English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1832 - 307 Finneidfjord
(Objekt Id: 7432)
(Sist oppdatert: 07.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 445699 m. Nord: 7341549 m.
Lengdegrad: 13.7946020 Breddegrad: 66.1894540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 08.01.2001
Fyllstoff 08.01.2001
Fluxmiddel 08.01.2001
Metallurgisk 08.01.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 - 2000 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU /Norwegian Talc A/S
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU /Norwegian Talc A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Geologi. Bergartene i området tilhører Rødingsfjell dekkekompleks og antas å være av senproterozoisk til kambrosilurisk alder. På berggrunnskartet Mo i Rana 1:250.000 er det merket av flere soner med dolomittmarmor i området ved Finneidfjord. Som et resultat av omleggingen av E6 forbi tettstedet Finneidfjord er det blitt skjæringer gjennom flere soner med dolomittmarmor. Nyere geologisk kartlegging indikerer at disse sonene stratigrafisk kan sammenlignes med dolomittmarmoren oppe ved Stormyrbassenget og inne ved Store Akersvatn. Tilgjengelig informasjon om kvaliteten på dolomittmarmor fra disse områdene skulle tilsi at en burde se nærmere på dolomittmarmoren i Finneidfjordområdet. Den regionale befaringen som ble foretatt sommeren 1999 viste at dolomittsonene som gjennomskjæres av E6 er gjennomvevet av årer/ganger og kropper av granittisk materiale. Årer og linser av sekundær kvarts har også stor utbredelse i de vurdert partiene. Det høye innholdet av forurensende elementer gjorde at området ble ansett for lite interessant for kommersiell utnyttelse. Etter de innledende undersøkelsene ble undersøkelsene begrenset til en veiskjæring gjennom en dolomittsone oppe i Bjerkadalen. Den aktuelle sonen stryker her nordvest-sydøst med fall mot vest på ca. 60o . Mektigheten er anslått til ca. 15-20 m. Av det geologiske kartblad Korgen 1:50.000 (foreløpig utgave) skal denne sonen strekke seg vestover og fram til Finneidfjord. Det er ikke utført undersøkelser på denne strekningen. Ganger og kropper av granittisk materiale, en forurensning med stor utbredelse ved Finneidfjord ble ikke påvist i veiskjæringen i Bjerkadalen. I veiskjæringene er dolomittmarmoren hvit til blek grå av farge stedvis med blek grå sjatteringer (flammestrukturer) og utpreget grovkornet med kornstørrelser opp mot 2 mm. Den grå fargen skyldes i hovedsak et varierende men begrenset innhold av grafitt. Av forurensninger er det påvist foruten grafitt, kvarts, feltspat, glimmer, magnetitt, svovelkis og apatitt. Prøvetaking. Bjerkadalen. Prøvene merket NO0131.01 og NO0131.02 er samleprøver, hver over en mektighet på ca. 6 m. Prøvene er tatt i foten av veiskjæringen fra heng mot ligg.
Fri tekst
De vurderte lokalitetene utgjør avgrensede partier av et dolomittdrag som strekker seg Finneid og sydøstover og har sin største mektighet rett øst for Finneid. Den nye E6 skjærer gjennom dolomittdraget. Dolomittdraget er ganske tett intrudert av granittiske ganger, i området nær Finneid. Veien oppgjennom Bjerkadalen skjærer gjennom dolomittdraget ca. 3.2 km opp fra Bjerka. I dette området synes opptreden av granittisk ganger å være meget beskjedent.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 2000
Råstoffundersøkelser i dolomittfeltene: Granåsen, Ertenvågdalen og Finneidfjord, Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2000.023;31 sider
Abstrakt:
I mars 1999 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Talc A/S (NT) og Norges geologiske undersøkelse(NGU) hvor målsettingen var å lokalisere dolomittforekomster av en slik størrelse og kvalitet at NT og samarbeidende selskaper ville vurdere mulighetene for fremstilling av interessante fyllstoff produkter av ressursen(e). Prosjektet er delt opp i to faser. Fase 1: Utvelg- else av forekomster/områder basert på tilgjengelig informasjon med utvelgelse av forekomster/områder for oppfølgende undersøkelser i fase 2. (NGU Rapport 99.071). Følgende områder ble valgt ut for oppfølgende undersøkelser: Granåsen/Vefsn kommune) Ertenvågdalen (Gildeskål kommune) og Finneidfjord (Hemnes kommune). Denne rapporten gir resultatene fra de oppfølgende undersøkelsene som ble anbefalt i fase 1. De utførte arbeidene er i hovedsak begrenset til prøvetaking og analysering av innsamlet prøvemateriale samt vurdering basert på de oppnådde resultatene. Rapporten inneholder også forslag til oppfølgende undersøkelser.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0131.01 Fastfjell
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0131.02 Fastfjell
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0131.03 Fastfjell
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0131.04 Fastfjell
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0131.05 Fastfjell
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 307 Finneidfjord

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0131.01 Fastfjell 30.11% 20.76% 94.95% 2.21% 2.84%
NO0131.02 Fastfjell 30.44% 21.16% 96.78% 1.80% 1.42%
NO0131.03 Fastfjell 25.30% 15.17% 69.39% 7.50% 23.12%
NO0131.04 Fastfjell 29.34% 19.75% 90.33% 3.34% 6.33%
NO0131.05 Fastfjell 27.55% 17.85% 81.64% 4.86% 13.50%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0131.01 Fastfjell 1.21 0.02 -0.00 0.04 -0.00 22.83 30.39
NO0131.02 Fastfjell 0.29 -0.01 -0.00 0.06 -0.00 23.10 30.54
NO0131.03 Fastfjell 13.53 -0.01 -0.00 0.03 -0.00 21.14 28.15
NO0131.04 Fastfjell 4.28 -0.01 -0.00 0.04 0.00 22.30 29.73
NO0131.05 Fastfjell 8.54 -0.01 -0.00 0.05 -0.00 21.64 28.89
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0131.01 0.11 0.01 0.12 55.00
NO0131.02 -0.10 -0.00 0.10 54.00
NO0131.03 -0.10 -0.00 0.05 63.00
NO0131.04 -0.10 -0.00 0.09 56.00
NO0131.05 -0.10 -0.00 0.16 59.00


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse