Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1820 - 605 Sandnessjøen
(Object Id: 9266)
(Last updated: 15.02.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Alstahaug (1820)
Map 1:50000: Sandnessjøen (1827-3) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 392883 m. North: 7324098 m.
Longitude: 12.6376480 Latitude: 66.0194690
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 16.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Sandnessjøen marmor Classification: Massive blocks Colour:
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Dolomite Major mineral (>10%)
Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Chlorite Subordinate mineral (1-10%)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Operations
From - To Activity Comments
Sampling Company/Institution :NGU

Deposit rock
Lithology: Calcite marble Weathering colour: Yellow/brown staining
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Brecciated
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex: Øvre dekkeenhet
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Primary layering Strike/Dip :250 / 80
Not defined Fold axis

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en karbonatbreksje med store fragmenter på opp mot ½ m. Fragmentene er kantede og består av en hvit-gul dolomittmarmor som sitter i en mørk grunnmasse av karbonater, kloritt og andre silikater. Det er en svak linjasjon og lokalt diffus lagning i breksjen. Lineasjonen er parallell med en flat foldningsakse. Snittet av fragmentene blir mindre ved å kutte breksjen vinkelrett på lineasjonen. Bergarten har et meget spesielt og unikt utseende. Mot sør forsvinner breksjen inn under overdekke. Breksjen er lite oppsprukket og synes god teknisk. Kun tverrgående sprekker i gunstig avstand fra hverandre er observert. Breksjesonen er blottet over en ca. 800 m lang strekning. Lagene med breksje ligger i en gråbåndet marmor og finnes som flere lag. Mektigheten på hvert enkelt lag er mindre enn 5 m. Lagene kan også være ett og samme lag som er repetert med senere folding. Småprøver av breksjen er kun brukt for vurdering av steintypen som bygningsstein. Lokaliteten ligger ugunstig til i forhold til bebyggelse, industri og veianlegg og kun småskala drift i deler av forekomstens NØ-lige del kan være aktuell. De enkelte lagene er imidlertid tynne slik at det er meget vanskelig samlet sett å tenke seg en utnyttelse. Breksjen er ikke testet i markedet. Den kan kanskje bli å virke litt som en terasso-type. Det er vanskelig å tenke seg et steinbrudd på denne lokaliteten i konkurranse med arealkrevende oljeindustri. Eneste tenkbare lokalisering av uttak er i strøkretningen mot sør. Mineralogi Dolomittmarmoren i fragmentene er gulhvit til hvit i en grå grunnmasse av silikater som glimmer og kloritt med litt kvarts og feltspatt.
Historic
Det er tatt ut prøveblokk av NGU fra lokaliteten, og polerte plater av bergarten er framstilt.
Location
Lokaliteten ligger nær Sandnessjøen by ved Rv. 17, og finnes i veiskjæring på Rv. 17 i avkjøringen (rundkjøring) mot sentrum. Breksjen er også blottet i fjellskjæringer langs sideveien fra rundkjøringen til industrianlegg og kai på østsiden langs osen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bergflate"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heldal, Tom , 1994
Naturstein i Nordland: Sydlige Helgeland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.055;62 pages
Abstract:
Sydlige del av Helgeland mellom fylkesgrensen og Ranafjorden er undersøkt og vurdert med tanke på natursteinspotensialet. Store deler av området kan avskrives pga. topografi/tilgjengelighet, oppsprek- ning og/eller mangel av attraktive bergartstyper. Enkelte typer av kalkspatmarmor kan være egnet til svært småskala drift. Dette gjelder hvit Tjøtta-marmor, blå og hvit Velfjord-marmor og marmorbreksje ved Sandnessjøen, i prioritert rekkefølge. Porfyrittisk granodioritt i Vevelstad kan være egnet til større skala uttak av stor blokk. En rekke andre forekomster/bergartstyper er vurdert, men antas å ikke være av videre interesse som naturstein.

Gjelle, Svein , 1995
Sandnessjøen. Berggrunnskart; Sandnessjøen; 18273; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
24101 Bedrock
Stored: Løkken
Comment: Marmorbreksje
24120 Bedrock
Stored: Løkken
Comment: Marmorbreksje


The fact sheet was created on 22.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway