Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1845 - 304 Hammerfall Dolomittbrudd
(Object Id: 7538)
(Last updated: 18.03.2021)
Belongs to the Province: Fauskeeidet-Saltdal provins

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 523083 m. North: 7475146 m.
Longitude: 15.5380850 Latitude: 67.3916990
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite

Importance
Raw material meaning: International Importance (reg. 20.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production: 0 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 100 % 06.04.1994
Construction material 100 % 06.04.1994
Filler 100 % 06.04.1994
Glas raw material 100 % 06.04.1994
Insulation 100 % 06.04.1994
Metallurgical use 100 % 06.04.1994

Operations
From - To Activity Comments
1932 - 1934 Geology Company/Institution :Jakob Kjøde AS
1934 Regular production Company/Institution :Jakob Kjøde AS
1950 Core drilling Company/Institution :Norwegian Talc AS

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary deposit Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: 15 / 25 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex: Fauskedekket
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Dolomite Major mineral (>90%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)
Diopside Accessory mineral (<1%)
Tremolite Accessory mineral (<1%)
Epidote Accessory mineral (<1%)
Calcite Accessory mineral (<1%)
Quartz Accessory mineral (<1%)

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Primary layering Strike/Dip :15 / 25 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls
Host rock Fold axis Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Drives i dag vesentlig som underjordsdrift. På grunn av foldestrukturer er god kvalitet (hvit) dolomitt vanskelig tilgjengelig. Aksessorisk tremolitt har skapt problemer i den senere tid for dolomitteksport til Danmark. Ved Hammarfall dolomittbrudd er det kun knusing, grov formaling, sikting og luft-klassifisering. Fin-formaling, mikronisering, skjer i Knarvik, Nederland og England. Etterhvert vil mesteparten av firmaets dolomittproduksjonen foregå i bruddet i Løvgavlen ved Fauske. Det produseres 2 hovedkvaliteter: hvit dolomitt (> 94% hvithet) som går til fyllstoffformål og "blå" dolomitt (< 94% hvithet) som går til metallurgiske formål og jordbrukskalk. Uregelmessige glimmerganger gir driftsproblemer. Disponent Skofteland opplyser følgende om kjemisk kvalitet: uløst < 1,2 - 1,5% ("blå" dolomitt), < 0,9% (hvit dolomitt) MgO > 21% Al2O3 ca. 0,1% Fe2O3 ca. 0,1%
Historic
Hammerfall Dolomittbrudd var et av de første steinbrudd som ble satt i gang for utnyttelse av dolomitt i industrien. A/S Norwegian Talc startet opp her så tidlig som i 1934. Den første steinen som ble tatt ut, ble levert til Norsk Hydro på Herøya. Her ble det laget dolomittsalpeter, som ble eksportert til Egypt for gjødsling av bomullsplanter. Fra en sped begynnelse ble anvendelsene av dolomitt stadig flere, og produksjonen økte fra år til år. Etter krigen begynte Hydro å bruke dolomitt til fremstilling av magnesiumoksid og magnesium metall. Det ble en stigende etterspørsel etter finmalt dolomitt til bruk blant annet i malingsindustrien. Etter hvert har nye forbrukere i glassindustrien, metallurgisk industri osv. kommet inn som viktige kunder.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 pages

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard , 1999
Karakterisering av syreuløselig resfraksjon fra dolomitt, Hammerfall.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.076;10 pages

Rødal, Paul , 1955
Geologisk og petrografisk oversikt over marmordraget mellom Øyneshalvøen i Fauske og Hammerfall i Sørfold.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Strand, Geir
Hammerfall dolomittbrudd
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7373;3 pages
Abstract:
Befaringsrapporten summerer opp brytningsforholdene med produksjon, arbeids- stokk og planer for videre brytning. Årsproduksjon i 1968 er 330 000 tonn, og det gjenstår 5.3 millioner tonn over havnivå. Dette før produksjonen i Kvitblikkfeltet starter. Det påpekes også en viss mangel på kart over fore- komsten.

Bøckman, K.L. , 1953
Hammerfall dolomittbrudd
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7374;1 pages
Abstract:
Det presenteres en typisk analyse for bruddet: CaCO3 54.86%, MgCO3 44.38%, Al2O3 0.03%, Fe2O3 0.08%, Uoppløselig 0.63%. Det jevne kjemiske innholdet påpekes, og at karbonat nesten bestandig ligger over 99%, og uoppløselig < 0.75%. Produksjonen i 1953 forventes å bli 90000 - 100000 tonn.

Bøckman, K.L. , 1953
Hammerfall dolomittbrudd
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7375;1 pages
Abstract:
Tall for produksjonen de seneste årene angis til: 1952: 88942 tonn, 1951: 46858 tonn, 1950: 34000 tonn, 1949: 32715 tonn.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway