English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5006 - 603 Ramstad
(Objekt Id: 9306)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Snåsavatnet (1723-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 634998 m. Nord: 7105500 m.
Lengdegrad: 11.7656000 Breddegrad: 64.0498590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 14.okt.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvartsittskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Murestein"
Foto nr. 2 viser "Skannet naturflate"

Amfibolittskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Amfibolitt Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Naturflate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 2004 Regulær drift Selskap/Institusjon:Brødrene Eide Steinindustri AS
2004 Regulær drift Selskap/Institusjon:Anton Letnes Maskinentreprenør A/S

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :233 / 18

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er drevet på to nivå. På nederste nivå er det største bruddet som består av grå kvartsittskifer, og på øverste nivå er to mindre brudd i svart biotitt-amfibolittisk skifer. Høydeforskjellen mellom øvre og nedre nivå er ca. 20 m. Kvartsittskiferen drives i dag utelukkende til muresteinsproduksjon, og det meste som selges er stor blokk (maskinstein) som brukes til forstøtningsmurer langs veier og lignende. Tidligere ble det produsert heller fra dette bruddet, men nåværende driver har ikke funnet det lønnsomt å drive med det. Bruddet drives nå mer som et sysselsettingstiltak i rolige tider for entreprenørfiraet som driver for tiden. Amfibolittskiferen på øvre nivå har tidligere vært produsert til takskifer. I dag er det ingen bryting her.
Beliggenhet
Bruddet ligger 600 m øst for Ramstad gård sør for Kamberget. En privat vei tar av fra vei 274 mellom Røysing og Stod like sørvest for gården, og denne er adkomstvei til bruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet (øvre nivå)"
Foto nr. 2 viser "Bruddet (nedre nivå)"
Foto nr. 3 viser "Stor blokk i bruddet"
Foto nr. 4 viser "Forstøtningsmur"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ross, H. N. , 1960
Rapport fra befaring av skiferfelt på gården Ramstad, Binde i Stod, Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5745;2 sider
Abstrakt:
På anmodning fra ordføreren i Stod ble det foretatt befaring av skiferfore- komstene på gården Ramstads grunn og nordvestover. Skiferdraget stryker i tilnærmet Ø-V-retning. Takskifer er tidligere brudt. Det største brudd var i drift under siste krig. Utbrutt masse har her ikke oversteget 10-15 m3. Bruddet ligger i en temmelig bratt skråning. Oppe i skråningen finnes flere små brudd. Skiferen er en kvartsittskifer med mørk grå til mørk grågrønn farge. Skiferen spalter lett i plater fra 1 til 2 cm tykkelse. Skiferen var "grodd" på spalteflatene. Heller ikke alle plater ble jevnt tykke. Platene viste også stedvis en svak krumning. Overalt er det små stikk tvers på lagningen. Skiferen vil med en del arbeid kunne gi brukbar takskifer og skiferfliser. Større plater vil man neppe kunne regne med. Man vil ved bryting raskt få betydelig overfjell. Det frarådes at man går til anlegg av skiferbrudd på dette feltet.

Gvein, Øyvind; Welde, H. , 1964
Geologisk undersøkelse av skifer i Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.583;56 sider
Abstrakt:
Oppdraget er gitt av Kontoret for områdeplanlegging i Nord-Trøndelag. Under arbeidet er befart brudd i drift eller brudd som har vært drevet, og felt som kan tenkes å føre brukbar skifer. Skiferområdene rapporteres kommunevis (Stjørdal, Meråker, Verdal, Snåsa). Stjørdal: Den vanligste skifer i området er fyllittskifer. Skal man gjøre en prioritering av skiferfeltene i Stjørdal, synes området mellom Kvålsås og Damtjern å komme i første rekke. Av de gamle brudd er det ingen som i utpreget grad ligger an for gjenopptagelse av driften. Meråker: Tre forekomster ble undersøkt. Det anbefales videre undersøkelser rundt Torsbjørka skiferforekomst. De øvrige befarte forekomster er sannsynlig- vis økonomisk uinteressante. Verdal: Av interessante forekomster i denne kommunen kan nevnes Billingselven og Våttåhaugen. Disse bør underkastes nøyere undersøkelser. Området mellom Leksdalsvann og Hatlingvann ble ikke befart, og dette må gjøres ved en seinere anledning. Snåsa: Interessante forekomster her er Mediås, Haugdal og Kvernangsgrunn. Videre undersøkelser som røsking og forsiktig prøvedrift kan trygt anbefales i disse forekomstene.

Øvereng, Odd; Lund, Bjørn , 1984
Statusrapport for undersøkelser av industrimineraler og bygnings-stein i Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.061;37 sider
Abstrakt:
Rapporten gir status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, Rissa, Roan, Osen, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag. Statusrapporten bygger på opplysninger som finnes i NGU's arkiver. Rapporten er ment å skulle være et bidrag i planleggingen av et undersøk- elsesprogram for industrimineraler og bygningsstein under selve Nord-Trønd- elagsprogrammet. Det er også foreslått et program for rekognoserende under- søkelser av potensielle forekomster under fase 0. Rapporten vil bli revi- dert ved slutten av fase 0.

Gautneb, Håvard , 1991
Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.267;75 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1702603 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsittskifer


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse