Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 3054 - 301 Hallom
(Object Id: 8637)
(Last updated: 14.11.2006)

Location
County: Viken Municipality: Lunner (3054)
Map 1:50000: Gran (1815-1) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 585444 m. North: 6684466 m.
Longitude: 10.5454170 Latitude: 60.2878160
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 05.03.2001

Operations
From - To Activity Comments
2000 - 2000 Geochemistry Company/Institution :NGU
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Os-Rø Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Oslogruppen Formation: Kalvsjøformasjonen

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (>90%)
Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Mica Subordinate mineral (1-10%)
Graphite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Lokaliteten er et nedlagt brudd som har vært drevet over en avstand på ca. 400 meter med flere uttakspunkter Omtrent midt langs denne sonen ligger en forholdsvis godtbevart kalkovn. Adkomst via en kommunal vei som tar av fra rv. 242 noen 100 m vest for Kalvsjø-tjernet. Følg den kommunale veien til forbi undergangen under den nye riksveien. Herfra langs en anleggsvei som går vestover, parallelt med den nye riksveien, frem til bruddet. Også i dette området ble kalken brukt til fremstilling av brent kalk. Kalken tilhører etasje 5 den såkalte Gastropodekalksteinen som er av overordovicisk alder. I følge den litostratigrafiske inndelingen tilhører kalksteinen Kalvsjøformasjonen. Kalksteinen er mørk grå av farge og med et høyt innhold av fossiler i en finkornet til tett grunnmasse. De mest fremtredende fossilene er brachiopoder, kalkalger, koraller og gastropoder, der alt vesenlige av kalsitten er rekrystallisert og relativt lys og ren. Grunnmassen består hovedsakelig av kalkspat. Den grå fargen skyldes i hovedsak finfordelt organisk materiale / grafitt. Kjemiske analyser viser et innhold av syreløslig CaO og MgO på 52.05 og 0.49%, med en uløst rest på 12%. Med dagens krav til "kvalitet" synes jordbruk- og miljøkalk å være det mest sannsynlige anvendelsesområdet

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Kjølle, Idunn , 1998
Industrimineralkvalitet av kalkstein: Effekten av kontaktmetamorfose på teksturelle egenskaper, hvithet og geokjemi
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.063;42 pages
Abstract:
Det er foretatt en undersøkelse av hvilke effekter kontaktmetamorfose har på industrimineralkvaliteten av kalkstein når det gjelder teksturelle egenskaper, hvithet og geokjemi. Studiet er basert på kalksteiner fra Oslofeltet, da disse finnes både i umeta- morf og kontaktpåvirket utgave. Kalkstein med variabel grad av metamorf påvirk- ning er sammenlignet med sine umetamorfe ekvivalenter. Undersøkelsene har vist at kontaktmetamorfose har en gunstig innvirkning på industrimineralkvaliteten av kalkstein når det gjelder følgende egenskaper: Den resulterer i økt kornstørrelse, jevnere kornform og -grenser, lysere farve økte hvithets-/reflektivitetsverdier, og mindre kullstøv/organisk karbon. Kontaktmetamorfose har imidlertid ikke vist seg å gi noen bedring i kvaliteten når det gjelder opptreden og mengde av forurensninger. Sammenvoksningene og finkornigheten av mange av fasene tyder på at kontaktmetamorf kalkstein ikke vil være lettere å rense enn umetamorf utgave. Er kalksteinen i tillegg meta- somatisk omvandlet, er det store sjanser for at den er blitt mer uren enn den var i utgangspunktet, og at kvaliteten faktisk har blitt forringet. Resultatene indikerer at kontasktmetamorfose fører til en bedre industri- mineralkvalitet på kalkstein bare dersom den var av høy renhet i utgangs- punktet og har unnsluppet metasomatose.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
OP0007.01 Hand specimen
Sampler: Odd Øvereng
Comment: OØ2000-21. Grå finkornet kalkstein. Prøven er en samleprøve over en mektighet på ca. 10 i nedl.brudd.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated thinsection analyses = 1
13-05 Bedrock
Sampler: H. Gautneb
Comment: Grålig og urein kalk
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3054 - 301 Hallom

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
OP0007.01 Hand specimen 52.85% .48% 2.20% 93.13% 4.67%
13-05 Bedrock 52.05% .42% 1.92% 91.85% 6.23%

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
OP0007.01 Hand specimen 1.19 0.29 0.01 0.19 0.08 0.46 54.39
13-05 Bedrock 3.44 0.89 0.06 0.70 0.08 0.55 51.97
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
OP0007.01 -0.10 0.08 -0.01 57.00
13-05 -0.10 0.26 -0.01 58.00

Thinsection analyses
Sample No.
OP0007.01 Sample Type : Hand specimen (Thinsection Id. :OØ2000-21)
Description: See Pictures for description


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway