Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Prospect 1826 - 305 Surmyra
(Object Id: 7388)
(Last updated: 10.02.2017)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 457632 m. North: 7266598 m.
Longitude: 14.0837140 Latitude: 65.5189260
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 19.04.2018)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 16.02.2001

Operations
From - To Activity Comments
1977 - 1977 Geochemistry Company/Institution :NGU
1977 - 1977 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Dolomite Major mineral (>90%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger noen km vest for Unkervannet, og har vært undersøkt sporadisk av NGU O. Ø.: Forekomstene er rapportert av O.Ø. Det gjelder alle i Hattfjelldalen. Fra noen av dem er det analyser. NGU rapp. 1556/4C. I.L.: Forekomsten ligger i Hattfjelldalen men i et annet dekke enn i det brede kalkdraget sørover Hattfjelldalen. Navneskifte fra Vasshaugen til Surmyra. Befaring 24.9.01: Et 2-3 km bredt belte av hvit til svak grå dolomitt. Se geologisk kart. Virker svært homogen og ren. En prøve tatt. Gunstig beliggenhet for arealkonflikter, men ugunstig geografisk.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1978
Kalkstein/dolomitt i Hattfjelldal-Susendalområdet, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/4C;15 pages
Abstract:
De utførte befaringene i Hattfjelldal-Susendalområdet er et ledd i den sys- tematiske registreringen av kalkstein og dolomitt i Nord-Norge. Hensikten var å fremskaffe en "røff" oversikt over de kvaliteter som måtte finnes innenfor det gigantiske karbonatmassivet som ligger i Hattfjelldal- Susendalområdet. Undersøkelsene viser at "komplekset" består av en intim sammenblanding av kalkstein og dolomitt. Analyseresultatene viser at kvaliteten er meget ujevn og stort sett dårlig, bortsett fra i en dolomittforekomst ved Ivar- rud. Denne forekomsten vil bli undersøkt nærmere sommeren 1978.

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. pages
Abstract:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0087.01 Bedrock
Comment: L 173/77, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0087.02 Bedrock
Comment: L 175/77, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0087.03 Bedrock
Comment: L 177/77, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0087.04 Bedrock
Comment: L 180/77, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0087.05 Bedrock
Comment: L 186/77, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0087.06 Bedrock
Comment: L 389/77, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0087.07 Bedrock
Comment: L 391/77, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0087.08 Bedrock
Comment: L 392/77, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL50
(Object Id: 18297 305,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 458695 m. North: 7267210 m.
Longitude: 14.1065080 Latitude: 65.5245520
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006, Ingen annen informasjon er gjordt tilgjengelig.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL51 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL51
(Object Id: 18298 305,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 458471 m. North: 7267343 m.
Longitude: 14.1016430 Latitude: 65.5257250
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006, Ingen annen informasjon er gjordt tilgjengelig.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL52 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL52
(Object Id: 18299 305,00,03)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 458291 m. North: 7267275 m.
Longitude: 14.0977500 Latitude: 65.5250830
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006, Ingen annen informasjon er gjordt tilgjengelig.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL53 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL54
(Object Id: 18300 305,00,04)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 458052 m. North: 7267190 m.
Longitude: 14.0926080 Latitude: 65.5242900
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006, Ingen annen informasjon er gjordt tilgjengelig.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL54 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 305 Surmyra

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
IL51 Hand specimen 29.10% 17.91% 81.92% 7.48% 10.60%
IL52 Hand specimen 27.42% 18.90% 86.45% 2.02% 11.53%
IL53 Hand specimen 27.70% 20.56% 94.04% -1.60% 7.56%
IL54 Hand specimen 27.14% 20.56% 94.04% -2.60% 8.56%
NO0087.01 Bedrock 42.70% .30% 1.37% 75.47% 23.16%
NO0087.02 Bedrock 31.90% 4.20% 19.21% 46.51% 34.28%
NO0087.03 Bedrock 27.10% 20.60% 94.22% -2.77% 8.55%
NO0087.04 Bedrock 27.10% 18.30% 83.70% 2.94% 13.36%
NO0087.05 Bedrock 27.00% 18.30% 83.70% 2.76% 13.54%
NO0087.06 Bedrock 29.40% 20.80% 95.14% .84% 4.02%
NO0087.07 Bedrock 29.10% 15.30% 69.98% 13.96% 16.06%
NO0087.08 Bedrock 28.30% 20.50% 93.76% -.38% 6.62%

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL51 Hand specimen -2 3 3 -4 -2 -10.0 -10
IL52 Hand specimen -2 2 -3 -4 -2 -10.0 -10
IL53 Hand specimen -2 1 -3 -4 -2 -10.0 11
IL54 Hand specimen -2 1 4 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Sample No. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL51 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 5 -2.00 1.00 -1.00
IL52 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.40 1.10 -1.00
IL53 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 1.20 -1.00
IL54 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.00 -1.00 -1.00
------------------
Sample No. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL51 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 4.7 122.0 1.0 6
IL52 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 3.5 83.0 -1.0 8
IL53 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 2.5 44.0 1.5 4
IL54 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.7 60.0 1.1 2
------------------
Sample No. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL51 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL52 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL53 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL54 -1.00 -4.00 -10.00 12.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Sample No. Te* Hf* Hg* Tl*
IL51 -10.00 -5.00 -4 5
IL52 -10.00 -5.00 -4 -5
IL53 -10.00 -5.00 -4 5
IL54 -10.00 -5.00 -4 7

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL51 Hand specimen 1.75 0.52 0.03 19.66 32.47
IL52 Hand specimen 3.18 0.38 0.02 20.68 30.71
IL53 Hand specimen 0.54 0.32 0.02 22.41 30.65
IL54 Hand specimen 0.33 0.14 0.01 22.51 30.73
NO0087.01 Bedrock 10.68 2.14 0.11 0.94 -0.01 2.88 44.35
NO0087.02 Bedrock 20.31 3.14 0.19 1.53 -0.01 6.64 34.12
NO0087.03 Bedrock 1.18 0.68 0.04 0.32 -0.01 19.55 29.18
NO0087.04 Bedrock 5.01 0.98 0.06 0.45 -0.01 19.22 27.96
NO0087.05 Bedrock 6.17 0.37 0.03 0.31 -0.01 21.21 27.27
NO0087.06 Bedrock -0.01 0.04 0.01 0.12 -0.01 21.21 30.09
NO0087.07 Bedrock 0.33 0.08 0.01 0.11 -0.01 21.00 29.34
NO0087.08 Bedrock 2.40 0.31 0.03 0.31 -0.01 19.27 30.00
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
IL51 -0.10 0.15 -0.01 54.00
IL52 -0.10 0.12 -0.01 55.00
IL53 -0.10 0.09 -0.01 54.00
IL54 -0.10 0.06 -0.01 54.00
NO0087.01 -0.10 0.98 0.07 62.00
NO0087.02 -0.10 0.61 0.10 67.00
NO0087.03 -0.10 0.27 0.24 51.00
NO0087.04 -0.10 0.42 0.05 54.00
NO0087.05 -0.10 0.12 0.05 55.00
NO0087.06 -0.10 -0.01 0.05 51.00
NO0087.07 -0.10 -0.01 0.05 51.00
NO0087.08 -0.10 0.07 0.05 52.00


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway