Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1826 - 302 Gryteselva
(Object Id: 7385)
(Last updated: 27.05.2010)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444632 m. North: 7274198 m.
Longitude: 13.7994980 Latitude: 65.5851420
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (>90%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
O. Ø.: Forekomsten er beskrevet i rapp. av O.Ø. Han husker ikke om prøver er analysert. I.L.: Forekomsten ligger i Hattfjelldalen men i et annet dekke enn i det brede kalkdraget som går sørover Hattfjelldalen. Befart 21.9.01: Forekomsten er registrert ovemfor Gryteselva gård innenfor et stort område med kalkspatt- og dolomitt-marmor. Draget går i retning NØ-SV og kan ses fra Rv 73 i Storvassåsen ca. 4 km SV for Gryteselva akkurat inne i Grane kommune. Selve forekomsten ligger på privat grunn, men deler av draget går inn på statsgrunn. Dels er karbonatene helt hvite og over mot grå og tynnbåndet. Som for de andre forekomstene i Hattfjelldalen er beliggenheten ugunstig. Likevel bør egenskaper som kjemi, farge og brennbarhet testes. Litteratur: NGU rapp. 1556/4C.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1978
Kalkstein/dolomitt i Hattfjelldal-Susendalområdet, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/4C;15 pages
Abstract:
De utførte befaringene i Hattfjelldal-Susendalområdet er et ledd i den sys- tematiske registreringen av kalkstein og dolomitt i Nord-Norge. Hensikten var å fremskaffe en "røff" oversikt over de kvaliteter som måtte finnes innenfor det gigantiske karbonatmassivet som ligger i Hattfjelldal- Susendalområdet. Undersøkelsene viser at "komplekset" består av en intim sammenblanding av kalkstein og dolomitt. Analyseresultatene viser at kvaliteten er meget ujevn og stort sett dårlig, bortsett fra i en dolomittforekomst ved Ivar- rud. Denne forekomsten vil bli undersøkt nærmere sommeren 1978.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway