English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1826 - 616 Gaulfjell
(Objekt Id: 9261)
(Sist oppdatert: 28.04.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455089 m. Nord: 7267999 m.
Lengdegrad: 14.0282750 Breddegrad: 65.5311590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 28.mar.2001 av Idunn Kjølle)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gaulfjell marmor Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Kloritt Hovedmineral (>10%)
Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1986 - 1989 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Prospektering A/S
1994 - 1994 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU i samarbeid med Statsskog
Uttak av prøveblokk
2004 - 2004 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Forekomstbergart
Litologi: Kalkspatmarmor Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Hattfjelldalsdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Røssvassgruppen Formasjon: Unkerelvformasjonen

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Mineralbånding Strøk/Fall :146 / 60

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det var prøvedrift på forekomsten fra 1986-89, foretatt av AS Prospektering etter oppdrag fra fylket. Etter den tid har interessenter fra Mosjøen (?) vært i kontakt med kommunen angående utnyttelse av det utskutte materialet som betongtilslag. Forekomsten består av rosa/orange kalkspatmarmor med en del grønne, uregelmessige inneslutninger av kloritt. Sistnevnte gir steinen en flammet struktur på polert flate. Andel av grønn farge i steinen er avhengig av hvordan man treffer klorittinneslutningene med snittet. Det strekker seg en mektig marmorsone oppetter Susendalen til Hattfjelldal og Røssvatnet kalt Susenformasjonen. Gaulfjell-forekomsten tilhører en marmorsone som er tilgrensende og underliggende til denne og er en del av Unkerelvformasjonen. Enheten er ca. 100 m tykk. De 2 prøvebruddene ligger innen samme marmorhorisont, men bergarten viser noe ulike egenskaper. De mange klorittbånd og -inneslutningene nede ved veien kan utgjøre svakhetssoner som marmoren kan spalte langs. I det øvre prøvebruddet er dette mindre fremtredende, men her er marmoren nokså porøs og virker lite holdfast. Forekomsten anses som et prospekt , med et mulig potensiale. Marmoren i det øvre bruddet synes mest attraktiv, men steinen nede ved veien har bedre fysisk kvalitet. Her kan dog den dels skifrige strukturen forårsaket av klorittbånd og -inneslutninger gjøre det vanskelig å få tatt ut store nok blokker. Det er imidlertid blitt hevdet at det kan tas ut stein til monumenter fra bruddet ved veien.
Brukseksempler
Bruksområder: Mulig egnet for monumenter
Historikk
Det er gjort prøvedrift på forekomsten av ASPRO i begge bruddene i tiden 1986-89 i samarbeid med Nordland fylkeskommune. I 1994 ble det gjort undersøkelser av marmoren av Statskog i samarbeid med NGU. Da ble det tatt ut småblokk fra bruddene og framstilt polerte plater. Også noe materiale ble sendt for vurdering hos potensielle kunder.
Referanser
Hultin, I.G. 1989: Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal. Avsluttende rapport, nr. 2080. Prospektering AS.
Beliggenhet
Forekomstens beliggenhet er ca. 7 km sør for Hattfjelldal, på vestsiden av Gaulfjellet. Det ligger ett prøvebrudd nede ved veien mot Unkerdalen, og et annet prøvebrudd er lokalisert oppe i lia mot sørøst med adkomst fra en anleggsvei.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bilde av marmortypen"
Foto nr. 2 viser "Lokalitet 2"
Foto nr. 3 viser "Lokalitet 1"
Foto nr. 4 viser "Lokalitet 1"
Foto nr. 5 viser "Oversiktsbilde"
Foto nr. 6 viser "Bilde av marmortypen"
Foto nr. 7 viser "Bilde av marmortypen"
Foto nr. 8 viser "Bilde av marmortypen"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dallmann, W.K. , 1994
Hattfjelldal. Berggrunnskart; Hattfjelldal; 19262; 1:50 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Dallmann, W.K.; Stølen, L.K. , 1994
Hattfjelldal - berggrunnsgeologisk kart 1926 II - M 1:50 000. Beskrivelse
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT; KARTBESKRIVELSE; BIBLIOGRAFI; EKSKURSJONSGUIDE;NGU-rapport; No.93.044;47 sider
Abstrakt:
Kartblad Hattfjelldal 1:50 000 ligger innenfor den kaledonske fjellkjede. Berggrunnen omfatter flere skyvedekker, med undre Køli i øst og Helgelands- dekkekomplekset i vest. Kølidekkene består for det meste av lav grads metamorfe, ordoviciske til siluriske bergarter. Det er hovedsakelig fyllitter og karbonatbergarter, underordnet konglomerater, kvartsitter og grønnskifre. Karbonatbergartene forekommer særlig innenfor Hattfjelldalsdekket hvor de ut- gjør Røssvassgruppen (tidligere kjent under navnet Hattfjelldalskalken). De er antatt å være kildebergartene til en tykk konglomeratsekvens ved basis av den overliggende Limingengruppen. Det linseformede Krutfjelldekket har en spesiell stilling innenfor Kølidekkene. Det består av høy grads metamorfe gneiser og amfibolitter som omgir en tidlig- til mellomordovicisk gabbrointrusion. Helgelandsdekkekomplekset er delt inn i 3 enheter: Et undre intrusivkompleks, Skinnfjellenheten, med hovedsakelig kvartsdioritt og metagabbro; et båndet gneiskompleks, Geittindenheten, og et marmor/glimmergneiskompleks, Appfjell- enheten. Grensene mellom disse enhetene er tektoniske, men det er mulig at de to sistnevnte enhetene utgjør et opprinnelig "basement-cover" forhold. Høy grads omdanningen skjedde i tidlig kaledonsk eller prekambrisk tid. Noen av metasedimentene innenfor lav grads dekkene ser ut til å være yngre enn denne omdanningen. Hele lagrekken ble utsatt for skyve- og foldetektonikk under lav grads betingelser i den skandiske orogene fase i mellomsilurisk til devonisk tid. Prospektering etter metaller (bly, zink, kobber og gull) og andre nyttbare bergarter og mineraler har vært utført i området, men ingen drivverdige forekomster er funnet til nå.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0120.01 Håndstykke
Prøvetaker: Øvereng,O.
Kommentar: Pr.merket Ø 98-45. Prøven er tatt sentralt i bruddet.
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO20-94 Løsblokk
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 100
Kommentar: Plater er laget i 2 snitt vinkelrett på hverandre.
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gaulfjell - lok.1 (nord)
(Objekt Id: 12519 616,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455103 m. Nord: 7267897 m.
Lengdegrad: 14.0285980 Breddegrad: 65.5302400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lok.1 (nord) = Prøvebrudd ved bilveien.

Navn på lokalitet: Gaulfjell - lok.2 (sør)
(Objekt Id: 12520 616,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455508 m. Nord: 7267510 m.
Lengdegrad: 14.0374850 Breddegrad: 65.5268240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lok.2 (sør) = Prøvebrudd i lia, adkomst fra anleggsvei.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Lok 2 (sør"


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 616 Gaulfjell

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0120.01 Håndstykke 6.11 1.25 0.07 0.38 0.01 1.24 49.96
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0120.01 -0.10 0.51 0.09 60.00


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse