Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1870 - 312 Lamarkvannet
(Object Id: 7701)
(Last updated: 19.12.2017)
Belongs to the Province: Jennestad grafittfelter

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 510370 m. North: 7625405 m.
Longitude: 15.2562870 Latitude: 68.7401130
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 26.04.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 20.feb.2001 by Havard Gautneb)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger på sørsiden av Lamarkvatnet ved Jennestad. Dette er en av hovedforekomstene ved Jennestad grafittverks drift fra 1948 til 1962. Det er her drevet inn en stoll på tvers av strøket til flere NØ-SV - gående grafittdrag, og disse skjæres under jord flere steder. I små partier er grafitten av meget god kvalitet, men tonnasjene er antatt å være små. Kombinert med Golia, Hornvann, Koven Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon En rekke rapporter finnes om driften som har vært utført her.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Inngang til stoll ved Lamarka gruve"
Photo no. 2 showing Inngang til stoll ved Lamarka gruve"
Photo no. 3 showing Inngang til stoll ved Lamarka gruve"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 pages
Abstract:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Gautneb, Håvard , 1993
Grafittundersøkelser i Hornvannområdet, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.293;14 pages
Abstract:
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning. Det anbefales å bore 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet på flere steder langs strøket og på flere dyp.

Bjørlykke, Harald , 1952
Over Jennestad grafitgruber i anledning A/S Jennestad Grafittverks tilbud av 25.april 1952
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7444;3 pages
Abstract:
Et notat som summerer opp arbeidet i felt og i rapportform. Ideer om videre undersøkelser presenteres også.

Vokes, F.M. , 1954
Befaring på Jennestad Grafittverk A/S, 29-30.8.54
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5340;5 + kart pages

Vokes, Frank M.; Padget, Peter , 1955
Rapport vedrørende Jennestad Grafittverk
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7702;9 pages

Logn, Ø. , 1948
Geofysisk undersøkelse Jennestad Grafittfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.60;3 pages
Abstract:
Undersøkelsens oppgave var i første rekke å fastlegge utstrekningen av de kjente grafittforekomstene og påvise eventuelle ukjente forekomster. Under- søkelsesområdet var på forhånd avgrenset til et felt av utstrekning ca. 3 km i strøkretning og en bredde av ca. 500 meter. Undersøkelsen ble foretatt ved el.magn.kond. målinger (Turam). Målingene viser at det forekommer en rekke tildels meget sterkt ledende soner som stort sett ligger i et belte fra Jennestad i øst over Vedhøggan og Golia til Koven i vest. Indikasjonenes styrke kan tyde på at sonene har betraktelig mektig- het. Dette spørsmål må dog avgjøres ved diamantboringer. Man vil anbefale at det foretas slike boringer.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
9162 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra malmens utgående i den innerste del av gruva
No. of registrated special analyses = 1
9164 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer malmskjæring 50 meter fra stoll slutt
No. of registrated special analyses = 1
9166 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Malmskjæring 75 m fra stoll slutt
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1870 - 312 Lamarkvannet

Special analyses
Sample No. Sample Type What is measured Result
9162 Bedrock Total carbon (TC) 8.13%
9164 Bedrock Total carbon (TC) 3.18%
9166 Bedrock Total carbon (TC) 12.23%


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway