Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1832 - 307 Finneidfjord
(Object Id: 7432)
(Last updated: 07.07.2004)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 445699 m. North: 7341549 m.
Longitude: 13.7946020 Latitude: 66.1894540
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 07.12.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 08.01.2001
Filler 08.01.2001
Flux 08.01.2001
Metallurgical use 08.01.2001

Operations
From - To Activity Comments
2000 - 2000 Geochemistry Company/Institution :NGU /Norwegian Talc A/S
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU /Norwegian Talc A/S

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Dolomite Major mineral (>90%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Graphite Accessory mineral (<1%)
Magnetite Accessory mineral (<1%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)
Apatite Accessory mineral (<1%)
Mica Accessory mineral (<1%)
Feldspar Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Description
Geologi. Bergartene i området tilhører Rødingsfjell dekkekompleks og antas å være av senproterozoisk til kambrosilurisk alder. På berggrunnskartet Mo i Rana 1:250.000 er det merket av flere soner med dolomittmarmor i området ved Finneidfjord. Som et resultat av omleggingen av E6 forbi tettstedet Finneidfjord er det blitt skjæringer gjennom flere soner med dolomittmarmor. Nyere geologisk kartlegging indikerer at disse sonene stratigrafisk kan sammenlignes med dolomittmarmoren oppe ved Stormyrbassenget og inne ved Store Akersvatn. Tilgjengelig informasjon om kvaliteten på dolomittmarmor fra disse områdene skulle tilsi at en burde se nærmere på dolomittmarmoren i Finneidfjordområdet. Den regionale befaringen som ble foretatt sommeren 1999 viste at dolomittsonene som gjennomskjæres av E6 er gjennomvevet av årer/ganger og kropper av granittisk materiale. Årer og linser av sekundær kvarts har også stor utbredelse i de vurdert partiene. Det høye innholdet av forurensende elementer gjorde at området ble ansett for lite interessant for kommersiell utnyttelse. Etter de innledende undersøkelsene ble undersøkelsene begrenset til en veiskjæring gjennom en dolomittsone oppe i Bjerkadalen. Den aktuelle sonen stryker her nordvest-sydøst med fall mot vest på ca. 60o . Mektigheten er anslått til ca. 15-20 m. Av det geologiske kartblad Korgen 1:50.000 (foreløpig utgave) skal denne sonen strekke seg vestover og fram til Finneidfjord. Det er ikke utført undersøkelser på denne strekningen. Ganger og kropper av granittisk materiale, en forurensning med stor utbredelse ved Finneidfjord ble ikke påvist i veiskjæringen i Bjerkadalen. I veiskjæringene er dolomittmarmoren hvit til blek grå av farge stedvis med blek grå sjatteringer (flammestrukturer) og utpreget grovkornet med kornstørrelser opp mot 2 mm. Den grå fargen skyldes i hovedsak et varierende men begrenset innhold av grafitt. Av forurensninger er det påvist foruten grafitt, kvarts, feltspat, glimmer, magnetitt, svovelkis og apatitt. Prøvetaking. Bjerkadalen. Prøvene merket NO0131.01 og NO0131.02 er samleprøver, hver over en mektighet på ca. 6 m. Prøvene er tatt i foten av veiskjæringen fra heng mot ligg.
Free text
De vurderte lokalitetene utgjør avgrensede partier av et dolomittdrag som strekker seg Finneid og sydøstover og har sin største mektighet rett øst for Finneid. Den nye E6 skjærer gjennom dolomittdraget. Dolomittdraget er ganske tett intrudert av granittiske ganger, i området nær Finneid. Veien oppgjennom Bjerkadalen skjærer gjennom dolomittdraget ca. 3.2 km opp fra Bjerka. I dette området synes opptreden av granittisk ganger å være meget beskjedent.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 2000
Råstoffundersøkelser i dolomittfeltene: Granåsen, Ertenvågdalen og Finneidfjord, Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2000.023;31 pages
Abstract:
I mars 1999 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Talc A/S (NT) og Norges geologiske undersøkelse(NGU) hvor målsettingen var å lokalisere dolomittforekomster av en slik størrelse og kvalitet at NT og samarbeidende selskaper ville vurdere mulighetene for fremstilling av interessante fyllstoff produkter av ressursen(e). Prosjektet er delt opp i to faser. Fase 1: Utvelg- else av forekomster/områder basert på tilgjengelig informasjon med utvelgelse av forekomster/områder for oppfølgende undersøkelser i fase 2. (NGU Rapport 99.071). Følgende områder ble valgt ut for oppfølgende undersøkelser: Granåsen/Vefsn kommune) Ertenvågdalen (Gildeskål kommune) og Finneidfjord (Hemnes kommune). Denne rapporten gir resultatene fra de oppfølgende undersøkelsene som ble anbefalt i fase 1. De utførte arbeidene er i hovedsak begrenset til prøvetaking og analysering av innsamlet prøvemateriale samt vurdering basert på de oppnådde resultatene. Rapporten inneholder også forslag til oppfølgende undersøkelser.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0131.01 Bedrock
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0131.02 Bedrock
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0131.03 Bedrock
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0131.04 Bedrock
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0131.05 Bedrock
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 307 Finneidfjord

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
NO0131.01 Bedrock 30.11% 20.76% 94.95% 2.21% 2.84%
NO0131.02 Bedrock 30.44% 21.16% 96.78% 1.80% 1.42%
NO0131.03 Bedrock 25.30% 15.17% 69.39% 7.50% 23.12%
NO0131.04 Bedrock 29.34% 19.75% 90.33% 3.34% 6.33%
NO0131.05 Bedrock 27.55% 17.85% 81.64% 4.86% 13.50%

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0131.01 Bedrock 1.21 0.02 -0.00 0.04 -0.00 22.83 30.39
NO0131.02 Bedrock 0.29 -0.01 -0.00 0.06 -0.00 23.10 30.54
NO0131.03 Bedrock 13.53 -0.01 -0.00 0.03 -0.00 21.14 28.15
NO0131.04 Bedrock 4.28 -0.01 -0.00 0.04 0.00 22.30 29.73
NO0131.05 Bedrock 8.54 -0.01 -0.00 0.05 -0.00 21.64 28.89
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0131.01 0.11 0.01 0.12 55.00
NO0131.02 -0.10 -0.00 0.10 54.00
NO0131.03 -0.10 -0.00 0.05 63.00
NO0131.04 -0.10 -0.00 0.09 56.00
NO0131.05 -0.10 -0.00 0.16 59.00


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway