Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1870 - 306 Græva
(Object Id: 7642)
(Last updated: 18.04.2016)
Belongs to the Province: Jennestad grafittfelter

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507273 m. North: 7625601 m.
Longitude: 15.1797600 Latitude: 68.7419700
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 05.04.2017)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves: 220 thousand tons
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger mellom Trollvatn og Hornvatn ved Jennestad. På dette sted er det utført røsking i forbindelse med Jennestad grafittverks første drift rundt 1890. Fra 1990 til 1994 utførte NGU detaljerte undersøkelser i dette området. Det ble boret ca. 800 meter og utført tallrike røskinger. Det ble påvist 270000 t med grafitt, med en gehalt på 20% karbon. Forekomsten opptrer som 2 linser som faller ca. 60 grader mot sørvest. Resultatene er rapportert i flere rapporter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard , 1993
Grafittundersøkelser i Hornvannområdet, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.293;14 pages
Abstract:
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning. Det anbefales å bore 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet på flere steder langs strøket og på flere dyp.

Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 pages
Abstract:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Rønning, Jan Steinar , 1993
CP- og SP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.018;22 pages
Abstract:
I forbindelse med NGUs grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune i Vesterålen, ble det sommeren 1992 utført CP-målinger på bakken og i borhull, samt SP-målinger på bakken. Hensikten var å klargjøre forskjellige soners størrelse og innbyrdes beliggenhet, samt eventuelt å finne nye mineraliser- inger. Ved Litlehornvatnet har en ved CP-målinger kartlagt flere grafitt- soner, men deres størrelse, mektighet og gehalt av grafitt gjør området som helhet lite interessant. Ved Hornvatnet er det påvist flere nye ledende strukturer som etter all sannsynlighet består av grafitt. For å kartlegge størrelsen av disse anbefales boringer eventuelt røsking, og oppfølgende geofysiske målinger.

Rønning, Jan Steinar , 1991
CP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.262;13 pages
Abstract:
I forbindelse med grafittundersøkelser ved Vikeid er det utført CP-målinger med jording i 6 forskjellige soner. Hensikten med dette var å kartlegge størrelsen og beliggenheten til grafittmineraliseringer avdekt i røskegrøfter. Grafitten ved Vikeid opptrer i flere større eller mindre elektrisk isolerte soner. Den største av disse er relativt flattliggende og kan følges i ca. 1000 m. men både østlige og nordlige begrensning er åpen. To av de påviste sonene er steiltstående med strøklengde ca. 300 og 450 meter. Det indikerer en betydelig utstrekning mot dypet for disse. De tre andre sonene som er på- vist er relativt flattliggende med en lateral utstrekning på 100 til 300 meter For å avgrense den mest interessante sonen samt kartlegge eventuelle andre hittil ukjente mineraliseringer anbefales oppfølgende målinger på bakken og i borhull. På grunnlag av disse målingene må nye boringer vurderes.

Dalsegg, Einar , 1994
CP-, SP- og ledningsevnemålinger ved grafittundersøkelser ved Hornvannet, Sortland, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.003;25 pages
Abstract:
Fortrolig til 31.12.97 De geofysiske målingene i 1993 har gitt tilleggsinformasjon om sonene IV og V, og fastlagt utstrekningen av en ny sone (sone VIII). I tillegg er det påvist flere soner, hvor en ser ut til å ha utstrekning av betydning. De samlede geofysiske undersøkelsene ved Hornvannet gir grunnlag for følgende vurdering: Sonene IV, V og VIII er tre steiltstående mineraliseringer med strøklengder på henholdsvis 300, 450 og 450 meter. Fallet er steilt mot sørvest. Sonenes ut- strekning mot dypet er mere usikkert, men er trolig i størrelsesorden 30-40 meter for sone IV og ca. 10 ganger så mye for sonene V og Vlll. Det er påvist flere andre mineraliseringer i området, hvor sone IX ser ut til å ha størst økonomisk potensiale. Sonen bør undersøkes ved røsking/eventuelt boring. Det anbefales mere boringer på sonene V og VIII, da disse sonene ser ut til å ha et betydelig større dyptgående enn det som hittil er fastlagt ved de eksis- terende borhull. Ved eventuelt røsking/boring på sone IX, og videre boringer på sonene V og VIII, bør det utføres oppfølgende geofysiske målinger.

Name of Sample point: 1
(Object Id: 8942 306,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507582 m. North: 7625635 m.
Longitude: 15.1874100 Latitude: 68.7422690
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BH1-1 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 25.3m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-10 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 31.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-11 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 32.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-12 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 32.5
No. of registrated special analyses = 1
BH1-12A Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 32.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-13 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 33.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-14 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 33.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-15 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 25.3m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-16 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 34.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-17 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 34.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-18 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 34.8mm
No. of registrated special analyses = 1
BH1-19 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 35.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-2 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 26.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-20 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 35.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-21 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 35.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-3 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 27.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-3A Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 28.3m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-4 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 28.9m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-5 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 29.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-6 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 30.1m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-7 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 30.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-8 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 31.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH1-9 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 1, 31.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH2-1 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 2 51.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH2-2 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 2 51.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH2-3 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 2 52.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH2-4 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 2 55.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH5-1 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 5, 5.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH5-2 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 5, 6.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH5-3 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 5, 6.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH5-4 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 5, 6.8m
No. of registrated special analyses = 1
BH5-5 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 5, 7.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH5-6 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 5, 7.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH7-1 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 7, 8.2m
No. of registrated special analyses = 1
BH7-2 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 7, 8.5m
No. of registrated special analyses = 1
BH7-3 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 7, 9.5m
No. of registrated special analyses = 1
93-3a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/12
No. of registrated special analyses = 1
93-3b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/12
No. of registrated special analyses = 1
93-3c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/12
No. of registrated special analyses = 1
93-3d Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/12
No. of registrated special analyses = 1
93-3e Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/12
No. of registrated special analyses = 1
93-3f Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/12
No. of registrated special analyses = 1
93-3g Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/12
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 2
(Object Id: 8943 306,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507562 m. North: 7625666 m.
Longitude: 15.1869180 Latitude: 68.7425390
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
93-6a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/15
No. of registrated special analyses = 1
93-6b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/15
No. of registrated special analyses = 1
93-6c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/15
No. of registrated special analyses = 1
93-6d Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/15
No. of registrated special analyses = 1
93-6e Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/15
No. of registrated special analyses = 1
93-6f Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/15
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 3
(Object Id: 8944 306,00,03)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507583 m. North: 7625656 m.
Longitude: 15.1874120 Latitude: 68.7424490
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
93-5a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/14
No. of registrated special analyses = 1
93-5b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/14
No. of registrated special analyses = 1
93-5c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/14
No. of registrated special analyses = 1
93-5d Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/14
No. of registrated special analyses = 1
93-5e Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/14
No. of registrated special analyses = 1
93-5f Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/14
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Trench 13 93
(Object Id: 8945 306,00,04)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507251 m. North: 7625821 m.
Longitude: 15.1792190 Latitude: 68.7439460
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
93-3h Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/13
No. of registrated special analyses = 1
93-4a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/13
No. of registrated special analyses = 1
93-4b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/13
No. of registrated special analyses = 1
93-4c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/13
No. of registrated special analyses = 1
93-4D1 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/13
No. of registrated special analyses = 1
93-4e Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/13
No. of registrated special analyses = 1
93-4f Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/13
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Trench 11 93
(Object Id: 8946 306,00,05)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507412 m. North: 7625699 m.
Longitude: 15.1831890 Latitude: 68.7428390
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
93-2a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/11
No. of registrated special analyses = 1
93-2b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/11
No. of registrated special analyses = 1
93-2c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/11
No. of registrated special analyses = 1
93-2d Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/11
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 6
(Object Id: 8947 306,00,06)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507583 m. North: 7625616 m.
Longitude: 15.1874120 Latitude: 68.7420920
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
93-1a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/10
No. of registrated special analyses = 1
93-1b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/10
No. of registrated special analyses = 1
93-1c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/10
No. of registrated special analyses = 1
93-1d Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/10
No. of registrated special analyses = 1
93-1e Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/10
No. of registrated special analyses = 1
93-1f Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 93/10
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 7
(Object Id: 8948 306,00,07)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: SvolvSvolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507433 m. North: 7625246 m.
Longitude: 15.1836790 Latitude: 68.7387780
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
92229c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/9
No. of registrated special analyses = 1
9228a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/7
No. of registrated special analyses = 1
9228b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/8
No. of registrated special analyses = 1
9228c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/8
No. of registrated special analyses = 1
9228d Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/8
No. of registrated special analyses = 1
9229a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/9
No. of registrated special analyses = 1
9229b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/9
No. of registrated special analyses = 1
9229d Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/9
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 8
(Object Id: 8949 306,00,08)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507233 m. North: 7625346 m.
Longitude: 15.1787430 Latitude: 68.7396800
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
9224a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/3
No. of registrated special analyses = 1
9224b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/3
No. of registrated special analyses = 1
9224c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/3
No. of registrated special analyses = 1
9225a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/5
No. of registrated special analyses = 1
9225b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/5
No. of registrated special analyses = 1
9225c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/5
No. of registrated special analyses = 1
9226a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/6
No. of registrated special analyses = 1
9226b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/6
No. of registrated special analyses = 1
9227a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/7
No. of registrated special analyses = 1
9227b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/7
No. of registrated special analyses = 1
9227c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/7
No. of registrated special analyses = 1
9227d Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/7
No. of registrated special analyses = 1
9227e Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/7
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 9
(Object Id: 8950 306,00,09)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507233 m. North: 7625546 m.
Longitude: 15.1787580 Latitude: 68.7414740
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
9221a Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/1
No. of registrated special analyses = 1
9221b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/1
No. of registrated special analyses = 1
9221c Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/1
No. of registrated special analyses = 1
9221d Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/1
No. of registrated special analyses = 1
9221e Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/1
No. of registrated special analyses = 1
9221f Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/1
No. of registrated special analyses = 1
9221g Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/1
No. of registrated special analyses = 1
9221h Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/1
No. of registrated special analyses = 1
9221i Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/1
No. of registrated special analyses = 1
9222A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/2
No. of registrated special analyses = 1
9222b Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/2
No. of registrated special analyses = 1
9223 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 92/3
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 10
(Object Id: 8951 306,00,10)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507633 m. North: 7625696 m.
Longitude: 15.1886540 Latitude: 68.7428080
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
90-5D Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Groflakig grafittskifer fra den sentrale del av malmens utgående
No. of registrated special analyses = 1
90-7B Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grovflakig grafittskifer fra heng siden av malmens utgående
No. of registrated special analyses = 1
90-7C Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Groflakig grafittskifer fra ligg siden av malmens utgående
No. of registrated special analyses = 1
9148 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer malmensutgående Græva
No. of registrated special analyses = 1
9160 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer ved græva litt nord for sjerpet
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 11
(Object Id: 8952 306,00,11)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 508569 m. North: 7625854 m.
Longitude: 15.2118040 Latitude: 68.7442030
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
9153A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: GraIfittskifer fra Hornvannet sjerp, malmens utgående
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 12
(Object Id: 8953 306,00,12)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507533 m. North: 7625396 m.
Longitude: 15.1861610 Latitude: 68.7401210
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BH3-1 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring borhull 2 21.5m
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Tipphaugen
(Object Id: 23157 306,00,13)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 507224 m. North: 7625670 m.
Longitude: 15.1785650 Latitude: 68.7425840
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Information(s) in free text format
Free text
PÅ tipphaugen til Græva sees en rekke meget rike grafitt malmprøver det er funnet flere med opp til 40% grafitt

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HG5-12 Dump
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: High grade graphite schist from the dump outside the showing. Carbon content = 39.11%
No. of registrated special analyses = 1
HG6-12 Dump
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: High grade graphite schist from the dump outside the showing. Carbon content = 36.7%
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 306 Græva

Special analyses
Sample No. Sample Type What is measured Result
BH1-1 Core Total carbon (TC) 0.1437%
BH1-10 Core Total carbon (TC) 0.1437%
BH1-11 Core Total carbon (TC) 17.51%
BH1-12 Core Total carbon (TC) 17.04%
BH1-12A Core Total carbon (TC) 14.86%
BH1-13 Core Total carbon (TC) 11.16%
BH1-14 Core Total carbon (TC) 14.45%
BH1-15 Core Total carbon (TC) 23.8%
BH1-16 Core Total carbon (TC) 15.52%
BH1-17 Core Total carbon (TC) 25.96%
BH1-18 Core Total carbon (TC) 21.33%
BH1-19 Core Total carbon (TC) 1.375%
BH1-2 Core Total carbon (TC) 0.2541%
BH1-20 Core Total carbon (TC) 19.52%
BH1-21 Core Total carbon (TC) 14.87%
BH1-3 Core Total carbon (TC) 0.1071%
BH1-3A Core Total carbon (TC) 0.205%
BH1-4 Core Total carbon (TC) 11.33%
BH1-5 Core Total carbon (TC) 13.81%
BH1-6 Core Total carbon (TC) 11.34%
BH1-7 Core Total carbon (TC) 0.2533%
BH1-8 Core Total carbon (TC) 15.27%
BH1-9 Core Total carbon (TC) 8.53%
BH2-1 Core Total carbon (TC) 0.1718%
BH2-2 Core Total carbon (TC) 15.28%
BH2-3 Core Total carbon (TC) 14.53%
BH2-4 Core Total carbon (TC) 14.75%
BH3-1 Core Total carbon (TC) 0.1536%
BH5-1 Core Total carbon (TC) 14.08%
BH5-2 Core Total carbon (TC) 10.31%
BH5-3 Core Total carbon (TC) 30.83%
BH5-4 Core Total carbon (TC) 13.03%
BH5-5 Core Total carbon (TC) 4.674%
BH5-6 Core Total carbon (TC) 2.31%
BH7-1 Core Total carbon (TC) 5.496%
BH7-2 Core Total carbon (TC) 0.1569%
BH7-3 Core Total carbon (TC) 18.78%
HG5-12 Dump Total carbon (TC) 39,1%
HG6-12 Dump Total carbon (TC) 36,7%
90-5D Bedrock Total carbon (TC) 36.88%
90-7B Bedrock Total carbon (TC) 8.5%
90-7C Bedrock Total carbon (TC) 35.86%
9148 Bedrock Total carbon (TC) 38.73%
9153A Bedrock Total carbon (TC) 38.42%
9160 Bedrock Total carbon (TC) 13.3%
9221a Bedrock Total carbon (TC) 34.63%
9221b Bedrock Total carbon (TC) 37.71%
9221c Bedrock Total carbon (TC) 35.06%
9221d Bedrock Total carbon (TC) 37.76%
9221e Bedrock Total carbon (TC) 38.08%
9221f Bedrock Total carbon (TC) 34.89%
9221g Bedrock Total carbon (TC) 21.31%
9221h Bedrock Total carbon (TC) 32.31%
9221i Bedrock Total carbon (TC) 22.83%
9222A Bedrock Total carbon (TC) 30.83%
9222b Bedrock Total carbon (TC) 28.75%
92229c Bedrock Total carbon (TC) 32.26%
9223 Bedrock Total carbon (TC) 35.10%
9224a Bedrock Total carbon (TC) 10.06%
9224b Bedrock Total carbon (TC) 7.68%
9224c Bedrock Total carbon (TC) 9.07%
9225a Bedrock Total carbon (TC) 7.37%
9225b Bedrock Total carbon (TC) 7.08%
9225c Bedrock Total carbon (TC) 2.90%
9226a Bedrock Total carbon (TC) 7.80%
9226b Bedrock Total carbon (TC) 7.49%
9227a Bedrock Total carbon (TC) 37.50%
9227b Bedrock Total carbon (TC) 33.89%
9227c Bedrock Total carbon (TC) 40.49%
9227d Bedrock Total carbon (TC) 28.67%
9227e Bedrock Total carbon (TC) 29.91%
9228a Bedrock Total carbon (TC) 38.35%
9228b Bedrock Total carbon (TC) 38.23%
9228c Bedrock Total carbon (TC) 31.68%
9228d Bedrock Total carbon (TC) 39.67%
9229a Bedrock Total carbon (TC) 49.73%
9229b Bedrock Total carbon (TC) 41.68%
9229d Bedrock Total carbon (TC) 42.83%
93-1a Bedrock Total carbon (TC) 18.03%
93-1b Bedrock Total carbon (TC) 12.26%
93-1c Bedrock Total carbon (TC) 12.78%
93-1d Bedrock Total carbon (TC) 7.564%
93-1e Bedrock Total carbon (TC) 12.18%
93-1f Bedrock Total carbon (TC) 14.15%
93-2a Bedrock Total carbon (TC) 13.4%
93-2b Bedrock Total carbon (TC) 14.21%
93-2c Bedrock Total carbon (TC) 15.53%
93-2d Bedrock Total carbon (TC) 9.637%
93-3a Bedrock Total carbon (TC) 29.9%
93-3b Bedrock Total carbon (TC) 21.69%
93-3c Bedrock Total carbon (TC) 31.91%
93-3d Bedrock Total carbon (TC) 33.48%
93-3e Bedrock Total carbon (TC) 29.55%
93-3f Bedrock Total carbon (TC) 30.72%
93-3g Bedrock Total carbon (TC) 26.44%
93-3h Bedrock Total carbon (TC) 26.73%
93-4a Bedrock Total carbon (TC) 17.42%
93-4b Bedrock Total carbon (TC) 29.36%
93-4c Bedrock Total carbon (TC) 25.91%
93-4D1 Bedrock Total carbon (TC) 14.52%
93-4e Bedrock Total carbon (TC) 14.05%
93-4f Bedrock Total carbon (TC) 8.998%
93-5a Bedrock Total carbon (TC) 10.48%
93-5b Bedrock Total carbon (TC) 10.54%
93-5c Bedrock Total carbon (TC) 8.03%
93-5d Bedrock Total carbon (TC) 12.27%
93-5e Bedrock Total carbon (TC) 13.05%
93-5f Bedrock Total carbon (TC) 6.884%
93-6a Bedrock Total carbon (TC) 22.29%
93-6b Bedrock Total carbon (TC) 19.52%
93-6c Bedrock Total carbon (TC) 19.5%
93-6d Bedrock Total carbon (TC) 20.07%
93-6e Bedrock Total carbon (TC) 11.65%
93-6f Bedrock Total carbon (TC) 17.39%


The fact sheet was created on 06.02.2023

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Geological Survey of Norway