English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5035 - 606 Kvålsås 1
(Objekt Id: 9280)
(Sist oppdatert: 09.02.2010)
Tilhører provinsen: Stjørdal-Gauldal fyllitt

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603504 m. Nord: 7029251 m.
Lengdegrad: 11.0704230 Breddegrad: 63.3768600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.okt.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Fyllittskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :30 / 60

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skiferen er en svart fyllittskifer med tynne lag av kvartsittisk materiale. Stedvis inneholder den svovelkis og muligens også magnetkis som gir den brune spetter på lagflatene. Den har vært brutt for produksjon av takskifer. Mulighetene for å gjenoppta produksjonen synes å være små, da forekomstene idag ligger tett opp til bebyggelse og dyrket mark.
Beliggenhet
Kvalsås 1 ligger i skogkanten like sør for et jorde sør for gården Kvålsås i Leksdalen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "NØ-ende på bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd; Lund, Bjørn , 1984
Statusrapport for undersøkelser av industrimineraler og bygnings-stein i Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.061;37 sider
Abstrakt:
Rapporten gir status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, Rissa, Roan, Osen, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag. Statusrapporten bygger på opplysninger som finnes i NGU's arkiver. Rapporten er ment å skulle være et bidrag i planleggingen av et undersøk- elsesprogram for industrimineraler og bygningsstein under selve Nord-Trønd- elagsprogrammet. Det er også foreslått et program for rekognoserende under- søkelser av potensielle forekomster under fase 0. Rapporten vil bli revi- dert ved slutten av fase 0.

Gvein, Øyvind; Welde, H. , 1964
Geologisk undersøkelse av skifer i Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.583;56 sider
Abstrakt:
Oppdraget er gitt av Kontoret for områdeplanlegging i Nord-Trøndelag. Under arbeidet er befart brudd i drift eller brudd som har vært drevet, og felt som kan tenkes å føre brukbar skifer. Skiferområdene rapporteres kommunevis (Stjørdal, Meråker, Verdal, Snåsa). Stjørdal: Den vanligste skifer i området er fyllittskifer. Skal man gjøre en prioritering av skiferfeltene i Stjørdal, synes området mellom Kvålsås og Damtjern å komme i første rekke. Av de gamle brudd er det ingen som i utpreget grad ligger an for gjenopptagelse av driften. Meråker: Tre forekomster ble undersøkt. Det anbefales videre undersøkelser rundt Torsbjørka skiferforekomst. De øvrige befarte forekomster er sannsynlig- vis økonomisk uinteressante. Verdal: Av interessante forekomster i denne kommunen kan nevnes Billingselven og Våttåhaugen. Disse bør underkastes nøyere undersøkelser. Området mellom Leksdalsvann og Hatlingvann ble ikke befart, og dette må gjøres ved en seinere anledning. Snåsa: Interessante forekomster her er Mediås, Haugdal og Kvernangsgrunn. Videre undersøkelser som røsking og forsiktig prøvedrift kan trygt anbefales i disse forekomstene.

Gautneb, Håvard , 1991
Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.267;75 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1714606 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Fyllitt

Navn på lokalitet: Kvålsås 2
(Objekt Id: 19917 606,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603562 m. Nord: 7029280 m.
Lengdegrad: 11.0715940 Breddegrad: 63.3771100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 27.aug.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er den samme som hovedbruddet. Også dette er vannfylt.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger 40-50 m ØNØ for hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "En kant av bruddet"
Foto nr. 2 viser "En annen kant av bruddet"

Navn på lokalitet: Kvålsås 3
(Objekt Id: 19920 606,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603567 m. Nord: 7029166 m.
Lengdegrad: 11.0716250 Breddegrad: 63.3760810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 27.aug.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er, liksom de to andre Kvålsåsbruddene, et takskiferbrudd som er forlatt for ganske lenge siden. Men her har også vært uttak ganske nylig, om enn i beskjedent omfang. Ganske ferske spor etter saging direkte på stuff vitner om dette. Sannsynligvis er det større heller som er tatt ut. Bergarten er litt lysere (mørk grønn) i dette bruddet enn de to andre Kvålsåsbruddene.
Beliggenhet
Bruddet ligger 100 m S for Kvålsås 2 helt nede ved elva Leksa.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Heller er saget rett ut av blotning"
Foto nr. 2 viser "Skrottippen"
Foto nr. 3 viser "Skrottippen med bruddet i bakgrunnen"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
171460602 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Fyllitt


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse