Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 4630 - 301 Skaftå
(Object Id: 7947)
(Last updated: 27.11.2006)

Location
County: Vestland Municipality: Osterøy (4630)
Map 1:50000: Bruvik (1215-4) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 314189 m. North: 6707420 m.
Longitude: 5.6207160 Latitude: 60.4600770
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Hardangerfjord Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Osgruppen Formation: Vallaformasjonen

Information(s) in free text format
Free text
Dette er en meget stor, nedlagt kalksteinsforekomst. Forekomsten følger elva Skaftåa's løp på Osterøy. Det har vært drevet på en vertikalstående hvit og grovkornet kalkstein. Driften foregikk over en strøklengde på flere hundre meter og på flere nivåer underjord. De geologiske rapportene sier at forekomsten ble nedlagt rundt 1960. Driften var svært tungvint med med smale kalksoner og flere underjordiske lastenivå og en underjordisk jernbane. Kalken som ble produsert ble levert til Odda smelteverk. Kjemiske analyser viser at kalksteinen er ganske t rein CaO innholdet ligger rundt 51 % og Mgo innholdet rundt 0.28 %. dette tilsvarer en en bergart med 90 % kalkspat.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Resten av en dampmaskin som drev hovedknuseren ved Skaftå"
Photo no. 2 showing Det som i dag er synlig rundt tipphaugene ved Skaftå"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Myhra, Rolf; Færden, Johannes , 1960
Befaring av kalksteinsfeltene Skaftå Kalksteinsbrudd, Osterøy, Hordaland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5509;5 pages
Abstract:
A/S Odda Smelteverk, som bruker kalkstein fra forekomsten, hadde følgende syn på den: 1. Kalksteinen er for grovkrystallinsk til at den egner seg for brenning i verkets nye ovner. 2. Kalksteinsbruddet er på det nærmeste uttømt. Det er ønske om å få boret i dypet av gruven for å undersøke om det er mer kalk. Det er også ønske om å få undersøkt kalkfelter i bruddets forlengelse. Alternative utnyttelser av kalken kan være til jordbrukskalk, cellulose- stein eller som tilslag til jernfremstilling. Det anbefales at det fra NGU sendes en geolog som får i oppdrag å kartlegge samtlige kalkfelter i Skaftådalen, samt prøveta disse.

Stuenes, K. , 1959
Skaftå gruve. Gruvekart, profil av gruva 1:2 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2615; pages
Abstract:

Wolff, F. C. , 1960
Rapport fra undersøkelsene ved Skaftå kalksteinsforekomster, Os i Hordaland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5506;4 pages
Abstract:
Forekomstfelter som ble befart: 1259 Skaftå 32 3143 67077, 1191 Hekkland 32 3067 66806. Kalksteinsforekomstene ved Skaftå ligger stratigrafisk over Moberg-konglo- merater, altså i etg. 5a øverst i ordovicium. Forekomstene faller i to hoved- områder: Skaftådalen og Hekklandsfeltet. A. Skaftådalen: Forekomstene består av en hvit, ren kalkstein samt en rekke soner av uren, gråblå kalkstein av forskjellige mektigheter. Man har en ut- kiling mot NV. Linjestrukturer i dagen indikerer at forekomsten i gruven vil avta mot dypet i N og øke mot dypet i S. Det gjenstår derfor bare ubetydelige mengder av den rene kalken i gruven. Av den urene kalken regnes det med at man har ca. 1.5 mill. tonn. B. Hekklandsfeltet: Her er det drevet i en ren, hvit kalkstein som har en mektighet på omkring 3 m. Kalkdraget fortsetter oppover lia, men avtar raskt i mektighet. Helt oppe på høyden mot et lite SSØ-NNV-gående dalføre sees igjen en gråblå kalk. Denne øker raskt i mektighet og danner bunnen i dal- føret mot Skaftås' øvre løp. Kalken det her er snakk om er meget uren, og det er tvilsomt om den er drivverdig, til tross for sin store mektighet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
Ho-7-06 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Representative sample from the deposit
No. of registrated CaOMgO analyses = 2
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
HO-8-06 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Representative sample from the deposit
No. of registrated CaOMgO analyses = 2
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 4630 - 301 Skaftå

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
Ho-7-06 Bedrock 51.07% .20% .91% 90.65% 8.44%
Ho-7-06 Bedrock 60.53% .20% .91% 107.54% -8.45%
HO-8-06 Bedrock 51.07% .28% 1.28% 90.45% 8.27%
HO-8-06 Bedrock 60.53% .28% 1.28% 107.34% -8.62%

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
Ho-7-06 Bedrock -1 10 2 1 -2 -4.0 -4
HO-8-06 Bedrock -1 7 -2 0 -2 -4.0 -4
------------------
Sample No. Cd* Ba* Mo* V* Cr* Mn* Sr* Y* Zr*
Ho-7-06 -.2 -2 1.03 -2 1 50 434.0 2.4 -2
HO-8-06 -.2 4 1.20 -2 1 73 221.0 1.8 -2
------------------
Sample No. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
Ho-7-06 -2.00 -4.00 -10 -2 -0 -400 1180 71 -200
HO-8-06 -2.00 -4.00 -10 -2 -0 -400 1700 268 -200
------------------
Sample No. P* K * Ca* Sc* Ti*
Ho-7-06 94 -200 ###### 0.28 10
HO-8-06 134 -200 ###### 0.20 15

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
Ho-7-06 Bedrock -0.01 -0.01 -0.00 0.19 0.01 0.18 55.80
HO-8-06 Bedrock 0.16 0.09 0.01 0.24 0.01 0.38 55.33
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
Ho-7-06 -0.10 -0.00 -0.01 56.00
HO-8-06 -0.10 -0.00 -0.01 56.00


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway