Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1832 - 308 Merradalen
(Object Id: 7433)
(Last updated: 07.05.2019)
Belongs to the Province: Stormyrbassenget karbonat

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444527 m. North: 7336256 m.
Longitude: 13.7708960 Latitude: 66.1417710
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 10.02.2015)


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Undersøkelser av I Lindahl i 1999 konkluderer med følgende: Karbonatene i området er undersøkt for å vurdere kvalitet og mektighet. Det er gått profiler gjennom karbonatenheten i området Røsså - Merradalen og gjort endringer av de geologiske grensene derfra og nordover til Finneidfjorden. Svein Gjelle har gjort en orienterende kartlegging mellom Merradalen og E6 der den går opp mot Korgfjellet. Karbonatene i Merradalen-profilet har stor samlet mektighet. Innenfor enheten er det imidlertid veksling mellom kalk- og dolomitt-marmor. Tykkelsen på de enkelte benkene er såpass stor at de sannsynligvis vil kunne utnyttes dersom de har tilstrekkelig god kvalitet. Generelt synes det imidlertid som om tynne og tykkere lag av forurensninger er hyppigere her enn lengre sør i det undersøkte området.Området har flere dels nyetablerte skogsveier og er lett tilgjengelig. En fordel er at avstanden til sjøen er mindre her enn for forekomstene sør for E6. Dette gjør området mer attraktivt sett fra et logistisk synspunkt. Grunnen i Røsså - Merradalen området er privateid, og det drives skogsdrift i området og aktivt jordbruk nedenfor

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 pages
Abstract:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
4 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 25 meter, med totalt 6 prøver. Beskrivelse: God kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
5 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 25 meter, med totalt 4 prøver. Beskrivelse: Kalk, tynne pegmatittårer, noe uren kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
6 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 20 meter, med totalt 5 prøver. Beskrivelse: Noe skifrig kalk, noe glimmer
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
7 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 25 meter, med totalt 5 prøver. Beskrivelse: Bra kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 308 Merradalen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
4 Bedrock -2 45 -4 1 4 -4 .3
5 Bedrock -2 -4 -4 0 2 -4 -.2
6 Bedrock -2 -4 -4 1 4 -4 -.2
7 Bedrock -2 -4 -4 0 2 6 -.2
------------------
Sample No. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
4 14 -2.00 0 2 1030 .82 117.0 1.5 -4
5 7 2.50 4 1 28 .03 1010.0 1.0 -4
6 2 -2.00 7 -0 25 .09 1280.0 1.4 -4
7 9 2.70 6 -0 20 .02 1370.0 0.6 -4
------------------
Sample No. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
4 1.95 6.70 0 1 -0 -400 ###### 125 -500
5 1.00 8.70 3 -1 -0 -400 24800 47 -500
6 1.76 10.30 2 1 -0 -400 4800 -40 -500
7 1.23 9.20 2 1 -0 -400 12600 -40 -500
------------------
Sample No. P* K * Ca* Sc* Ti*
4 324 273 ###### -0.20 8
5 125 -200 ###### -0.20 6
6 249 -200 ###### -0.20 6
7 181 -200 ###### -0.20 6

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MgO CaO Na2O
4 Bedrock 0.01 0.01 0.00 0.01 3.68 51.58 0.10
5 Bedrock 1.83 0.42 0.01 0.22 1.98 51.62 0.10
6 Bedrock 0.90 0.08 0.01 0.11 1.03 53.52 0.10
7 Bedrock 1.76 0.38 0.01 0.34 0.56 52.94 0.10
------------------
Sample No. K2O P2O5 Sum
4 0.01 0.10 56.00
5 0.20 0.17 57.00
6 0.05 0.13 56.00
7 0.12 0.16 56.00


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway