English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1870 - 306 Græva
(Objekt Id: 7642)
(Sist oppdatert: 18.04.2016)
Tilhører provinsen: Jennestad grafittfelter

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507273 m. Nord: 7625601 m.
Lengdegrad: 15.1797600 Breddegrad: 68.7419700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 05.04.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver: 220 tusen tonn
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger mellom Trollvatn og Hornvatn ved Jennestad. På dette sted er det utført røsking i forbindelse med Jennestad grafittverks første drift rundt 1890. Fra 1990 til 1994 utførte NGU detaljerte undersøkelser i dette området. Det ble boret ca. 800 meter og utført tallrike røskinger. Det ble påvist 270000 t med grafitt, med en gehalt på 20% karbon. Forekomsten opptrer som 2 linser som faller ca. 60 grader mot sørvest. Resultatene er rapportert i flere rapporter. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 1993
Grafittundersøkelser i Hornvannområdet, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.293;14 sider
Abstrakt:
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning. Det anbefales å bore 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet på flere steder langs strøket og på flere dyp.

Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 sider
Abstrakt:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Rønning, Jan Steinar , 1993
CP- og SP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.018;22 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGUs grafittundersøkelser på Vikeid, Sortland kommune i Vesterålen, ble det sommeren 1992 utført CP-målinger på bakken og i borhull, samt SP-målinger på bakken. Hensikten var å klargjøre forskjellige soners størrelse og innbyrdes beliggenhet, samt eventuelt å finne nye mineraliser- inger. Ved Litlehornvatnet har en ved CP-målinger kartlagt flere grafitt- soner, men deres størrelse, mektighet og gehalt av grafitt gjør området som helhet lite interessant. Ved Hornvatnet er det påvist flere nye ledende strukturer som etter all sannsynlighet består av grafitt. For å kartlegge størrelsen av disse anbefales boringer eventuelt røsking, og oppfølgende geofysiske målinger.

Rønning, Jan Steinar , 1991
CP-målinger ved grafittundersøkelser på Vikeid
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.262;13 sider
Abstrakt:
I forbindelse med grafittundersøkelser ved Vikeid er det utført CP-målinger med jording i 6 forskjellige soner. Hensikten med dette var å kartlegge størrelsen og beliggenheten til grafittmineraliseringer avdekt i røskegrøfter. Grafitten ved Vikeid opptrer i flere større eller mindre elektrisk isolerte soner. Den største av disse er relativt flattliggende og kan følges i ca. 1000 m. men både østlige og nordlige begrensning er åpen. To av de påviste sonene er steiltstående med strøklengde ca. 300 og 450 meter. Det indikerer en betydelig utstrekning mot dypet for disse. De tre andre sonene som er på- vist er relativt flattliggende med en lateral utstrekning på 100 til 300 meter For å avgrense den mest interessante sonen samt kartlegge eventuelle andre hittil ukjente mineraliseringer anbefales oppfølgende målinger på bakken og i borhull. På grunnlag av disse målingene må nye boringer vurderes.

Dalsegg, Einar , 1994
CP-, SP- og ledningsevnemålinger ved grafittundersøkelser ved Hornvannet, Sortland, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.003;25 sider
Abstrakt:
Fortrolig til 31.12.97 De geofysiske målingene i 1993 har gitt tilleggsinformasjon om sonene IV og V, og fastlagt utstrekningen av en ny sone (sone VIII). I tillegg er det påvist flere soner, hvor en ser ut til å ha utstrekning av betydning. De samlede geofysiske undersøkelsene ved Hornvannet gir grunnlag for følgende vurdering: Sonene IV, V og VIII er tre steiltstående mineraliseringer med strøklengder på henholdsvis 300, 450 og 450 meter. Fallet er steilt mot sørvest. Sonenes ut- strekning mot dypet er mere usikkert, men er trolig i størrelsesorden 30-40 meter for sone IV og ca. 10 ganger så mye for sonene V og Vlll. Det er påvist flere andre mineraliseringer i området, hvor sone IX ser ut til å ha størst økonomisk potensiale. Sonen bør undersøkes ved røsking/eventuelt boring. Det anbefales mere boringer på sonene V og VIII, da disse sonene ser ut til å ha et betydelig større dyptgående enn det som hittil er fastlagt ved de eksis- terende borhull. Ved eventuelt røsking/boring på sone IX, og videre boringer på sonene V og VIII, bør det utføres oppfølgende geofysiske målinger.

Navn på prøvepunkt: 1
(Objekt Id: 8942 306,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507582 m. Nord: 7625635 m.
Lengdegrad: 15.1874100 Breddegrad: 68.7422690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BH1-1 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 25.3m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-10 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 31.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-11 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 32.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-12 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 32.5
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-12A Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 32.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-13 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 33.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-14 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 33.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-15 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 25.3m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-16 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 34.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-17 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 34.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-18 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 34.8mm
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-19 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 35.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-2 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 26.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-20 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 35.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-21 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 35.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-3 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 27.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-3A Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 28.3m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-4 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 28.9m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-5 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 29.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-6 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 30.1m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-7 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 30.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-8 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 31.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH1-9 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 1, 31.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH2-1 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 2 51.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH2-2 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 2 51.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH2-3 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 2 52.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH2-4 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 2 55.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH5-1 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 5, 5.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH5-2 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 5, 6.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH5-3 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 5, 6.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH5-4 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 5, 6.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH5-5 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 5, 7.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH5-6 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 5, 7.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH7-1 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 7, 8.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH7-2 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 7, 8.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
BH7-3 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 7, 9.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-3a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/12
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-3b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/12
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-3c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/12
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-3d Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/12
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-3e Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/12
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-3f Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/12
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-3g Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/12
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 2
(Objekt Id: 8943 306,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507562 m. Nord: 7625666 m.
Lengdegrad: 15.1869180 Breddegrad: 68.7425390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
93-6a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/15
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-6b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/15
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-6c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/15
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-6d Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/15
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-6e Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/15
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-6f Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/15
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 3
(Objekt Id: 8944 306,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507583 m. Nord: 7625656 m.
Lengdegrad: 15.1874120 Breddegrad: 68.7424490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
93-5a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/14
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-5b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/14
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-5c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/14
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-5d Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/14
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-5e Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/14
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-5f Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/14
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Trench 13 93
(Objekt Id: 8945 306,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507251 m. Nord: 7625821 m.
Lengdegrad: 15.1792190 Breddegrad: 68.7439460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
93-3h Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/13
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-4a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/13
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-4b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/13
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-4c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/13
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-4D1 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/13
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-4e Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/13
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-4f Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/13
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Trench 11 93
(Objekt Id: 8946 306,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507412 m. Nord: 7625699 m.
Lengdegrad: 15.1831890 Breddegrad: 68.7428390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
93-2a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/11
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-2b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/11
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-2c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/11
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-2d Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/11
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 6
(Objekt Id: 8947 306,00,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507583 m. Nord: 7625616 m.
Lengdegrad: 15.1874120 Breddegrad: 68.7420920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
93-1a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/10
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-1b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/10
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-1c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/10
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-1d Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/10
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-1e Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/10
Antall registrerte spesialanalyser = 1
93-1f Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 93/10
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 7
(Objekt Id: 8948 306,00,07)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: SvolvSvolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507433 m. Nord: 7625246 m.
Lengdegrad: 15.1836790 Breddegrad: 68.7387780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
92229c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/9
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9228a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/7
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9228b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/8
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9228c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/8
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9228d Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/8
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9229a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/9
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9229b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/9
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9229d Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/9
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 8
(Objekt Id: 8949 306,00,08)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507233 m. Nord: 7625346 m.
Lengdegrad: 15.1787430 Breddegrad: 68.7396800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
9224a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9224b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9224c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9225a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/5
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9225b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/5
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9225c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/5
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9226a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/6
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9226b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/6
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9227a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/7
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9227b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/7
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9227c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/7
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9227d Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/7
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9227e Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/7
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 9
(Objekt Id: 8950 306,00,09)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507233 m. Nord: 7625546 m.
Lengdegrad: 15.1787580 Breddegrad: 68.7414740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
9221a Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9221b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9221c Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9221d Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9221e Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9221f Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9221g Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9221h Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9221i Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9222A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/2
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9222b Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/2
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9223 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 92/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 10
(Objekt Id: 8951 306,00,10)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507633 m. Nord: 7625696 m.
Lengdegrad: 15.1886540 Breddegrad: 68.7428080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
90-5D Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Groflakig grafittskifer fra den sentrale del av malmens utgående
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-7B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovflakig grafittskifer fra heng siden av malmens utgående
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-7C Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Groflakig grafittskifer fra ligg siden av malmens utgående
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9148 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer malmensutgående Græva
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9160 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer ved græva litt nord for sjerpet
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 11
(Objekt Id: 8952 306,00,11)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 508569 m. Nord: 7625854 m.
Lengdegrad: 15.2118040 Breddegrad: 68.7442030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
9153A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: GraIfittskifer fra Hornvannet sjerp, malmens utgående
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 12
(Objekt Id: 8953 306,00,12)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507533 m. Nord: 7625396 m.
Lengdegrad: 15.1861610 Breddegrad: 68.7401210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BH3-1 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring borhull 2 21.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Tipphaugen
(Objekt Id: 23157 306,00,13)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 507224 m. Nord: 7625670 m.
Lengdegrad: 15.1785650 Breddegrad: 68.7425840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
PÅ tipphaugen til Græva sees en rekke meget rike grafitt malmprøver det er funnet flere med opp til 40% grafitt

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG5-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Meget rik og flakig grafittskifer fra tipphaug ved Græva sjerp.. Gehalt av grafitt er 39.11 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG6-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Meget rik og flakig grafittskifer fra tipphaug ved Græva sjerp.. Gehalt av grafitt er 36.7 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 306 Græva

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
BH1-1 Borkjerne Karboninnhold 0.1437%
BH1-10 Borkjerne Karboninnhold 0.1437%
BH1-11 Borkjerne Karboninnhold 17.51%
BH1-12 Borkjerne Karboninnhold 17.04%
BH1-12A Borkjerne Karboninnhold 14.86%
BH1-13 Borkjerne Karboninnhold 11.16%
BH1-14 Borkjerne Karboninnhold 14.45%
BH1-15 Borkjerne Karboninnhold 23.8%
BH1-16 Borkjerne Karboninnhold 15.52%
BH1-17 Borkjerne Karboninnhold 25.96%
BH1-18 Borkjerne Karboninnhold 21.33%
BH1-19 Borkjerne Karboninnhold 1.375%
BH1-2 Borkjerne Karboninnhold 0.2541%
BH1-20 Borkjerne Karboninnhold 19.52%
BH1-21 Borkjerne Karboninnhold 14.87%
BH1-3 Borkjerne Karboninnhold 0.1071%
BH1-3A Borkjerne Karboninnhold 0.205%
BH1-4 Borkjerne Karboninnhold 11.33%
BH1-5 Borkjerne Karboninnhold 13.81%
BH1-6 Borkjerne Karboninnhold 11.34%
BH1-7 Borkjerne Karboninnhold 0.2533%
BH1-8 Borkjerne Karboninnhold 15.27%
BH1-9 Borkjerne Karboninnhold 8.53%
BH2-1 Borkjerne Karboninnhold 0.1718%
BH2-2 Borkjerne Karboninnhold 15.28%
BH2-3 Borkjerne Karboninnhold 14.53%
BH2-4 Borkjerne Karboninnhold 14.75%
BH3-1 Borkjerne Karboninnhold 0.1536%
BH5-1 Borkjerne Karboninnhold 14.08%
BH5-2 Borkjerne Karboninnhold 10.31%
BH5-3 Borkjerne Karboninnhold 30.83%
BH5-4 Borkjerne Karboninnhold 13.03%
BH5-5 Borkjerne Karboninnhold 4.674%
BH5-6 Borkjerne Karboninnhold 2.31%
BH7-1 Borkjerne Karboninnhold 5.496%
BH7-2 Borkjerne Karboninnhold 0.1569%
BH7-3 Borkjerne Karboninnhold 18.78%
HG5-12 Tipprøve Karboninnhold 39,1%
HG6-12 Tipprøve Karboninnhold 36,7%
90-5D Fastfjell Karboninnhold 36.88%
90-7B Fastfjell Karboninnhold 8.5%
90-7C Fastfjell Karboninnhold 35.86%
9148 Fastfjell Karboninnhold 38.73%
9153A Fastfjell Karboninnhold 38.42%
9160 Fastfjell Karboninnhold 13.3%
9221a Fastfjell Karboninnhold 34.63%
9221b Fastfjell Karboninnhold 37.71%
9221c Fastfjell Karboninnhold 35.06%
9221d Fastfjell Karboninnhold 37.76%
9221e Fastfjell Karboninnhold 38.08%
9221f Fastfjell Karboninnhold 34.89%
9221g Fastfjell Karboninnhold 21.31%
9221h Fastfjell Karboninnhold 32.31%
9221i Fastfjell Karboninnhold 22.83%
9222A Fastfjell Karboninnhold 30.83%
9222b Fastfjell Karboninnhold 28.75%
92229c Fastfjell Karboninnhold 32.26%
9223 Fastfjell Karboninnhold 35.10%
9224a Fastfjell Karboninnhold 10.06%
9224b Fastfjell Karboninnhold 7.68%
9224c Fastfjell Karboninnhold 9.07%
9225a Fastfjell Karboninnhold 7.37%
9225b Fastfjell Karboninnhold 7.08%
9225c Fastfjell Karboninnhold 2.90%
9226a Fastfjell Karboninnhold 7.80%
9226b Fastfjell Karboninnhold 7.49%
9227a Fastfjell Karboninnhold 37.50%
9227b Fastfjell Karboninnhold 33.89%
9227c Fastfjell Karboninnhold 40.49%
9227d Fastfjell Karboninnhold 28.67%
9227e Fastfjell Karboninnhold 29.91%
9228a Fastfjell Karboninnhold 38.35%
9228b Fastfjell Karboninnhold 38.23%
9228c Fastfjell Karboninnhold 31.68%
9228d Fastfjell Karboninnhold 39.67%
9229a Fastfjell Karboninnhold 49.73%
9229b Fastfjell Karboninnhold 41.68%
9229d Fastfjell Karboninnhold 42.83%
93-1a Fastfjell Karboninnhold 18.03%
93-1b Fastfjell Karboninnhold 12.26%
93-1c Fastfjell Karboninnhold 12.78%
93-1d Fastfjell Karboninnhold 7.564%
93-1e Fastfjell Karboninnhold 12.18%
93-1f Fastfjell Karboninnhold 14.15%
93-2a Fastfjell Karboninnhold 13.4%
93-2b Fastfjell Karboninnhold 14.21%
93-2c Fastfjell Karboninnhold 15.53%
93-2d Fastfjell Karboninnhold 9.637%
93-3a Fastfjell Karboninnhold 29.9%
93-3b Fastfjell Karboninnhold 21.69%
93-3c Fastfjell Karboninnhold 31.91%
93-3d Fastfjell Karboninnhold 33.48%
93-3e Fastfjell Karboninnhold 29.55%
93-3f Fastfjell Karboninnhold 30.72%
93-3g Fastfjell Karboninnhold 26.44%
93-3h Fastfjell Karboninnhold 26.73%
93-4a Fastfjell Karboninnhold 17.42%
93-4b Fastfjell Karboninnhold 29.36%
93-4c Fastfjell Karboninnhold 25.91%
93-4D1 Fastfjell Karboninnhold 14.52%
93-4e Fastfjell Karboninnhold 14.05%
93-4f Fastfjell Karboninnhold 8.998%
93-5a Fastfjell Karboninnhold 10.48%
93-5b Fastfjell Karboninnhold 10.54%
93-5c Fastfjell Karboninnhold 8.03%
93-5d Fastfjell Karboninnhold 12.27%
93-5e Fastfjell Karboninnhold 13.05%
93-5f Fastfjell Karboninnhold 6.884%
93-6a Fastfjell Karboninnhold 22.29%
93-6b Fastfjell Karboninnhold 19.52%
93-6c Fastfjell Karboninnhold 19.5%
93-6d Fastfjell Karboninnhold 20.07%
93-6e Fastfjell Karboninnhold 11.65%
93-6f Fastfjell Karboninnhold 17.39%


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse