English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Prospekt 1826 - 305 Surmyra
(Objekt Id: 7388)
(Sist oppdatert: 10.02.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 457632 m. Nord: 7266598 m.
Lengdegrad: 14.0837140 Breddegrad: 65.5189260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 19.04.2018)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1977 - 1977 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1977 - 1977 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>90%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger noen km vest for Unkervannet, og har vært undersøkt sporadisk av NGU O. Ø.: Forekomstene er rapportert av O.Ø. Det gjelder alle i Hattfjelldalen. Fra noen av dem er det analyser. NGU rapp. 1556/4C. I.L.: Forekomsten ligger i Hattfjelldalen men i et annet dekke enn i det brede kalkdraget sørover Hattfjelldalen. Navneskifte fra Vasshaugen til Surmyra. Befaring 24.9.01: Et 2-3 km bredt belte av hvit til svak grå dolomitt. Se geologisk kart. Virker svært homogen og ren. En prøve tatt. Gunstig beliggenhet for arealkonflikter, men ugunstig geografisk.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1978
Kalkstein/dolomitt i Hattfjelldal-Susendalområdet, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/4C;15 sider
Abstrakt:
De utførte befaringene i Hattfjelldal-Susendalområdet er et ledd i den sys- tematiske registreringen av kalkstein og dolomitt i Nord-Norge. Hensikten var å fremskaffe en "røff" oversikt over de kvaliteter som måtte finnes innenfor det gigantiske karbonatmassivet som ligger i Hattfjelldal- Susendalområdet. Undersøkelsene viser at "komplekset" består av en intim sammenblanding av kalkstein og dolomitt. Analyseresultatene viser at kvaliteten er meget ujevn og stort sett dårlig, bortsett fra i en dolomittforekomst ved Ivar- rud. Denne forekomsten vil bli undersøkt nærmere sommeren 1978.

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0087.01 Fastfjell
Kommentar: L 173/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0087.02 Fastfjell
Kommentar: L 175/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0087.03 Fastfjell
Kommentar: L 177/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0087.04 Fastfjell
Kommentar: L 180/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0087.05 Fastfjell
Kommentar: L 186/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0087.06 Fastfjell
Kommentar: L 389/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0087.07 Fastfjell
Kommentar: L 391/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0087.08 Fastfjell
Kommentar: L 392/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL50
(Objekt Id: 18297 305,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 458695 m. Nord: 7267210 m.
Lengdegrad: 14.1065080 Breddegrad: 65.5245520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006, Ingen annen informasjon er gjordt tilgjengelig.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL51 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL51
(Objekt Id: 18298 305,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 458471 m. Nord: 7267343 m.
Lengdegrad: 14.1016430 Breddegrad: 65.5257250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006, Ingen annen informasjon er gjordt tilgjengelig.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL52 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL52
(Objekt Id: 18299 305,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 458291 m. Nord: 7267275 m.
Lengdegrad: 14.0977500 Breddegrad: 65.5250830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006, Ingen annen informasjon er gjordt tilgjengelig.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL53 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL54
(Objekt Id: 18300 305,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 458052 m. Nord: 7267190 m.
Lengdegrad: 14.0926080 Breddegrad: 65.5242900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006, Ingen annen informasjon er gjordt tilgjengelig.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL54 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 305 Surmyra

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
IL51 Håndstykke 29.10% 17.91% 81.92% 7.48% 10.60%
IL52 Håndstykke 27.42% 18.90% 86.45% 2.02% 11.53%
IL53 Håndstykke 27.70% 20.56% 94.04% -1.60% 7.56%
IL54 Håndstykke 27.14% 20.56% 94.04% -2.60% 8.56%
NO0087.01 Fastfjell 42.70% .30% 1.37% 75.47% 23.16%
NO0087.02 Fastfjell 31.90% 4.20% 19.21% 46.51% 34.28%
NO0087.03 Fastfjell 27.10% 20.60% 94.22% -2.77% 8.55%
NO0087.04 Fastfjell 27.10% 18.30% 83.70% 2.94% 13.36%
NO0087.05 Fastfjell 27.00% 18.30% 83.70% 2.76% 13.54%
NO0087.06 Fastfjell 29.40% 20.80% 95.14% .84% 4.02%
NO0087.07 Fastfjell 29.10% 15.30% 69.98% 13.96% 16.06%
NO0087.08 Fastfjell 28.30% 20.50% 93.76% -.38% 6.62%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL51 Håndstykke -2 3 3 -4 -2 -10.0 -10
IL52 Håndstykke -2 2 -3 -4 -2 -10.0 -10
IL53 Håndstykke -2 1 -3 -4 -2 -10.0 11
IL54 Håndstykke -2 1 4 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL51 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 5 -2.00 1.00 -1.00
IL52 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.40 1.10 -1.00
IL53 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 1.20 -1.00
IL54 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.00 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL51 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 4.7 122.0 1.0 6
IL52 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 3.5 83.0 -1.0 8
IL53 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 2.5 44.0 1.5 4
IL54 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.7 60.0 1.1 2
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL51 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL52 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL53 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL54 -1.00 -4.00 -10.00 12.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL51 -10.00 -5.00 -4 5
IL52 -10.00 -5.00 -4 -5
IL53 -10.00 -5.00 -4 5
IL54 -10.00 -5.00 -4 7

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL51 Håndstykke 1.75 0.52 0.03 19.66 32.47
IL52 Håndstykke 3.18 0.38 0.02 20.68 30.71
IL53 Håndstykke 0.54 0.32 0.02 22.41 30.65
IL54 Håndstykke 0.33 0.14 0.01 22.51 30.73
NO0087.01 Fastfjell 10.68 2.14 0.11 0.94 -0.01 2.88 44.35
NO0087.02 Fastfjell 20.31 3.14 0.19 1.53 -0.01 6.64 34.12
NO0087.03 Fastfjell 1.18 0.68 0.04 0.32 -0.01 19.55 29.18
NO0087.04 Fastfjell 5.01 0.98 0.06 0.45 -0.01 19.22 27.96
NO0087.05 Fastfjell 6.17 0.37 0.03 0.31 -0.01 21.21 27.27
NO0087.06 Fastfjell -0.01 0.04 0.01 0.12 -0.01 21.21 30.09
NO0087.07 Fastfjell 0.33 0.08 0.01 0.11 -0.01 21.00 29.34
NO0087.08 Fastfjell 2.40 0.31 0.03 0.31 -0.01 19.27 30.00
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
IL51 -0.10 0.15 -0.01 54.00
IL52 -0.10 0.12 -0.01 55.00
IL53 -0.10 0.09 -0.01 54.00
IL54 -0.10 0.06 -0.01 54.00
NO0087.01 -0.10 0.98 0.07 62.00
NO0087.02 -0.10 0.61 0.10 67.00
NO0087.03 -0.10 0.27 0.24 51.00
NO0087.04 -0.10 0.42 0.05 54.00
NO0087.05 -0.10 0.12 0.05 55.00
NO0087.06 -0.10 -0.01 0.05 51.00
NO0087.07 -0.10 -0.01 0.05 51.00
NO0087.08 -0.10 0.07 0.05 52.00


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse