Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4644 - 602 Urnes
(Object Id: 9427)
(Last updated: 18.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Luster (4644)
Map 1:50000: Solvorn (1417-4) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 410325 m. North: 6797820 m.
Longitude: 7.3258310 Latitude: 61.3042030
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 18.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Amphibole Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)
Feldspar Major mineral (>10%)

Operations
From - To Activity Comments
- 1990 Pitting

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
I slutten av 1880-årene skal det være tatt ut takskifer til noen få tak her. Ryghaug (1977) beskriver to lokaliteter i sjøkanten hvor det er observert små brudd. Bergarten er en amfibolittisk skifer med tynne lag av skifrig, feltspatholdig kvartsitt. Kvartsitten har tynne amfibolholdige sjikt som bergarten kan kløves etter. Mektighet på lagene det er drevet på er kun 1-1,5 m, og lengden ca. 3 m. Sidebergarten er en massiv til uregelmessig forskifret amfibolitt med kvarts-feltspatrike årer.
Location
Bruddene ligger i sjøkanten på østsiden av Lustrafjorden, ca. 1 km NØ for Urneset. "Norge i Bilder" har dårlig kvalitet her, så lokaliteten er plottet kun på grunnlag av Ryghaugs observasjon.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway