English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4630 - 301 Skaftå
(Objekt Id: 7947)
(Sist oppdatert: 27.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Osterøy (4630)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 314189 m. Nord: 6707420 m.
Lengdegrad: 5.6207160 Breddegrad: 60.4600770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Osgruppen Formasjon: Vallaformasjonen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en meget stor, nedlagt kalksteinsforekomst. Forekomsten følger elva Skaftåa's løp på Osterøy. Det har vært drevet på en vertikalstående hvit og grovkornet kalkstein. Driften foregikk over en strøklengde på flere hundre meter og på flere nivåer underjord. De geologiske rapportene sier at forekomsten ble nedlagt rundt 1960. Driften var svært tungvint med med smale kalksoner og flere underjordiske lastenivå og en underjordisk jernbane. Kalken som ble produsert ble levert til Odda smelteverk. Kjemiske analyser viser at kalksteinen er ganske t rein CaO innholdet ligger rundt 51 % og Mgo innholdet rundt 0.28 %. dette tilsvarer en en bergart med 90 % kalkspat.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Resten av en dampmaskin som drev hovedknuseren ved Skaftå"
Foto nr. 2 viser "Det som i dag er synlig rundt tipphaugene ved Skaftå"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myhra, Rolf; Færden, Johannes , 1960
Befaring av kalksteinsfeltene Skaftå Kalksteinsbrudd, Osterøy, Hordaland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5509;5 sider
Abstrakt:
A/S Odda Smelteverk, som bruker kalkstein fra forekomsten, hadde følgende syn på den: 1. Kalksteinen er for grovkrystallinsk til at den egner seg for brenning i verkets nye ovner. 2. Kalksteinsbruddet er på det nærmeste uttømt. Det er ønske om å få boret i dypet av gruven for å undersøke om det er mer kalk. Det er også ønske om å få undersøkt kalkfelter i bruddets forlengelse. Alternative utnyttelser av kalken kan være til jordbrukskalk, cellulose- stein eller som tilslag til jernfremstilling. Det anbefales at det fra NGU sendes en geolog som får i oppdrag å kartlegge samtlige kalkfelter i Skaftådalen, samt prøveta disse.

Stuenes, K. , 1959
Skaftå gruve. Gruvekart, profil av gruva 1:2 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2615; sider
Abstrakt:

Wolff, F. C. , 1960
Rapport fra undersøkelsene ved Skaftå kalksteinsforekomster, Os i Hordaland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5506;4 sider
Abstrakt:
Forekomstfelter som ble befart: 1259 Skaftå 32 3143 67077, 1191 Hekkland 32 3067 66806. Kalksteinsforekomstene ved Skaftå ligger stratigrafisk over Moberg-konglo- merater, altså i etg. 5a øverst i ordovicium. Forekomstene faller i to hoved- områder: Skaftådalen og Hekklandsfeltet. A. Skaftådalen: Forekomstene består av en hvit, ren kalkstein samt en rekke soner av uren, gråblå kalkstein av forskjellige mektigheter. Man har en ut- kiling mot NV. Linjestrukturer i dagen indikerer at forekomsten i gruven vil avta mot dypet i N og øke mot dypet i S. Det gjenstår derfor bare ubetydelige mengder av den rene kalken i gruven. Av den urene kalken regnes det med at man har ca. 1.5 mill. tonn. B. Hekklandsfeltet: Her er det drevet i en ren, hvit kalkstein som har en mektighet på omkring 3 m. Kalkdraget fortsetter oppover lia, men avtar raskt i mektighet. Helt oppe på høyden mot et lite SSØ-NNV-gående dalføre sees igjen en gråblå kalk. Denne øker raskt i mektighet og danner bunnen i dal- føret mot Skaftås' øvre løp. Kalken det her er snakk om er meget uren, og det er tvilsomt om den er drivverdig, til tross for sin store mektighet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Ho-7-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 2
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HO-8-06 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Representativ prøve fra forekomsten
Antall registrerte CaOMgO analyser = 2
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse