Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1838 - 316 Ertenvågdalen
(Object Id: 7602)
(Last updated: 10.02.2017)
Drill Cores: Ertenvågdalen

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472833 m. North: 7446896 m.
Longitude: 14.3733930 Latitude: 67.1379600
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite

Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 10.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves: 700 thousand tons
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 05.12.2000
Filler 05.12.2000
Glas raw material 05.12.2000
Insulation 05.12.2000
Metallurgical use 05.12.2000

Operations
From - To Activity Comments
1984 - 1984 Core drilling Company/Institution :NGU
1984 - 1984 Geochemistry Company/Institution :NGU
1984 - 1984 Sampling Company/Institution :NGU
1984 - 1984 Detail mapping Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Sokumfjellformasjonen

Mineralogy
Mineral Amount
Dolomite Major mineral (>10%)
Quartz Accessory mineral (<1%)
Zircon Accessory mineral (<1%)
Chlorite Accessory mineral (<1%)
Magnetite Accessory mineral (<1%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)
Graphite Accessory mineral (<1%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)
Amphibole Accessory mineral (<1%)
Feldspar Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Dolomittfeltet dekker et begrenset område av en lengre dolomittsone. Sonens mektighet er noe varierende. I det aktuelle området er mektigheten anslått til ca. 60 m. Mot heng grenser dolomittsonen til glimmerskifer/polymikt konglomerat. Mot ligg går dolomitten gradvis over i en uren blågrå kalkstein. Dolomitten er middels til grovkornet og overveiende hvit av farge. Den virker relativt homogen og lite forurenset. Av forurensninger kan nevnes mindre linser/slirer med kvarts, feltspat og glimmer. Overalt hvor dolomitten er blottet har den en løs og ryen konsistens. Brennforsøk utført av SINTEF viser at dolomitten ikke er egnet til bruk som råstoff for fremstilling av basisk ildfaststein ved direkte brenning. Dolomitten har en utpreget tendens til dekrepitering under brenning. Reflektivitetsmålinger (hvithetsmålinger) utført på borkjernematerialet viste en gjennomsnittlig FMY-verdi på ca. 91 % (Standard BaSO4 /Din 5033). I 1983 gjennomførte NGU et sonderende diamantboreprogram i de sentrale deler av dolomittfeltet. Totalt ble det tboret 122 m fordelt på 8 hull. Den brytbare tonnasjen innenfor det diamantborete partiet er beregnet til ca. 700.000 tonn i dagbrudd, men dette partiet utgjør bare en liten del av det området som vil være egnet for dagbruddsdrift. Det svenske selskaper Ernstrøm utførte sonderende diamantboringer på strekningen fra hovedbruddet og østover til gensen mot Bodø kommune. Resultatene er ukjent for NGU. Entreprenør Magnus Isaksen, Inndyr har driftsrettigheter på deler av forekomsten. I de senere år har det bare vært periodisk drift på forekomsten.
Location
Dolomittfeltet ligger øverst i Ertenvågdalen, og strekker seg fra kommunegrensen mot Bodø i øst og ca. 1.5 km mot syd nedover Ertenvågdalen. Kystriksveien skjærer igjennom feltet. Det har vært periodisk drift på forekomsten. Bruddområdet grenser opp til rv.17. Avstanden langs veien ned til industriområdet nede ved Nygårdsjøen er ca. 3.5 km.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Not spesified"
Photo no. 2 showing Not spesified"
Photo no. 3 showing Not spesified"
Photo no. 4 showing Not spesified"
Photo no. 5 showing Not spesified"
Photo no. 6 showing Not spesified"
Photo no. 7 showing Not spesified"
Photo no. 8 showing Not spesified"
Photo no. 9 showing Not spesified"
Photo no. 10 showing Not spesified"
Photo no. 11 showing Not spesified"
Photo no. 12 showing Not spesified"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1999
En vurdering av utvalgte dolomittmarmorforekomster i Nordland og Troms til bruk som fyllstoff.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.071;49 pages
Abstract:
Den 26.3.99 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Talc A/S og Norges geologiske undersøkelse (NGU) med hovedmål å Lokalisere dolomittforekomster som er av en slik størrelse og kvalitet at Norwegian Talk eller samarbeidende selskaper vil vurdere muligheten av å fremstille økonomisk interessante fyllstoffprodukter med basis i ressursen(e). Prosjektet er delt oppi to faser og denne rapporten omfatter fase 1 som går på sammenstilling av relevant data om dolomitt i Nordland og Troms og en utvelgelse av forekomster/områder for oppfølgende undersøkelser i fase 2. Med unntak av noen få forekomster er det i NGUs ulike informasjonssyster sparsom med "relevante" data om dolomitt i Nordland og Troms. For langt de fleste av registreringene er det en usikker lokalisering ledsaget av en eller flere analyser av noen få overflateprøver. Basert på den informasjonen som foreligger om de enkelte registreringene sammenholdt med geologiske kart av nyere data, er det valgt ut 12 forekomster/felter som NGU mener kan være interessante med tanke på en eventuell produksjon av høyrene/høyhvite dolomittfyllstoffer. Videre er det foreslått en prioriteringsrekkefølge av disse: 1.Granåsen dolomittfelt (Vefsen kommune), 2. Finneidfjord-området (Hemnes kommune), 3. Skøelv dolomittfelt (Sørreisa kommune), 4. Potraselv dolomittfelt (Balsfjord kommune), 5. Ullsfjord dolomittfelter (Karlsøy- og Tromsø kommuner), 6. Alpøy dolomittfelt (Steigen kommune), Larsos dolomittfelt (Beiarn kommune) og Ljøsnehammaren dolomittfelt (Skjerstad kommune).

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. pages
Abstract:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Øvereng, Odd , 1985
Ertenvågen dolomittfelt. Reflektivitetsmålinger
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.116
Abstract:
Etter anmodning fra entrepenør Magnus Isaksen, Inndyr, undersøkte NGU sommeren -83 et dolomittfelt i Ertenvågdalen (Ertenvågen dolomittfelt) Med bakgrunn i resultatene fra denne undersøkelsen ble det i feb./mars -85 skutt en røsk i det sentrale partiet av dolomittfeltet. Hensikten var å oppnå et sammenhengende prøveprofil for å kunne skille ut partier/soner med forskjellig hvithet (med forskjellig innhold av uønskede komponenter) Analyseresultatende viser at det meste av prøvematerialet har en "hvithet" (FMX og FMY) i intervallet 90-94%.

Øvereng, Odd , 1984
Ertenvåg dolomittfelt, Gildeskål kommune i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2154;16 pages
Abstract:
Etter anmodning fra entreprenør Magnus Isaksen, Inndyr, har NGU undersøkt et dolomittfelt i Ertenvågdalen, Gildeskål kommune, Nordland. Undersøkelsene innbefattet også et sonderende diamantborprogram, ialt ca. 122 m fordelt på 8 hull. Dolomittfeltet utgjør et begrenset område av et flere km langt dolo- mittdrag. Dolomitten er middels- til grovkornet og hvit av farge. I det aktuelle området er dolomitten homogen og må karakteriseres som meget ren. Sintringsforsøk viser at dolomitten har en utpreget tendens til dekripitering under brenning. Reflektivitetsmålingene som er utført på diamantborkjerne- materialet, viser meget høy "hvithet". Den brytbare tonnasje (dagbrudd) innenfor det diamantborete område er be- regnet til ca. 700 000 tonn. Forekomsten er meget interessant med tanke på en eventuell økonomisk ut- nyttelse. Det er derfor anbefalt at undersøkelsene fortsetter, og at de også bør omfatte et større område av feltet.

Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 pages
Abstract:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0303.01 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh. 1A-1, Bh. Dybde 0 - 5 m
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.02 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh. 1A-2, Bh. Dybde 5 - 10 m
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.03 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh. 1A-3, Dybde10 - 13.10 m
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.04 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh. 2A-1, Dybde 0 - 5 m Bh 2A-1, Bh 2A-1, dybde i m
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.05 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh. 2A-2, Dybde 5 - 10 m Bh 2A-2, Bh 2A-2, dybde i m
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.06 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh. 2A-3, Dybde 10 - 11.30 m Bh 2A-3, Bh 2A-3, dybde i m
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.07 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh. 1B-1, Dybde 0 - 5 m
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.08 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 1B-2, Dybde 5 - 10 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.09 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 1B-3, Dybde 10 - 15 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.10 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 1B-4, Dybde 15 - 20 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.11 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 2B-1, Dybde 0 - 5 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.12 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 2B-2, Dybde 5 - 10 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.13 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 2B-3, Dybde 10 - 15 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.14 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 2B-4, Dybde 15 - 20 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.15 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 3B-1, Dybde 0 - 5 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.16 Core
Comment: Pr.merket Bh 3B-2, Dybde 5 - 10 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.17 Core
Sampler: Odd Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 1C-1, Dybde 0 -5 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.18 Core
Comment: Pr.merket Bh 1C-2, Dybde 5 - 10 m
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.19 Core
Sampler: O. Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 1C-3, Dybde 10 - 15 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.20 Core
Sampler: O.Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 1C-4, Dybde 15 - 17 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.21 Core
Sampler: O.Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 2C-1, Dybde 1 - 5 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.22 Core
Sampler: O.Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 2C-2, Dybde 5 -10 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.23 Core
Sampler: O.Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 2C-3, Dybde 10 - 15 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.24 Core
Sampler: O.Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 2C-4, Dybde 15 - 21 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.25 Core
Sampler: O.Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 1D-1, Dybde 0 - 5 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NO0303.26 Core
Sampler: O.Øvereng/...Stored: Løkken
Comment: Pr.merket Bh 1D-2, Dybde 5 - 10 m.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated whiteness analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL16
(Object Id: 18273 316,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472913 m. North: 7446902 m.
Longitude: 14.3752210 Latitude: 67.1380170
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for røve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL16 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL17
(Object Id: 18274 316,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472893 m. North: 7446940 m.
Longitude: 14.3747510 Latitude: 67.1383640
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL17 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL18
(Object Id: 18275 316,00,03)

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472821 m. North: 7446901 m.
Longitude: 14.3730990 Latitude: 67.1380080
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL18 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL19
(Object Id: 18276 316,00,04)

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 472821 m. North: 7446901 m.
Longitude: 14.3730990 Latitude: 67.1380080
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for røve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL19 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1838 - 316 Ertenvågdalen

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
IL16 Hand specimen 27.28% 19.73% 90.24% -.29% 10.05%
IL17 Hand specimen 27.14% 19.73% 90.24% -.54% 10.30%
IL18 Hand specimen 27.42% 19.90% 91.02% -.46% 9.44%
IL19 Hand specimen 27.28% 19.73% 90.24% -.29% 10.05%
NO0303.01 Core 28.46% 22.17% 101.40% -4.24% 2.84%
NO0303.02 Core 28.46% 22.17% 101.40% -4.24% 2.84%
NO0303.03 Core 28.60% 22.57% 103.23% -4.98% 1.75%
NO0303.04 Core 29.02% 23.48% 107.40% -6.49% -.90%
NO0303.05 Core 30.40% 21.57% 98.66% .71% .63%
NO0303.06 Core 30.40% 21.36% 97.70% 1.23% 1.07%
NO0303.07 Core 29.86% 21.26% 97.24% .52% 2.24%
NO0303.08 Core 30.14% 21.46% 98.16% .52% 1.32%
NO0303.09 Core 29.86% 21.47% 98.20% .00% 1.80%
NO0303.10 Core 30.00% 21.57% 98.66% .00% 1.34%
NO0303.11 Core 29.86% 21.57% 98.66% -.25% 1.59%
NO0303.12 Core 29.86% 20.86% 95.41% 1.51% 3.08%
NO0303.13 Core 29.67% 20.50% 93.76% 2.07% 4.17%
NO0303.14 Core 30.42% 21.06% 96.33% 2.01% 1.66%
NO0303.15 Core 29.86% 21.16% 96.78% .77% 2.45%
NO0303.16 Core 30.14% 21.77% 99.57% -.25% .67%
NO0303.17 Core 30.56% 21.16% 96.78% 2.02% 1.20%
NO0303.18 Core 30.42% 21.26% 97.24% 1.52% 1.24%
NO0303.19 Core 30.84% 21.16% 96.78% 2.51% .70%
NO0303.20 Core 30.28% 20.16% 92.21% 4.00% 3.79%
NO0303.21 Core 30.70% 21.36% 97.70% 1.77% .53%
NO0303.22 Core 30.56% 21.06% 96.33% 2.26% 1.41%
NO0303.23 Core 30.56% 21.96% 100.44% .03% -.47%
NO0303.24 Core 30.28% 21.67% 99.12% .25% .63%
NO0303.25 Core 30.28% 20.46% 93.58% 3.25% 3.16%
NO0303.26 Core 30.56% 21.67% 99.12% .75% .13%

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL16 Hand specimen -2 1 3 -4 -2 -10.0 -10
IL17 Hand specimen -2 -1 3 -4 -2 -10.0 10
IL18 Hand specimen -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 -10
IL19 Hand specimen -2 1 3 -4 -2 -10.0 10
------------------
Sample No. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL16 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.30 -1.00 -1.00
IL17 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
IL18 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.10 -1.00 -1.00
IL19 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
------------------
Sample No. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL16 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 79.0 2.3 2
IL17 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 75.0 -1.0 1
IL18 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 78.0 -1.0 -1
IL19 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 75.0 -1.0 -1
------------------
Sample No. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL16 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL17 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL18 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL19 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Sample No. Te* Hf* Hg* Tl*
IL16 -10.00 -5.00 -4 5
IL17 -10.00 -5.00 -4 6
IL18 -10.00 -5.00 -4 6
IL19 -10.00 -5.00 -4 6

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL16 Hand specimen 0.19 0.10 0.01 22.07 31.29
IL17 Hand specimen 0.08 0.09 0.00 22.01 31.22
IL18 Hand specimen 0.01 0.04 0.00 22.17 31.20
IL19 Hand specimen 0.03 0.03 0.00 21.94 31.18
NO0303.01 Core 0.22 -0.10 0.01 0.14 -0.01 21.70 31.50
NO0303.02 Core 0.15 -0.10 0.01 0.16 -0.01 22.00 31.90
NO0303.03 Core -0.10 -0.10 0.01 0.13 -0.01 21.80 31.70
NO0303.04 Core -0.10 -0.10 0.01 0.17 -0.01 22.20 31.70
NO0303.05 Core 0.47 -0.10 0.01 0.18 -0.01 21.20 32.20
NO0303.06 Core 0.68 -0.10 0.01 0.25 0.02 21.90 31.90
NO0303.07 Core 0.20 -0.10 0.01 0.18 0.01 21.70 31.60
NO0303.08 Core -0.10 -0.10 0.01 0.15 0.01 21.40 31.60
NO0303.09 Core 0.20 -0.10 0.01 0.20 0.02 21.80 31.60
NO0303.10 Core -0.10 -0.10 0.01 0.18 -0.01 21.90 31.50
NO0303.11 Core -0.10 -0.10 0.01 0.17 0.02 21.70 31.90
NO0303.12 Core 0.71 0.71 0.02 0.28 0.02 21.60 31.70
NO0303.13 Core 1.73 1.73 0.02 0.16 -0.01 21.50 31.60
NO0303.14 Core 0.34 0.34 0.01 0.13 -0.01 21.90 32.00
NO0303.15 Core 1.00 0.58 0.03 0.32 0.02 22.00 31.80
NO0303.16 Core -0.10 -0.10 0.01 0.13 -0.01 21.90 32.00
NO0303.17 Core -0.10 -0.10 0.01 0.12 0.03 21.60 31.70
NO0303.18 Core -0.10 -0.10 0.01 0.20 0.02 21.30 31.40
NO0303.19 Core 0.15 -0.10 0.01 0.18 0.02 21.70 31.90
NO0303.20 Core 1.61 0.14 0.02 0.23 0.03 21.30 31.50
NO0303.21 Core -0.10 -0.10 0.01 0.10 0.01 21.30 31.80
NO0303.22 Core 0.28 -0.10 0.01 0.19 0.02 21.20 32.00
NO0303.23 Core -0.10 -0.10 0.01 0.30 0.03 21.40 31.80
NO0303.24 Core -0.10 -0.10 0.01 0.18 0.02 21.40 31.60
NO0303.25 Core 1.14 -0.10 0.02 0.11 0.01 21.20 31.30
NO0303.26 Core -0.10 -0.10 0.01 0.07 0.10 21.30 31.50
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
IL16 -0.10 0.03 0.03 54.00
IL17 -0.10 0.02 0.01 53.00
IL18 -0.10 0.01 -0.01 53.00
IL19 -0.10 0.01 0.01 53.00
NO0303.01 -0.10 0.03 0.02 53.00
NO0303.02 -0.10 0.03 0.03 54.00
NO0303.03 -0.10 -0.01 0.02 53.00
NO0303.04 -0.10 0.01 0.03 54.00
NO0303.05 -0.10 0.03 0.02 54.00
NO0303.06 0.20 0.02 0.03 55.00
NO0303.07 -0.10 0.04 0.03 54.00
NO0303.08 -0.10 0.01 0.03 53.00
NO0303.09 -0.10 0.02 0.03 54.00
NO0303.10 -0.10 0.02 0.03 53.00
NO0303.11 -0.10 0.02 0.03 54.00
NO0303.12 0.30 0.11 0.07 56.00
NO0303.13 -0.10 0.08 0.06 57.00
NO0303.14 0.20 0.04 0.03 55.00
NO0303.15 0.10 0.19 0.07 56.00
NO0303.16 0.10 -0.01 0.02 54.00
NO0303.17 0.10 0.04 0.04 53.00
NO0303.18 0.20 0.02 0.03 53.00
NO0303.19 -0.10 0.03 0.04 54.00
NO0303.20 0.10 0.08 0.03 55.00
NO0303.21 0.30 -0.01 0.02 53.00
NO0303.22 0.10 0.02 0.02 54.00
NO0303.23 -0.10 -0.01 0.02 53.00
NO0303.24 0.10 0.01 0.03 53.00
NO0303.25 0.20 0.09 0.11 54.00
NO0303.26 0.20 -0.01 0.02 53.00

Analysis of whiteness
Sample No. Sample Type Whiteness FMX Whiteness FMY Whiteness FMZ Whiteness R457
NO0303.01 Core 94.19 93.49 90.45 90.51
NO0303.02 Core 95.08 94.57 92.37 92.42
NO0303.03 Core 96.70 96.15 93.30 93.36
NO0303.04 Core 91.40 90.20 84.64 84.74
NO0303.05 Core 91.07 90.40 86.82 86.90
NO0303.06 Core 91.51 90.90 87.63 87.70
NO0303.07 Core 93.99 93.51 90.77 90.84
NO0303.08 Core 93.41 93.01 90.87 90.93
NO0303.09 Core 92.39 91.49 86.23 86.34
NO0303.10 Core 92.95 92.80 92.11 92.13
NO0303.11 Core 94.38 93.37 87.24 87.37
NO0303.12 Core 88.01 87.72 86.12 86.17
NO0303.13 Core 94.20 93.53 90.32 90.38
NO0303.14 Core 96.19 95.83 9.15 94.20
NO0303.15 Core 89.98 89.75 88.59 88.63
NO0303.16 Core 93.07 92.52 89.48 89.55
NO0303.17 Core 91.11 90.16 84.69 84.80
NO0303.18 Core 78.92 78.91 78.69 78.72
NO0303.19 Core 93.72 92.98 88.65 88.75
NO0303.20 Core 92.02 91.30 87.30 87.38
NO0303.21 Core 92.65 92.10 89.40 89.36
NO0303.22 Core 93.03 92.84 91.83 91.86
NO0303.23 Core 83.99 89.62 87.47 87.53
NO0303.24 Core 91.86 91.64 90.37 90.42
NO0303.25 Core 92.72 92.49 91.35 91.38
NO0303.26 Core 94.03 93.70 92.01 92.06


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway