English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1870 - 312 Lamarkvannet
(Objekt Id: 7701)
(Sist oppdatert: 19.12.2017)
Tilhører provinsen: Jennestad grafittfelter

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510370 m. Nord: 7625405 m.
Lengdegrad: 15.2562870 Breddegrad: 68.7401130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 26.04.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.feb.2001 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på sørsiden av Lamarkvatnet ved Jennestad. Dette er en av hovedforekomstene ved Jennestad grafittverks drift fra 1948 til 1962. Det er her drevet inn en stoll på tvers av strøket til flere NØ-SV - gående grafittdrag, og disse skjæres under jord flere steder. I små partier er grafitten av meget god kvalitet, men tonnasjene er antatt å være små. Kombinert med Golia, Hornvann, Koven Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon En rekke rapporter finnes om driften som har vært utført her.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Inngang til stoll ved Lamarka gruve"
Foto nr. 2 viser "Inngang til stoll ved Lamarka gruve"
Foto nr. 3 viser "Inngang til stoll ved Lamarka gruve"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 1994
Grafittundersøkelser Hornvannet 1993, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.134;12 sider
Abstrakt:
Grafittundersøkelsene ved Hornvannet i 1993 omfattet røsking og prøvetaking av en ny malmkropp og boring på de to tidligere påviste mineraliseringene. Totalt ble det boret 550 m fordelt på 7 hull. Det er nå påvist 3 større, isolerte grafittmineraliseringer i området samt en rekke mindre. Den røskede malmkroppen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 17.83% med god flakig grafitt. Mektigheten av malmens utgående varierer fra 1 til 4 m. Borhullene 1-3,3-4 og 5-6 og 7 ble boret i vifter. I borhull 1 ble malmen truffet etter 28 m boring og har en malmskjæring på 7 m, som tilsvarer en reell tykkelse på 5.8 m med grafittmalm. Gjennomsnittlig malmgehalt er 11.25%. I hull 2 er malmskjæringen 0.6 m med gjennomsnittlig gehalt på 14.85%. I borhull 3 er malmskjæringen 5.4 m, karbongehalten er 12.25%. I borhull 4 ble det påtruffet en fattig grafittskifer etter 65 m boring, med en gjennomsnittlig gehalt på ca. 4% C. I borhull 5-6 og 7 var det svært dårlig fjell og stedvis en del kjernetap. Disse hullene skjærer gjennom endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn grafittmalm med et gjennomsnittlig karboninnhold på ca. 20% for de to vestligste malmkroppene.

Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Gautneb, Håvard , 1993
Grafittundersøkelser i Hornvannområdet, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.293;14 sider
Abstrakt:
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning. Det anbefales å bore 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet på flere steder langs strøket og på flere dyp.

Bjørlykke, Harald , 1952
Over Jennestad grafitgruber i anledning A/S Jennestad Grafittverks tilbud av 25.april 1952
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7444;3 sider
Abstrakt:
Et notat som summerer opp arbeidet i felt og i rapportform. Ideer om videre undersøkelser presenteres også.

Vokes, F.M. , 1954
Befaring på Jennestad Grafittverk A/S, 29-30.8.54
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5340;5 + kart sider

Vokes, Frank M.; Padget, Peter , 1955
Rapport vedrørende Jennestad Grafittverk
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7702;9 sider

Logn, Ø. , 1948
Geofysisk undersøkelse Jennestad Grafittfelt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.60;3 sider
Abstrakt:
Undersøkelsens oppgave var i første rekke å fastlegge utstrekningen av de kjente grafittforekomstene og påvise eventuelle ukjente forekomster. Under- søkelsesområdet var på forhånd avgrenset til et felt av utstrekning ca. 3 km i strøkretning og en bredde av ca. 500 meter. Undersøkelsen ble foretatt ved el.magn.kond. målinger (Turam). Målingene viser at det forekommer en rekke tildels meget sterkt ledende soner som stort sett ligger i et belte fra Jennestad i øst over Vedhøggan og Golia til Koven i vest. Indikasjonenes styrke kan tyde på at sonene har betraktelig mektig- het. Dette spørsmål må dog avgjøres ved diamantboringer. Man vil anbefale at det foretas slike boringer.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
9162 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra malmens utgående i den innerste del av gruva
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9164 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer malmskjæring 50 meter fra stoll slutt
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9166 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Malmskjæring 75 m fra stoll slutt
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 312 Lamarkvannet

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
9162 Fastfjell Karboninnhold 8.13%
9164 Fastfjell Karboninnhold 3.18%
9166 Fastfjell Karboninnhold 12.23%


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse