Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1839 - 609 Gråtåvatnan
(Object Id: 9197)
(Last updated: 07.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 483533 m. North: 7421296 m.
Longitude: 14.6237480 Latitude: 66.9090990
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 08.mar.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Deposit rock
Lithology: Mica schist Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Vegdalsgruppen Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity

Information(s) in free text format
Description
Bergartene i Beiardalen er dominert av kaledonske glimmerskifre av forskjellige typer og marmorer. Det er registrert 14 forekomster/lokaliteter hvor den grålige skifer er tatt ut eller vurdert kvaliteten på. Noen av skifrene er kvartsrike (Eiterjord) mens andre er bløte, tyntspaltende og har litt karbonat (Molid). Skiferen opptrer i flere soner med tykkelse på 2 – 4 m over en lengde på flere hundre meter. Skiferen er godt spaltbar og mellom den gode skiferen er det tyktspaltende soner med 10 - 50 m tykkelse. Skiferen er ubetydelig forurenset av kvarts og tynne slirer med amfibolitt. Hele skiferpakken i området er svakt foldet som ødelegger noe av skiferen. Det er kun gjort vurderinger i felt. Lite stein er tatt ned til bygda. Skiferforekomstene i Beiarn har varierende kvalitet. Forekomsten ved Gråtåvatnan ligger imidlertid svært ugunstig til og langt fra vei. Skiferen er også noe foldet. Det er flere lokaliteter i Beiarn med langt bedre logistikk som bør prioriteres foran denne forekomsten. Mineralogi Skiferen har kvarts, feltspatt og biotitt som hovedmineraler.
Historic
Helland (1908) sier at skiferen har god kvalitet, men har vanskelig transport.
Location
Lokaliteten ligger øst for Gråtåvatn, ca. 820 moh. Langs vei er det adkomst fra Storjord på Rv. 813 opp Beiardalen til skiltet vei til Gråtådalen. Fra veikryss til Gråtådalen er det 2 km til avkjøring til gården Uglefjell og til et hyttefelt ved Stigvatnan. Herfra er det 2,5 km til fots til lokaliteten.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Hatling, Harald; Hultin, Ivar; Øvereng, Odd; Gvein, Øyvind; Fareth, Eigill , 1971
Undersøkelser av skifer og bygningsstein i Nordland, Troms og Finnmark.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.968 E;82 pages
Abstract:
Skiferundersøkelsene ble sentrert om områdene Kvænangen og Alta. I Beiarn ble 5 lokaliteter undersøkt. En av disse er anbefalt prøvebrudt. I Malangen i Balsfjord ble 3 små brudd befart. Ingen av disse er drivverdige. Et område V for den midtre del av Kvænangsfjorden ble undersøkt. To av forekomstene her er drivverdige, og ble drevet under befaringen. Driften bør opprettholdes. I Loppa fins store skifermengder av varierende kvalitet, men det er mulig med selektiv drift i små brudd. Forekomster av skifer i Kautokeino og Kvalsund var ikke interessante. Befaring ble også foretatt innen Alta-skiferen. Mer detaljerte undersøkelser er foreslått i Stillafeltet, Østerelvdalen og Skaidi. Rapporten foreslår skiferundersøkelser i 1971 i følgende områder; små regi- strerte lokaliteter, Nordreisa-området, Loppa-feltet, Alta, Repvåg. Det er også befart to klebersteinsforekomster; Nyeng i Sørreisa og Russelv i Lyngen. Ingen av dem er økonomisk interessante.

Brattli, Bjørge; Tørudbakken, Bjørn , 1987
Arstaddal. Berggrunnskart; Arstaddal; 20284; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr. 81
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Ryghaug, Per , 1977
Skiferundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1336/1;66 pages
Abstract:
Skiferundersøkelsene var et ledd i det avsluttende skiferinventeringspro- grammet til NGU's Nord-Norge-prosjekt. Målsettingen har vært å skaffe en oversikt over landsdelens skiferressurser. Undersøkelsen omfatter ca. 15 enkeltbrudd og flere store områder med "skifer- førende" bergarter. I Beiardalen og ved Valnesfjorden ble det utført detaljkartlegging i ski- ferområdene. Ingen av de befarte lokaliteter pekte seg ut som drivverdige. Ved Valnes- fjorden burde mulighetene for å finne utnyttbar skifer være tilstede under overdekket langs skifersonens NØ-lige fortsettelse.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway