English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1870 - 601 Osvolldalen
(Objekt Id: 9236)
(Sist oppdatert: 04.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 523732 m. Nord: 7619595 m.
Lengdegrad: 15.5851120 Breddegrad: 68.6871900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 10.jan.2013 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Amfibol Hovedmineral (>10%)
Kloritt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det som er registrert som kleberstein er en bløt klorittskifer. Denne ligger i en sone omgitt av mørke gneiser og er sannsynligvis en omvandlet tektonisk sone. Den kan ha stor utstrekning men er der den er kjent på grunn av overdekke. Den tektoniske sonen er hele tiden tynn og er neppe sammenhengende en slags form for kleberstein. Gneisene har et strøk NV-SØ med et fall på 30 – 65 grader mot SV. Mektigheten på sonen er lokalt her ca. 10 m. Tre små kropper stikker opp fra overdekket som består av jord og urmasser. Mineralogi Bergarten består i følge Frigstad (1974) av 50 – 60 % kloritt, 30 - 40 % hornblende og ca. 10 % sericitt. Det er litt sulfider i bergarten. Bruk Ingen anvendelse av klebersteinen er kjent. Vurdering Klebersteinen er en klorittskifer. Den er bløt, men fører ikke talk og er sterkt forskifret. Den ligger høyt oppe i en bratt fjellside. Forekomsten har ikke noe økonomisk potensial.
Historikk
Det er ikke gjort prøveuttak, men lokaliteten ble befart av Frigstad (1974) etter forespørsel fra Sortland kommune.
Beliggenhet
Koordinatene ikke bekreftet med nye kart men omregnet fra rapport av Frigstad (1974) tatt over i moderne koordinatsystem. Lokaliteten ligger i lia på sørsiden av Osvolldalen, i luftlinje ca. 7 km øst for Sortland sentrum. Letteste adkomst er fra Rv. 829, fra kryss på Osvoll. Ca. 4,5 km oppover Osvolldalen langs bygdeveien til Sørfjorden ligger forekomsten i den bratte dalsiden ca. 370 moh.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Tveten, E. , 1978
Svolvær. Berggrunnskart Svolvær M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Frigstad, Ole F. , 1974
Klebersteinsundersøkelser i Osvolldalen, Sortland kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1243/7;9 sider
Abstrakt:
På grunnlag av en henvendelse fra Sortland kommune ble en klebersteinsfore- komst i Osvolldalen befart 28/6-1974. Resultater av undersøkelsen: forekomsten består ikke av kleberstein slik man tidligere har trodd, men av klorittskifer. Den er bløt, men har ikke den nødvendige fasthet og motstandsdyktighet mot forvitring som kreves til bruk som bygningsstein. Vesentlig er det også at den vil misfarges av rust når tilskårne plater blir brukt utendørs. Dette er et stort problem også for kleberstein. Forekomstens plassering høyt oppe i en bratt fjellside gjør at et veianlegg til forekomsten vil bli uforholdsmessig dyrt. Dette i tillegg til vanskelige snøforhold gjør at forekomsten ikke er drivverdig.


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse