English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1870 - 305 Hornvatnet
(Objekt Id: 7641)
(Sist oppdatert: 05.09.2022)
Tilhører provinsen: Jennestad grafittfelter

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507570 m. Nord: 7625319 m.
Lengdegrad: 15.1870660 Breddegrad: 68.7394280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 05.04.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 270 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1992 - 1992 Røsking Selskap/Institusjon:NGU
1994 - 1994 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Grafitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten er en av de 2 linser med grafitt som ble boret opp nord for Hornvannet. Se bekrivelser under forekomst Græva og tilhørende rapporter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området. Kombinert med Golia, Lamarkvannet, Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 sider
Abstrakt:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Gautneb, Håvard , 1995
Grafittundersøkelser Hornvannet 1994, Sortland kommune Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.076;54 sider
Abstrakt:
I 1993 og 1994 har det blitt boret tilsammen ca. 1100 meter fordelt på 15 borhull i forskjellige grafittmalmkropper rundt Hornvannet. De viktigste malmkroppene er Græva-, Hornvannet- og Rundtjernet malmkropp. Græva malm- kropp representerer den største mineraliseringen og har en tonnasje estimert til 210.000 tonn med et gjennomsnittlig karboninnhold på 23%. Malmkroppen kiler ut ved ca. 70 meters dyp og den har sin maksimale mektighet på ca. 6 meter. Hornvannet malmkropp har en tonnasje som er estimert til 131.000 tonn, et gjennomsnittlig karboninnhold på 28% og en maksimal mektighet på 7 meter. Malmen kiler ut på ca. 30 meters dyp. Rundtjernet malmkropp har en maks. mektighet på 4 meter, som for største delen bare er ca. 1-2 meter. Rundtjernet malmkropp er svært grunn og kiler ut før 20 meters dyp. Det er realistisk å anta at største delen av Rundtjernet malmkropp ikke er brytbar og i liten grad bidrar til de totale grafittreserver. Rapporten gir også en gjennomgang av tidligere undersøkelser som er utført hvert år siden 1990 i dette området. En oppsummering av oppredningstester av malmen er også beskrevet.

Rønning, Jan Steinar , 1991
CP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.262;13 sider
Abstrakt:
I forbindelse med grafittundersøkelser ved Vikeid er det utført CP-målinger med jording i 6 forskjellige soner. Hensikten med dette var å kartlegge størrelsen og beliggenheten til grafittmineraliseringer avdekt i røskegrøfter. Grafitten ved Vikeid opptrer i flere større eller mindre elektrisk isolerte soner. Den største av disse er relativt flattliggende og kan følges i ca. 1000 m. men både østlige og nordlige begrensning er åpen. To av de påviste sonene er steiltstående med strøklengde ca. 300 og 450 meter. Det indikerer en betydelig utstrekning mot dypet for disse. De tre andre sonene som er på- vist er relativt flattliggende med en lateral utstrekning på 100 til 300 meter For å avgrense den mest interessante sonen samt kartlegge eventuelle andre hittil ukjente mineraliseringer anbefales oppfølgende målinger på bakken og i borhull. På grunnlag av disse målingene må nye boringer vurderes.

Rønning, Jan Steinar , 1993
CP- og SP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.018;22 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGUs grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune i Vesterålen, ble det sommeren 1992 utført CP-målinger på bakken og i borhull, samt SP-målinger på bakken. Hensikten var å klargjøre forskjellige soners størrelse og innbyrdes beliggenhet, samt eventuelt å finne nye mineraliser- inger. Ved Litlehornvatnet har en ved CP-målinger kartlagt flere grafitt- soner, men deres størrelse, mektighet og gehalt av grafitt gjør området som helhet lite interessant. Ved Hornvatnet er det påvist flere nye ledende strukturer som etter all sannsynlighet består av grafitt. For å kartlegge størrelsen av disse anbefales boringer eventuelt røsking, og oppfølgende geofysiske målinger.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BH3-10 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 24.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-11 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 25.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-12 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 25.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-13 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 25.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-14 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 26.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-15 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 26.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-16 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 26.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-17 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 27.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-17A Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 27.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-18 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 27.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-19 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 28.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-2 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 21.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-20 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 28.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-21 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 28.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-22 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 29.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-23 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 29.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-25 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 30.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-25A Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 30.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-26 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 30.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-27 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 31.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-3 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 22.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-4 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 22.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-5 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 22.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-5A Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 23.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-6 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 23.6m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-7 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 23.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-8 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 24.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH3-9 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 24.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-1 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 3, 34.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-10 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 68.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-11 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 68.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-12 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 68.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-13 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 69.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-14 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 69.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-15 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 70.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-16 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 70.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH417 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 71.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-18 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 79.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-19 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 79.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-2 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 35.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 2
BH4-3 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 37m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-4 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 66.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-5 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 66.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-6 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 67.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-8 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 67.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH4-9 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 4, 67.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
JW12-6 Tipprøve
Prøvetaker: Jan Egil Wanvik
Kommentar: Massiv og rik grafittskifer. Gehalt av grafitt er 36.68 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
JW12-7 Tipprøve
Prøvetaker: Jan Egil Wanvik
Kommentar: Massiv og rik grafittskifer. Gehalt av grafitt er 28.62 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt:
(Objekt Id: 8941 305,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 508569 m. Nord: 7625854 m.
Lengdegrad: 15.2118040 Breddegrad: 68.7442030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
90-9A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra malmens sentrale del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-9B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmens utgående heng side
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-9C Tipprøve
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Graovflakig tipp prøve
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-9D Tipprøve
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Graovflakig tipp prøve
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 305 Hornvatnet

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
BH3-10 Borkjerne Karboninnhold 0.07358%
BH3-11 Borkjerne Karboninnhold 0.07037%
BH3-12 Borkjerne Karboninnhold 0.08281%
BH3-13 Borkjerne Karboninnhold 0.1101%
BH3-14 Borkjerne Karboninnhold 18.18%
BH3-15 Borkjerne Karboninnhold 34.64%
BH3-16 Borkjerne Karboninnhold 12.93%
BH3-17 Borkjerne Karboninnhold 0.1783%
BH3-17A Borkjerne Karboninnhold 0.144%
BH3-18 Borkjerne Karboninnhold 4.781%
BH3-19 Borkjerne Karboninnhold 21.28%
BH3-2 Borkjerne Karboninnhold 13.28%
BH3-20 Borkjerne Karboninnhold 24.15%
BH3-21 Borkjerne Karboninnhold 26.51%
BH3-22 Borkjerne Karboninnhold 27.21%
BH3-23 Borkjerne Karboninnhold 25.2%
BH3-25 Borkjerne Karboninnhold 24.98%
BH3-25A Borkjerne Karboninnhold 28.96%
BH3-26 Borkjerne Karboninnhold 31.83%
BH3-27 Borkjerne Karboninnhold 35.01%
BH3-3 Borkjerne Karboninnhold 5.58%
BH3-4 Borkjerne Karboninnhold 0.1463%
BH3-5 Borkjerne Karboninnhold 0.4151%
BH3-5A Borkjerne Karboninnhold 3.588%
BH3-6 Borkjerne Karboninnhold 3.739%
BH3-7 Borkjerne Karboninnhold 0.07169%
BH3-8 Borkjerne Karboninnhold 0.09353%
BH3-9 Borkjerne Karboninnhold 0.108%
BH4-1 Borkjerne Karboninnhold 30.05%
BH4-10 Borkjerne Karboninnhold 3.935%
BH4-11 Borkjerne Karboninnhold 1.567%
BH4-12 Borkjerne Karboninnhold 1.013%
BH4-13 Borkjerne Karboninnhold 1.848%
BH4-14 Borkjerne Karboninnhold 4.357%
BH4-15 Borkjerne Karboninnhold 2.51%
BH4-16 Borkjerne Karboninnhold 5.016%
BH417 Borkjerne Karboninnhold 0.4861%
BH4-18 Borkjerne Karboninnhold 14.54%
BH4-19 Borkjerne Karboninnhold 1.21%
BH4-2 Borkjerne Karboninnhold 0.1705%
BH4-2 Borkjerne Karboninnhold 0.1584%
BH4-3 Borkjerne Karboninnhold 8.243%
BH4-4 Borkjerne Karboninnhold 0.2365%
BH4-5 Borkjerne Karboninnhold 9.851%
BH4-6 Borkjerne Karboninnhold 3.273%
BH4-8 Borkjerne Karboninnhold 3.191%
BH4-9 Borkjerne Karboninnhold 0.149%
JW12-6 Tipprøve Karboninnhold 36,7%
JW12-7 Tipprøve Karboninnhold 28,6%
90-9A Fastfjell Karboninnhold 1.71%
90-9B Fastfjell Karboninnhold 26.22%
90-9C Tipprøve Karboninnhold 37.23%
90-9D Tipprøve Karboninnhold 39.23%


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse