Dolomitten må underkastes ytterligere undersøkelser. Diamantboringer anbe- fales. Kostnadsoverslag er angitt i rapporten. Beiarn; kvaliteten på dolomitten er god over en mektighet på ca. 28 m. Prøvetakingen er dog ufullstendig. En fullgod undersøkelse krever diamant- boring. Ved eventuell drift må man ta hensyn til følgende faktorer; 1) fjerning av løsmasse, 2) mulig ubrukbare soner i øvre parti grunnet jord- slepper, 3) driften må foregå i bratt li, 4) det er minst 20 km til nærmeste havn. Et samlet bilde sannsynliggjør ikke en regningssvarende drift.

Wennberg, Johan , 1964
Rapport fra befaring av en dolomittforekomst i Beiarn herred
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6493;3 sider
Abstrakt:
Vekslinger av dolomitt og kalkstein ovenfor gården Larsos. Terrenget er meget overdekket, så mektigheten er usikker, men et sted antydes 50 m. Transport- messig ligger forekomsten meget gunstig til, grunneier har derfor kontaktet industrien for å sjekke deres interesse. Analysen over 10 m viser: 54.8% CaCO3, 42.4% MgCO3, 0.22% P2O5, 0.4% Al2O3, 0.5% 0.5%, 1.4% uoppløst. I tillegg presenteres en analyse fra Tollå.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0071.01 Fastfjell
Kommentar: Bh1/84-1, Hvit,homogen,grovkrystallinsk dol. (dybde 0.40 m)
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0071.02 Fastfjell
Kommentar: Bh1/84-2, Hvit,homogen,grovkrystallinsk dol. (dybde 4.40 m)
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0071.03 Fastfjell
Kommentar: Bh1/84-3, Blågrå,meget uren kalkstein ( dybde 7.8 m)
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0071.04 Fastfjell
Kommentar: Bh2/84-1, Blågrå,meget uren kalkstein ( dybde 5.6 m)
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0071.05 Fastfjell
Kommentar: Bh3/84-1, Hvit, glimmerholdig,grovkrystallinsk dol. (dybde2.20 m)
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0071.06 Fastfjell
Kommentar: Bh3/84-2, Hvit,homogen,grovkrystallinsk dol. (dybde 7.40 m)
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0071.07 Fastfjell
Kommentar: Bh4/84-1, Hvit,homogen,grovkrystallinsk dol. (dybde 1.20 m)
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0071.08 Fastfjell
Kommentar: Bh4/84-2, Blek grå, grovkrystallisk dol., noe forurenset (dybde 4.10 m)
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0071.09 Fastfjell
Kommentar: Bh5/84-1, Blek grå, grovkrystallisk dol. (dybde 4.50 m)
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0071.10 Fastfjell
Kommentar: Bh5/84-2, Blek grå, grovkrystallisk, noe forurenset, dol.(dybde 7.50 m)
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1839 - 301 Rishaugen

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0071.01 Fastfjell 29.16% 21.77% 99.57% -2.00% 2.42%
NO0071.02 Fastfjell 29.30% 21.57% 98.66% -1.25% 2.59%
NO0071.03 Fastfjell 39.12% 1.81% 8.28% 65.33% 26.39%
NO0071.04 Fastfjell 34.64% 1.61% 7.36% 57.83% 34.81%
NO0071.05 Fastfjell 26.64% 15.32% 70.07% 9.52% 20.41%
NO0071.06 Fastfjell 30.00% 20.66% 94.50% 2.26% 3.25%
NO0071.07 Fastfjell 30.56% 21.26% 97.24% 1.77% .99%
NO0071.08 Fastfjell 29.02% 19.55% 89.42% 3.26% 7.32%
NO0071.09 Fastfjell 30.56% 21.06% 96.33% 2.26% 1.41%
NO0071.10 Fastfjell 29.16% 19.35% 88.50% 4.01% 7.49%


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse