Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1826 - 616 Gaulfjell
(Object Id: 9261)
(Last updated: 28.04.2015)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455089 m. North: 7267999 m.
Longitude: 14.0282750 Latitude: 65.5311590
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 28.mar.2001 by Idunn Kjølle)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Gaulfjell marmor Classification: Massive blocks Colour: Pink
Play of colours : Uniformity: Poor
Lithology: Calcite marble Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Mineralogy:
Calcite Major mineral (>10%)
Chlorite Major mineral (>10%)
Pyroxene Subordinate mineral (1-10%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Operations
From - To Activity Comments
1986 - 1989 Test mining Company/Institution :Prospektering A/S
1994 - 1994 Sampling Company/Institution :NGU i samarbeid med Statsskog
Uttak av prøveblokk
2004 - 2004 Sampling Company/Institution :NGU

Deposit rock
Lithology: Calcite marble Weathering colour:
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Seve-Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Hattfjelldalsdekket
Igneous complex:
Group: Røssvassgruppen Formation: Unkerelvformasjonen

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Mineral banding Strike/Dip :146 / 60

Information(s) in free text format
Description
Det var prøvedrift på forekomsten fra 1986-89, foretatt av AS Prospektering etter oppdrag fra fylket. Etter den tid har interessenter fra Mosjøen (?) vært i kontakt med kommunen angående utnyttelse av det utskutte materialet som betongtilslag. Forekomsten består av rosa/orange kalkspatmarmor med en del grønne, uregelmessige inneslutninger av kloritt. Sistnevnte gir steinen en flammet struktur på polert flate. Andel av grønn farge i steinen er avhengig av hvordan man treffer klorittinneslutningene med snittet. Det strekker seg en mektig marmorsone oppetter Susendalen til Hattfjelldal og Røssvatnet kalt Susenformasjonen. Gaulfjell-forekomsten tilhører en marmorsone som er tilgrensende og underliggende til denne og er en del av Unkerelvformasjonen. Enheten er ca. 100 m tykk. De 2 prøvebruddene ligger innen samme marmorhorisont, men bergarten viser noe ulike egenskaper. De mange klorittbånd og -inneslutningene nede ved veien kan utgjøre svakhetssoner som marmoren kan spalte langs. I det øvre prøvebruddet er dette mindre fremtredende, men her er marmoren nokså porøs og virker lite holdfast. Forekomsten anses som et prospekt , med et mulig potensiale. Marmoren i det øvre bruddet synes mest attraktiv, men steinen nede ved veien har bedre fysisk kvalitet. Her kan dog den dels skifrige strukturen forårsaket av klorittbånd og -inneslutninger gjøre det vanskelig å få tatt ut store nok blokker. Det er imidlertid blitt hevdet at det kan tas ut stein til monumenter fra bruddet ved veien.
Examples
Bruksområder: Mulig egnet for monumenter
Historic
Det er gjort prøvedrift på forekomsten av ASPRO i begge bruddene i tiden 1986-89 i samarbeid med Nordland fylkeskommune. I 1994 ble det gjort undersøkelser av marmoren av Statskog i samarbeid med NGU. Da ble det tatt ut småblokk fra bruddene og framstilt polerte plater. Også noe materiale ble sendt for vurdering hos potensielle kunder.
References
Hultin, I.G. 1989: Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal. Avsluttende rapport, nr. 2080. Prospektering AS.
Location
Forekomstens beliggenhet er ca. 7 km sør for Hattfjelldal, på vestsiden av Gaulfjellet. Det ligger ett prøvebrudd nede ved veien mot Unkerdalen, og et annet prøvebrudd er lokalisert oppe i lia mot sørøst med adkomst fra en anleggsvei.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bilde av marmortypen"
Photo no. 2 showing Lokalitet 2"
Photo no. 3 showing Lokalitet 1"
Photo no. 4 showing Lokalitet 1"
Photo no. 5 showing Oversiktsbilde"
Photo no. 6 showing Bilde av marmortypen"
Photo no. 7 showing Bilde av marmortypen"
Photo no. 8 showing Bilde av marmortypen"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Dallmann, W.K. , 1994
Hattfjelldal. Berggrunnskart; Hattfjelldal; 19262; 1:50 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Dallmann, W.K.; Stølen, L.K. , 1994
Hattfjelldal - berggrunnsgeologisk kart 1926 II - M 1:50 000. Beskrivelse
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT; KARTBESKRIVELSE; BIBLIOGRAFI; EKSKURSJONSGUIDE;NGU-rapport; No.93.044;47 pages
Abstract:
Kartblad Hattfjelldal 1:50 000 ligger innenfor den kaledonske fjellkjede. Berggrunnen omfatter flere skyvedekker, med undre Køli i øst og Helgelands- dekkekomplekset i vest. Kølidekkene består for det meste av lav grads metamorfe, ordoviciske til siluriske bergarter. Det er hovedsakelig fyllitter og karbonatbergarter, underordnet konglomerater, kvartsitter og grønnskifre. Karbonatbergartene forekommer særlig innenfor Hattfjelldalsdekket hvor de ut- gjør Røssvassgruppen (tidligere kjent under navnet Hattfjelldalskalken). De er antatt å være kildebergartene til en tykk konglomeratsekvens ved basis av den overliggende Limingengruppen. Det linseformede Krutfjelldekket har en spesiell stilling innenfor Kølidekkene. Det består av høy grads metamorfe gneiser og amfibolitter som omgir en tidlig- til mellomordovicisk gabbrointrusion. Helgelandsdekkekomplekset er delt inn i 3 enheter: Et undre intrusivkompleks, Skinnfjellenheten, med hovedsakelig kvartsdioritt og metagabbro; et båndet gneiskompleks, Geittindenheten, og et marmor/glimmergneiskompleks, Appfjell- enheten. Grensene mellom disse enhetene er tektoniske, men det er mulig at de to sistnevnte enhetene utgjør et opprinnelig "basement-cover" forhold. Høy grads omdanningen skjedde i tidlig kaledonsk eller prekambrisk tid. Noen av metasedimentene innenfor lav grads dekkene ser ut til å være yngre enn denne omdanningen. Hele lagrekken ble utsatt for skyve- og foldetektonikk under lav grads betingelser i den skandiske orogene fase i mellomsilurisk til devonisk tid. Prospektering etter metaller (bly, zink, kobber og gull) og andre nyttbare bergarter og mineraler har vært utført i området, men ingen drivverdige forekomster er funnet til nå.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0120.01 Hand specimen
Sampler: Øvereng,O.
Comment: Pr.merket Ø 98-45. Prøven er tatt sentralt i bruddet.
No. of registrated oxide analyses = 1
NO20-94 Block
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 100
Comment: Plater er laget i 2 snitt vinkelrett på hverandre.
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Gaulfjell - lok.1 (nord)
(Object Id: 12519 616,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455103 m. North: 7267897 m.
Longitude: 14.0285980 Latitude: 65.5302400
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Lok.1 (nord) = Prøvebrudd ved bilveien.

Name of Locality: Gaulfjell - lok.2 (sør)
(Object Id: 12520 616,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455508 m. North: 7267510 m.
Longitude: 14.0374850 Latitude: 65.5268240
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Lok.2 (sør) = Prøvebrudd i lia, adkomst fra anleggsvei.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Lok 2 (sør"


Analyse Results
from
Deposit Area 1826 - 616 Gaulfjell

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0120.01 Hand specimen 6.11 1.25 0.07 0.38 0.01 1.24 49.96
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0120.01 -0.10 0.51 0.09 60.00


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway