Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 354 Korsvika
(Object Id: 7566)
(Last updated: 08.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 538422 m. North: 7547200 m.
Longitude: 15.9205580 Latitude: 68.0363240
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Pegmatitic quartz

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cheramics ??? % 05.10.1994

Operations
From - To Activity Comments
Regular production

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Pegmatite formation Form: Lens
Main texture: Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger vel 1 km i luftlinje fra E6, like ovenfor den fraflyttede bebyggelsen inne ved Korsvika på NØ-sida av Innhavet. Forekomsten som er en pegmatitt har tidligere vært i produksjon. Kvarts og kalifeltspat dominerer med biotitt og plagioklas i mindre mengder. I bruddet sees separate lag av kvarts og feltspat, hvor kvartsen er den dominerende. Kvarts opptrer uregelmessig i en samlet lengde på 50 m og en bredde på 5 m. Både kvartsen og feltspaten ble i 1973 beskrevet å være av god kvalitet, og videre undersøkelser ble anbefalt. .

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Poulsen, A. O.,1959: Navnelister.


NGU nr. 83, Årbok 1918 og 1919.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway