Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1838 - 306 Sandnes
(Object Id: 7493)
(Last updated: 07.11.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Gildeskål (1929-2) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 454733 m. North: 7434396 m.
Longitude: 13.9607880 Latitude: 67.0236700
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 05.12.2000

Operations
From - To Activity Comments
1973 - 1973 Detail mapping Company/Institution :NGU
1973 - 1973 Geochemistry Company/Institution :NGU
1973 - 1973 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Mica Subordinate mineral (1-10%)
Graphite Accessory mineral (<1%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)
Feldspar Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Den befarte lokaliteten ligger ved Sør-Sandnes på sydøstsiden av Femrisøya. Lokaliteten tilhører et lengre kalksteinsdrag som dekker betydelige partier langs syd - og østsiden av Femrisøya, en lengde på ca. 6 km. Området er sterkt overdekket og kalksteinen lot seg stort sett bare vurdere i strandkanten. De analyserte prøvene er tatt like ved den fraflyttede bebyggelsen på Sør-Sandnes. Området er sterkt overdekket, og kalksteinen lot seg stort sett bare vurdere i strandkanten. Kalksteinen er grå av farge, fra middel til finkornet og utpreget båndet og med en løs og ryen konsistens i overflaten. Den grå fargen skyldes i hovedsak et varierende innhold av grafitt. De mørke grå båndene er anriket på kvarts, glimmer og feltspat. Glimmeraggregatene opptrer dessuten som impregnasjon gjennom hele bergarten. Spetter av svovelkis opptrer i varierende mengder overalt i bergarten. De mørke grå silikatanrikede båndene kommer tydelig fram på vitrede flater hvor de stikker opp som lave rygger og gir bergarten en riflet overflate. I enkelte partier kan bergarten best beskrives som kalkglimmerskifer. Kalksteinen i dette området er for urein til at den kan utnyttes som industrikalk.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kalkstein- og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/13;16 pages
Abstract:
Rekognoserende undersøkelser av en rekke kalk/dolomitt og kvartsittfelter i Gildeskål kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder kalk/dolomittfeltene er kvaliteten for dårlig til at de kan tenkes utnyttet økonomisk. En detaljert undersøkelse av kvartsittdraget mellom Kyllingvann og Opsal anbefales.

Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 pages
Abstract:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0194.01 Bedrock
Comment: OF 73-257, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0194.02 Bedrock
Comment: OF 73-258, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0194.03 Bedrock
Comment: OF 73-259, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0194.04 Bedrock
Comment: OF 73-260, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1838 - 306 Sandnes

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
NO0194.01 Bedrock 45.00% .20% .91% 79.82% 19.27%
NO0194.02 Bedrock 46.13% .11% .50% 82.06% 17.44%
NO0194.03 Bedrock 43.88% 1.61% 7.36% 74.32% 18.32%
NO0194.04 Bedrock 44.45% .10% .46% 79.08% 20.46%


The fact sheet was created on 05.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway