English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4644 - 602 Urnes
(Objekt Id: 9427)
(Sist oppdatert: 18.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Luster (4644)
Kart 1:50000: Solvorn (1417-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 410325 m. Nord: 6797820 m.
Lengdegrad: 7.3258310 Breddegrad: 61.3042030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 18.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Amfibol Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1990 Røsking

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I slutten av 1880-årene skal det være tatt ut takskifer til noen få tak her. Ryghaug (1977) beskriver to lokaliteter i sjøkanten hvor det er observert små brudd. Bergarten er en amfibolittisk skifer med tynne lag av skifrig, feltspatholdig kvartsitt. Kvartsitten har tynne amfibolholdige sjikt som bergarten kan kløves etter. Mektighet på lagene det er drevet på er kun 1-1,5 m, og lengden ca. 3 m. Sidebergarten er en massiv til uregelmessig forskifret amfibolitt med kvarts-feltspatrike årer.
Beliggenhet
Bruddene ligger i sjøkanten på østsiden av Lustrafjorden, ca. 1 km NØ for Urneset. "Norge i Bilder" har dårlig kvalitet her, så lokaliteten er plottet kun på grunnlag av Ryghaugs observasjon.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse