Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 316 Kallstad
(Object Id: 7375)
(Last updated: 11.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Hamarøya (1231-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 525544 m. North: 7549623 m.
Longitude: 15.6126350 Latitude: 68.0594870
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cheramics ??? % 28.12.1993

Operations
From - To Activity Comments
Test mining Company/Institution :Brødrene Ellingsen

Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Lens
Main texture: Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger i en lav kolle ca. 500 m øst for Kallstadgården. Det har tidligere vært drift på pegrnatitten. Det er drevet hovedsakelig på kalifeltspat, men denne er nokså forurenset av biotitt. Bruddet ligger i nordenden av forekomsten. I toppen av bruddveggen ligger et ca. m mektig lag med kvarts. Pegmatitten her er linseformet med lengste utstrekning på ca. 90 m. Den maksimale bredde er anslått til ca. 30 m. Nedover i sydskraningen av "kuppen" er det satt 1 skudd. Pegmatitten liggeronformt foliasjonen i den omkringliggende gneisen. I bruddet er feltspaten relativt mye forurenset av slirer og klyser av mørkt glimmer. Glimmerinholdet synes tiltagende mot syd.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Not specified"
Photo no. 2 showing Kartskisse"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
Ø73-44 Bedrock
Sampler: Øvereng. O
Comment: Knakkprøver av k.fsp.
Ø73-46 Bedrock
Sampler: Øvereng. O
Comment: Knakkprøve av k.fsp.
Ø73-47 Bedrock
Sampler: Øvereng. O
Comment: Knakkprøve av k.fsp.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway