English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1832 - 308 Merradalen
(Objekt Id: 7433)
(Sist oppdatert: 07.05.2019)
Tilhører provinsen: Stormyrbassenget karbonat

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444527 m. Nord: 7336256 m.
Lengdegrad: 13.7708960 Breddegrad: 66.1417710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 10.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Undersøkelser av I Lindahl i 1999 konkluderer med følgende: Karbonatene i området er undersøkt for å vurdere kvalitet og mektighet. Det er gått profiler gjennom karbonatenheten i området Røsså - Merradalen og gjort endringer av de geologiske grensene derfra og nordover til Finneidfjorden. Svein Gjelle har gjort en orienterende kartlegging mellom Merradalen og E6 der den går opp mot Korgfjellet. Karbonatene i Merradalen-profilet har stor samlet mektighet. Innenfor enheten er det imidlertid veksling mellom kalk- og dolomitt-marmor. Tykkelsen på de enkelte benkene er såpass stor at de sannsynligvis vil kunne utnyttes dersom de har tilstrekkelig god kvalitet. Generelt synes det imidlertid som om tynne og tykkere lag av forurensninger er hyppigere her enn lengre sør i det undersøkte området.Området har flere dels nyetablerte skogsveier og er lett tilgjengelig. En fordel er at avstanden til sjøen er mindre her enn for forekomstene sør for E6. Dette gjør området mer attraktivt sett fra et logistisk synspunkt. Grunnen i Røsså - Merradalen området er privateid, og det drives skogsdrift i området og aktivt jordbruk nedenfor

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 sider
Abstrakt:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
4 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 25 meter, med totalt 6 prøver. Beskrivelse: God kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
5 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 25 meter, med totalt 4 prøver. Beskrivelse: Kalk, tynne pegmatittårer, noe uren kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
6 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 20 meter, med totalt 5 prøver. Beskrivelse: Noe skifrig kalk, noe glimmer
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
7 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er prøve innsamlet av Ingvar Lindahl, beksrivelsene er hans, prøven representerer en samleprøve fra et profil på en lengede av 25 meter, med totalt 5 prøver. Beskrivelse: Bra kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 308 Merradalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
4 Fastfjell -2 45 -4 1 4 -4 .3
5 Fastfjell -2 -4 -4 0 2 -4 -.2
6 Fastfjell -2 -4 -4 1 4 -4 -.2
7 Fastfjell -2 -4 -4 0 2 6 -.2
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
4 14 -2.00 0 2 1030 .82 117.0 1.5 -4
5 7 2.50 4 1 28 .03 1010.0 1.0 -4
6 2 -2.00 7 -0 25 .09 1280.0 1.4 -4
7 9 2.70 6 -0 20 .02 1370.0 0.6 -4
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
4 1.95 6.70 0 1 -0 -400 ###### 125 -500
5 1.00 8.70 3 -1 -0 -400 24800 47 -500
6 1.76 10.30 2 1 -0 -400 4800 -40 -500
7 1.23 9.20 2 1 -0 -400 12600 -40 -500
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
4 324 273 ###### -0.20 8
5 125 -200 ###### -0.20 6
6 249 -200 ###### -0.20 6
7 181 -200 ###### -0.20 6

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MgO CaO Na2O
4 Fastfjell 0.01 0.01 0.00 0.01 3.68 51.58 0.10
5 Fastfjell 1.83 0.42 0.01 0.22 1.98 51.62 0.10
6 Fastfjell 0.90 0.08 0.01 0.11 1.03 53.52 0.10
7 Fastfjell 1.76 0.38 0.01 0.34 0.56 52.94 0.10
------------------
Prøvenr. K2O P2O5 Sum
4 0.01 0.10 56.00
5 0.20 0.17 57.00
6 0.05 0.13 56.00
7 0.12 0.16 56.00


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse