Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1838 - 315 Sørarnøya
(Object Id: 7503)
(Last updated: 28.03.2001)

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Gildeskål (1929-2) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 454733 m. North: 7447196 m.
Longitude: 13.9558580 Latitude: 67.1384710
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 16.02.2001

Operations
From - To Activity Comments
1973 - 1973 Geochemistry Company/Institution :NGU
1973 - 1973 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Dolomite Major mineral (>10%)
Quartz Accessory mineral (<1%)
Mica Accessory mineral (<1%)
Tremolite Accessory mineral (<1%)
Feldspar Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Lokaliteten ligger like øst for skolen. her skjærer veien gjennom en ca. 65 m bed sone med hvit, middel til finkornet dolomitt. Sonens mektighet er her ca. 3 mm Mot syd grenser dolomittsonen til gabbro, mot nord til hornblendeskifer. Dolomitten er utpreget tynnbenket. Enkelte av benkene er tett gjennomsatt av tremolittnåler. Et annet forurensningsfenomen med stor utbredelse er klyser og spetter av lys glimmer. Dårlig kvalitet og liten mektighet gjør at lokaliteten er uten økonomisk interesse. Øvereng, O. 1973: Råstoffundersøkelse i Nord-Norge. Kalkstein - og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke. NGU-rapport nr. 1164/13.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kalkstein- og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/13;16 pages
Abstract:
Rekognoserende undersøkelser av en rekke kalk/dolomitt og kvartsittfelter i Gildeskål kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder kalk/dolomittfeltene er kvaliteten for dårlig til at de kan tenkes utnyttet økonomisk. En detaljert undersøkelse av kvartsittdraget mellom Kyllingvann og Opsal anbefales.

Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 pages
Abstract:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0204.01 Bedrock
Comment: OF 73-267, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0204.02 Bedrock
Comment: OF 73-268, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0204.03 Bedrock
Comment: OF 73-269, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0204.04 Bedrock
Comment: OF 73-270, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NO0204.05 Bedrock
Comment: OF 73-271, Overflateprøve
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1838 - 315 Sørarnøya

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
NO0204.01 Bedrock 28.46% 20.66% 94.50% -.49% 5.99%
NO0204.02 Bedrock 29.86% 18.54% 84.80% 7.27% 7.93%
NO0204.03 Bedrock 29.02% 22.47% 102.78% -3.99% 1.21%
NO0204.04 Bedrock 30.14% 21.16% 96.78% 1.27% 1.95%
NO0204.05 Bedrock 29.72% 20.76% 94.95% 1.51% 3.54%


The fact sheet was created on 23.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway