English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1838 - 316 Ertenvågdalen
(Objekt Id: 7602)
(Sist oppdatert: 10.02.2017)
Borkjerner: Ertenvågdalen

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472833 m. Nord: 7446896 m.
Lengdegrad: 14.3733930 Breddegrad: 67.1379600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 10.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 700 tusen tonn
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000
Fyllstoff 05.12.2000
Glass råmateriale 05.12.2000
Isolasjonsmateriale 05.12.2000
Metallurgisk 05.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1984 - 1984 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU
1984 - 1984 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1984 - 1984 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
1984 - 1984 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Sokumfjellformasjonen

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dolomittfeltet dekker et begrenset område av en lengre dolomittsone. Sonens mektighet er noe varierende. I det aktuelle området er mektigheten anslått til ca. 60 m. Mot heng grenser dolomittsonen til glimmerskifer/polymikt konglomerat. Mot ligg går dolomitten gradvis over i en uren blågrå kalkstein. Dolomitten er middels til grovkornet og overveiende hvit av farge. Den virker relativt homogen og lite forurenset. Av forurensninger kan nevnes mindre linser/slirer med kvarts, feltspat og glimmer. Overalt hvor dolomitten er blottet har den en løs og ryen konsistens. Brennforsøk utført av SINTEF viser at dolomitten ikke er egnet til bruk som råstoff for fremstilling av basisk ildfaststein ved direkte brenning. Dolomitten har en utpreget tendens til dekrepitering under brenning. Reflektivitetsmålinger (hvithetsmålinger) utført på borkjernematerialet viste en gjennomsnittlig FMY-verdi på ca. 91 % (Standard BaSO4 /Din 5033). I 1983 gjennomførte NGU et sonderende diamantboreprogram i de sentrale deler av dolomittfeltet. Totalt ble det tboret 122 m fordelt på 8 hull. Den brytbare tonnasjen innenfor det diamantborete partiet er beregnet til ca. 700.000 tonn i dagbrudd, men dette partiet utgjør bare en liten del av det området som vil være egnet for dagbruddsdrift. Det svenske selskaper Ernstrøm utførte sonderende diamantboringer på strekningen fra hovedbruddet og østover til gensen mot Bodø kommune. Resultatene er ukjent for NGU. Entreprenør Magnus Isaksen, Inndyr har driftsrettigheter på deler av forekomsten. I de senere år har det bare vært periodisk drift på forekomsten.
Beliggenhet
Dolomittfeltet ligger øverst i Ertenvågdalen, og strekker seg fra kommunegrensen mot Bodø i øst og ca. 1.5 km mot syd nedover Ertenvågdalen. Kystriksveien skjærer igjennom feltet. Det har vært periodisk drift på forekomsten. Bruddområdet grenser opp til rv.17. Avstanden langs veien ned til industriområdet nede ved Nygårdsjøen er ca. 3.5 km.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Not spesified"
Foto nr. 2 viser "Not spesified"
Foto nr. 3 viser "Not spesified"
Foto nr. 4 viser "Not spesified"
Foto nr. 5 viser "Not spesified"
Foto nr. 6 viser "Not spesified"
Foto nr. 7 viser "Not spesified"
Foto nr. 8 viser "Not spesified"
Foto nr. 9 viser "Not spesified"
Foto nr. 10 viser "Not spesified"
Foto nr. 11 viser "Not spesified"
Foto nr. 12 viser "Not spesified"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1999
En vurdering av utvalgte dolomittmarmorforekomster i Nordland og Troms til bruk som fyllstoff.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.071;49 sider
Abstrakt:
Den 26.3.99 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Talc A/S og Norges geologiske undersøkelse (NGU) med hovedmål å Lokalisere dolomittforekomster som er av en slik størrelse og kvalitet at Norwegian Talk eller samarbeidende selskaper vil vurdere muligheten av å fremstille økonomisk interessante fyllstoffprodukter med basis i ressursen(e). Prosjektet er delt oppi to faser og denne rapporten omfatter fase 1 som går på sammenstilling av relevant data om dolomitt i Nordland og Troms og en utvelgelse av forekomster/områder for oppfølgende undersøkelser i fase 2. Med unntak av noen få forekomster er det i NGUs ulike informasjonssyster sparsom med "relevante" data om dolomitt i Nordland og Troms. For langt de fleste av registreringene er det en usikker lokalisering ledsaget av en eller flere analyser av noen få overflateprøver. Basert på den informasjonen som foreligger om de enkelte registreringene sammenholdt med geologiske kart av nyere data, er det valgt ut 12 forekomster/felter som NGU mener kan være interessante med tanke på en eventuell produksjon av høyrene/høyhvite dolomittfyllstoffer. Videre er det foreslått en prioriteringsrekkefølge av disse: 1.Granåsen dolomittfelt (Vefsen kommune), 2. Finneidfjord-området (Hemnes kommune), 3. Skøelv dolomittfelt (Sørreisa kommune), 4. Potraselv dolomittfelt (Balsfjord kommune), 5. Ullsfjord dolomittfelter (Karlsøy- og Tromsø kommuner), 6. Alpøy dolomittfelt (Steigen kommune), Larsos dolomittfelt (Beiarn kommune) og Ljøsnehammaren dolomittfelt (Skjerstad kommune).

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Øvereng, Odd , 1985
Ertenvågen dolomittfelt. Reflektivitetsmålinger
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.85.116
Abstrakt:
Etter anmodning fra entrepenør Magnus Isaksen, Inndyr, undersøkte NGU sommeren -83 et dolomittfelt i Ertenvågdalen (Ertenvågen dolomittfelt) Med bakgrunn i resultatene fra denne undersøkelsen ble det i feb./mars -85 skutt en røsk i det sentrale partiet av dolomittfeltet. Hensikten var å oppnå et sammenhengende prøveprofil for å kunne skille ut partier/soner med forskjellig hvithet (med forskjellig innhold av uønskede komponenter) Analyseresultatende viser at det meste av prøvematerialet har en "hvithet" (FMX og FMY) i intervallet 90-94%.

Øvereng, Odd , 1984
Ertenvåg dolomittfelt, Gildeskål kommune i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2154;16 sider
Abstrakt:
Etter anmodning fra entreprenør Magnus Isaksen, Inndyr, har NGU undersøkt et dolomittfelt i Ertenvågdalen, Gildeskål kommune, Nordland. Undersøkelsene innbefattet også et sonderende diamantborprogram, ialt ca. 122 m fordelt på 8 hull. Dolomittfeltet utgjør et begrenset område av et flere km langt dolo- mittdrag. Dolomitten er middels- til grovkornet og hvit av farge. I det aktuelle området er dolomitten homogen og må karakteriseres som meget ren. Sintringsforsøk viser at dolomitten har en utpreget tendens til dekripitering under brenning. Reflektivitetsmålingene som er utført på diamantborkjerne- materialet, viser meget høy "hvithet". Den brytbare tonnasje (dagbrudd) innenfor det diamantborete område er be- regnet til ca. 700 000 tonn. Forekomsten er meget interessant med tanke på en eventuell økonomisk ut- nyttelse. Det er derfor anbefalt at undersøkelsene fortsetter, og at de også bør omfatte et større område av feltet.

Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 sider
Abstrakt:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0303.01 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh. 1A-1, Bh. Dybde 0 - 5 m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.02 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh. 1A-2, Bh. Dybde 5 - 10 m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.03 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh. 1A-3, Dybde10 - 13.10 m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.04 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh. 2A-1, Dybde 0 - 5 m Bh 2A-1, Bh 2A-1, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.05 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh. 2A-2, Dybde 5 - 10 m Bh 2A-2, Bh 2A-2, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.06 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh. 2A-3, Dybde 10 - 11.30 m Bh 2A-3, Bh 2A-3, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.07 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh. 1B-1, Dybde 0 - 5 m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.08 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 1B-2, Dybde 5 - 10 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.09 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 1B-3, Dybde 10 - 15 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.10 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 1B-4, Dybde 15 - 20 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.11 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 2B-1, Dybde 0 - 5 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.12 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 2B-2, Dybde 5 - 10 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.13 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 2B-3, Dybde 10 - 15 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.14 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 2B-4, Dybde 15 - 20 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.15 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 3B-1, Dybde 0 - 5 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.16 Borkjerne
Kommentar: Pr.merket Bh 3B-2, Dybde 5 - 10 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.17 Borkjerne
Prøvetaker: Odd Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 1C-1, Dybde 0 -5 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.18 Borkjerne
Kommentar: Pr.merket Bh 1C-2, Dybde 5 - 10 m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.19 Borkjerne
Prøvetaker: O. Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 1C-3, Dybde 10 - 15 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.20 Borkjerne
Prøvetaker: O.Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 1C-4, Dybde 15 - 17 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.21 Borkjerne
Prøvetaker: O.Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 2C-1, Dybde 1 - 5 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.22 Borkjerne
Prøvetaker: O.Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 2C-2, Dybde 5 -10 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.23 Borkjerne
Prøvetaker: O.Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 2C-3, Dybde 10 - 15 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.24 Borkjerne
Prøvetaker: O.Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 2C-4, Dybde 15 - 21 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.25 Borkjerne
Prøvetaker: O.Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 1D-1, Dybde 0 - 5 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NO0303.26 Borkjerne
Prøvetaker: O.Øvereng/...Lager: Løkken
Kommentar: Pr.merket Bh 1D-2, Dybde 5 - 10 m.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte hvithetsanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL16
(Objekt Id: 18273 316,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472913 m. Nord: 7446902 m.
Lengdegrad: 14.3752210 Breddegrad: 67.1380170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for røve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL16 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL17
(Objekt Id: 18274 316,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472893 m. Nord: 7446940 m.
Lengdegrad: 14.3747510 Breddegrad: 67.1383640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL17 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL18
(Objekt Id: 18275 316,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472821 m. Nord: 7446901 m.
Lengdegrad: 14.3730990 Breddegrad: 67.1380080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL18 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL19
(Objekt Id: 18276 316,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 472821 m. Nord: 7446901 m.
Lengdegrad: 14.3730990 Breddegrad: 67.1380080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for røve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL19 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1838 - 316 Ertenvågdalen

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
IL16 Håndstykke 27.28% 19.73% 90.24% -.29% 10.05%
IL17 Håndstykke 27.14% 19.73% 90.24% -.54% 10.30%
IL18 Håndstykke 27.42% 19.90% 91.02% -.46% 9.44%
IL19 Håndstykke 27.28% 19.73% 90.24% -.29% 10.05%
NO0303.01 Borkjerne 28.46% 22.17% 101.40% -4.24% 2.84%
NO0303.02 Borkjerne 28.46% 22.17% 101.40% -4.24% 2.84%
NO0303.03 Borkjerne 28.60% 22.57% 103.23% -4.98% 1.75%
NO0303.04 Borkjerne 29.02% 23.48% 107.40% -6.49% -.90%
NO0303.05 Borkjerne 30.40% 21.57% 98.66% .71% .63%
NO0303.06 Borkjerne 30.40% 21.36% 97.70% 1.23% 1.07%
NO0303.07 Borkjerne 29.86% 21.26% 97.24% .52% 2.24%
NO0303.08 Borkjerne 30.14% 21.46% 98.16% .52% 1.32%
NO0303.09 Borkjerne 29.86% 21.47% 98.20% .00% 1.80%
NO0303.10 Borkjerne 30.00% 21.57% 98.66% .00% 1.34%
NO0303.11 Borkjerne 29.86% 21.57% 98.66% -.25% 1.59%
NO0303.12 Borkjerne 29.86% 20.86% 95.41% 1.51% 3.08%
NO0303.13 Borkjerne 29.67% 20.50% 93.76% 2.07% 4.17%
NO0303.14 Borkjerne 30.42% 21.06% 96.33% 2.01% 1.66%
NO0303.15 Borkjerne 29.86% 21.16% 96.78% .77% 2.45%
NO0303.16 Borkjerne 30.14% 21.77% 99.57% -.25% .67%
NO0303.17 Borkjerne 30.56% 21.16% 96.78% 2.02% 1.20%
NO0303.18 Borkjerne 30.42% 21.26% 97.24% 1.52% 1.24%
NO0303.19 Borkjerne 30.84% 21.16% 96.78% 2.51% .70%
NO0303.20 Borkjerne 30.28% 20.16% 92.21% 4.00% 3.79%
NO0303.21 Borkjerne 30.70% 21.36% 97.70% 1.77% .53%
NO0303.22 Borkjerne 30.56% 21.06% 96.33% 2.26% 1.41%
NO0303.23 Borkjerne 30.56% 21.96% 100.44% .03% -.47%
NO0303.24 Borkjerne 30.28% 21.67% 99.12% .25% .63%
NO0303.25 Borkjerne 30.28% 20.46% 93.58% 3.25% 3.16%
NO0303.26 Borkjerne 30.56% 21.67% 99.12% .75% .13%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL16 Håndstykke -2 1 3 -4 -2 -10.0 -10
IL17 Håndstykke -2 -1 3 -4 -2 -10.0 10
IL18 Håndstykke -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 -10
IL19 Håndstykke -2 1 3 -4 -2 -10.0 10
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL16 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.30 -1.00 -1.00
IL17 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
IL18 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.10 -1.00 -1.00
IL19 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL16 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 79.0 2.3 2
IL17 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 75.0 -1.0 1
IL18 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 78.0 -1.0 -1
IL19 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 75.0 -1.0 -1
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL16 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL17 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL18 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL19 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL16 -10.00 -5.00 -4 5
IL17 -10.00 -5.00 -4 6
IL18 -10.00 -5.00 -4 6
IL19 -10.00 -5.00 -4 6

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL16 Håndstykke 0.19 0.10 0.01 22.07 31.29
IL17 Håndstykke 0.08 0.09 0.00 22.01 31.22
IL18 Håndstykke 0.01 0.04 0.00 22.17 31.20
IL19 Håndstykke 0.03 0.03 0.00 21.94 31.18
NO0303.01 Borkjerne 0.22 -0.10 0.01 0.14 -0.01 21.70 31.50
NO0303.02 Borkjerne 0.15 -0.10 0.01 0.16 -0.01 22.00 31.90
NO0303.03 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.13 -0.01 21.80 31.70
NO0303.04 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.17 -0.01 22.20 31.70
NO0303.05 Borkjerne 0.47 -0.10 0.01 0.18 -0.01 21.20 32.20
NO0303.06 Borkjerne 0.68 -0.10 0.01 0.25 0.02 21.90 31.90
NO0303.07 Borkjerne 0.20 -0.10 0.01 0.18 0.01 21.70 31.60
NO0303.08 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.15 0.01 21.40 31.60
NO0303.09 Borkjerne 0.20 -0.10 0.01 0.20 0.02 21.80 31.60
NO0303.10 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.18 -0.01 21.90 31.50
NO0303.11 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.17 0.02 21.70 31.90
NO0303.12 Borkjerne 0.71 0.71 0.02 0.28 0.02 21.60 31.70
NO0303.13 Borkjerne 1.73 1.73 0.02 0.16 -0.01 21.50 31.60
NO0303.14 Borkjerne 0.34 0.34 0.01 0.13 -0.01 21.90 32.00
NO0303.15 Borkjerne 1.00 0.58 0.03 0.32 0.02 22.00 31.80
NO0303.16 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.13 -0.01 21.90 32.00
NO0303.17 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.12 0.03 21.60 31.70
NO0303.18 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.20 0.02 21.30 31.40
NO0303.19 Borkjerne 0.15 -0.10 0.01 0.18 0.02 21.70 31.90
NO0303.20 Borkjerne 1.61 0.14 0.02 0.23 0.03 21.30 31.50
NO0303.21 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.10 0.01 21.30 31.80
NO0303.22 Borkjerne 0.28 -0.10 0.01 0.19 0.02 21.20 32.00
NO0303.23 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.30 0.03 21.40 31.80
NO0303.24 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.18 0.02 21.40 31.60
NO0303.25 Borkjerne 1.14 -0.10 0.02 0.11 0.01 21.20 31.30
NO0303.26 Borkjerne -0.10 -0.10 0.01 0.07 0.10 21.30 31.50
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
IL16 -0.10 0.03 0.03 54.00
IL17 -0.10 0.02 0.01 53.00
IL18 -0.10 0.01 -0.01 53.00
IL19 -0.10 0.01 0.01 53.00
NO0303.01 -0.10 0.03 0.02 53.00
NO0303.02 -0.10 0.03 0.03 54.00
NO0303.03 -0.10 -0.01 0.02 53.00
NO0303.04 -0.10 0.01 0.03 54.00
NO0303.05 -0.10 0.03 0.02 54.00
NO0303.06 0.20 0.02 0.03 55.00
NO0303.07 -0.10 0.04 0.03 54.00
NO0303.08 -0.10 0.01 0.03 53.00
NO0303.09 -0.10 0.02 0.03 54.00
NO0303.10 -0.10 0.02 0.03 53.00
NO0303.11 -0.10 0.02 0.03 54.00
NO0303.12 0.30 0.11 0.07 56.00
NO0303.13 -0.10 0.08 0.06 57.00
NO0303.14 0.20 0.04 0.03 55.00
NO0303.15 0.10 0.19 0.07 56.00
NO0303.16 0.10 -0.01 0.02 54.00
NO0303.17 0.10 0.04 0.04 53.00
NO0303.18 0.20 0.02 0.03 53.00
NO0303.19 -0.10 0.03 0.04 54.00
NO0303.20 0.10 0.08 0.03 55.00
NO0303.21 0.30 -0.01 0.02 53.00
NO0303.22 0.10 0.02 0.02 54.00
NO0303.23 -0.10 -0.01 0.02 53.00
NO0303.24 0.10 0.01 0.03 53.00
NO0303.25 0.20 0.09 0.11 54.00
NO0303.26 0.20 -0.01 0.02 53.00

Hvithetsanalyser
Prøvenr. Prøvetype Hvithet FMX Hvithet FMY Hvithet FMZ Hvithet R457
NO0303.01 Borkjerne 94.19 93.49 90.45 90.51
NO0303.02 Borkjerne 95.08 94.57 92.37 92.42
NO0303.03 Borkjerne 96.70 96.15 93.30 93.36
NO0303.04 Borkjerne 91.40 90.20 84.64 84.74
NO0303.05 Borkjerne 91.07 90.40 86.82 86.90
NO0303.06 Borkjerne 91.51 90.90 87.63 87.70
NO0303.07 Borkjerne 93.99 93.51 90.77 90.84
NO0303.08 Borkjerne 93.41 93.01 90.87 90.93
NO0303.09 Borkjerne 92.39 91.49 86.23 86.34
NO0303.10 Borkjerne 92.95 92.80 92.11 92.13
NO0303.11 Borkjerne 94.38 93.37 87.24 87.37
NO0303.12 Borkjerne 88.01 87.72 86.12 86.17
NO0303.13 Borkjerne 94.20 93.53 90.32 90.38
NO0303.14 Borkjerne 96.19 95.83 9.15 94.20
NO0303.15 Borkjerne 89.98 89.75 88.59 88.63
NO0303.16 Borkjerne 93.07 92.52 89.48 89.55
NO0303.17 Borkjerne 91.11 90.16 84.69 84.80
NO0303.18 Borkjerne 78.92 78.91 78.69 78.72
NO0303.19 Borkjerne 93.72 92.98 88.65 88.75
NO0303.20 Borkjerne 92.02 91.30 87.30 87.38
NO0303.21 Borkjerne 92.65 92.10 89.40 89.36
NO0303.22 Borkjerne 93.03 92.84 91.83 91.86
NO0303.23 Borkjerne 83.99 89.62 87.47 87.53
NO0303.24 Borkjerne 91.86 91.64 90.37 90.42
NO0303.25 Borkjerne 92.72 92.49 91.35 91.38
NO0303.26 Borkjerne 94.03 93.70 92.01 92.06


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse