Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Prospect 5430 - 014 Mikkujavrit
(Object Id: 866)
(Last updated: 14.03.2017)

Location
County: Troms og Finnmark Municipality: Guovdageaidnu (5430)
Map 1:50000: Mållejus (1833-4) Map 1:250000: Nordreisa
Coordinate system: EU89-UTM Zone 34
East: 570144 m. North: 7687301 m.
Longitude: 22.7772230 Latitude: 69.2862770
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 20.03.2017)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves: 350 thousand tons
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Au 0.6 ppm 23.03.1993
Cu 1.4 % 23.03.1993

Operations
From - To Activity Comments
1983 - 1984 Geology Company/Institution :A/S Prospektering
1983 - 1985 Geophysics Company/Institution :A/S Prospektering
1984 - 1985 Core drilling Company/Institution :A/S Prospektering
1986 - 1986 Geophysics Company/Institution :Outokumpu OY
1986 - 1986 Core drilling Company/Institution :Outokumpu OY
1987 - 1989 Geology Company/Institution :Universitetet i Oslo

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Genesis: Replacement/Metasomatism Form: Lens
Main texture: Vein network Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration: Albitisation
Strike/Dip: 140 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Paleoproterozoic
Province: Troms-Finnmark Basement Province
Geotec.unit: Kautokeino Greenstone Belt
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Cas'kejasformasjonen

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Calcite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Albite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Tourmaline Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Quartz Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Arsenopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Cobaltite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Albittfels Sedimentary
Original rock :Argillaceous sediment
Metamorphic facies :Greenschist
Host rock Albittdiabas Intrusive
Original rock :Dolerite
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Tuffitt Sedimentary
Original rock :Tuffite
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Shear plane Strike/Dip :150 / 80 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringene ved Mikkujavrit ble påvist etter oppfølging av regionale geofysiske målinger fra helikopter i 1982 samt en gullanomali i bekkesedimentprøve. Gulf Exploration og A/S Prospektering startet undersøkelsene og Outukumpu tok over for Gulf i 1986. Lønne (1994) har beskrevet forekomstene i en hovedfagsoppgave ved Universitetet i Oslo. Mineraliseringene består av flere linser langs strøket i en lengde av 100 m. De er ikke påvist i dagen og malmberegningen er basert på totalt 19 borhull, 350.000 tonn med 1.4 % Cu og 0.63 ppm Au. Sulfidene er avsatt på sprekker og i årer og ganger i ulike albitt-rike bergarter langs en skjærsone tilknyttet Bottenvika-Kvænangenforkastningskomplekset. Kobberkis og pyritt er de viktigste sulfidmineralene, men lokalt dominerer arsenkis.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lønne, Stein , 1994
En petrografisk og mineralogisk undersøkelse av kobbermineraliseringen i objekt 43, Kautokeino, Finnmark.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Sandstad, Jan Sverre , 1984
Berggrunnsgeologisk kartlegging av prekambrisk grunnfjell innen kartbladet Mållejus, Kvænangen/Kautokeino, Troms/Finnmark
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1886/5;30 pages
Abstract:
Den prekambriske berggrunnen innen kartbladet Mållejus domineres av en ca.16km bred del, kalt Cas'kejasgruppen, av det vestlige grønnsteinsbeltet på Finnmarksvidda. Den grenser i vest til en gjennomsettende albittgranitt som opptrer på kontakten mellom grønnsteinsbeltet og det eldre gneisunderlaget. I øst overlagres den av den prekambriske Caravarrisandsteinen og i nord er det en markert diskordans til yngre stedegne sedimenter og skyvedekker. Cas'kejasgruppen består av vulkanske, gjennomsettende og sedimentære berg- arter. De har strøkretninger fra nord-sør til nordnordvest-sørsørøst og er hovedsakelig steilstående. Åpne og mere tette folder med akser parallelt strøkretningene dominerer det tektoniske bildet. Metamorfosegraden varierer fra lav grad til øvre middels grad. De basiske bergartene har subalkalin tholeittisk kjemi som havbunnsbasalter.Cu-Au-forekomsten Bieddjuvag'gi ligger i Cas'kejasgruppen.

Sandstad, Jan Sverre , 1993
Beskrivelse av digitalt framstilt berggrunnskart over Kautokeino- grønnsteinsbeltet, Finnmark
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.250;37 pages
Abstract:
Geologiske og geofysiske data er samtolket for å framstille et enhetlig berg- grunnskart over Kautokeinogrønnsteinsbeltet i målestokk 1:100.000. Det geograf- iske informasjonssystemet Arc/Info er benyttet til editering av vektordata (geologi) og bilde-behandlingssystemet Erdas til prosessering og framstilling av raseterdata (geofysikk). Blotningsomriss fra 12 foreløpige og trykte berggrunnskart i målestokk 1:50.000 er digitalisert (ca. 6300 blotninger) og overført til Arc/Info. Aeromagnetiske (22.000 profil-km) og gravimetriske data (2500 målinger) er sammenstilt, griddet til 100x100 m rutenett og overført til Erdas. Digital topografi i et 100x100 m rutenett fra Statens Kartverk og EM-data er også overført til bilde-behandlingssystemet. Digitale kartdata i vektorform levert av Statens Kartverk er benyttet ved den endelige framstillingen av berggrunnskartet. På tolkningsstasjonen er de ulike geofysiske data-settene framstilt i Erdas brukt som underlag for blotningsomrissene og den geologiske tolkningen av kartet, som ble utført ved bruk av Arc/Info. I undersøkelsene er det lagt vekt på tolkning av forkast- ninger og skjærsoner i tillegg til den litologiske sammensillingen.


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway