Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4644 - 603 Solvorn
(Object Id: 9438)
(Last updated: 19.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Luster (4644)
Map 1:50000: Solvorn (1417-4) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 404817 m. North: 6797892 m.
Longitude: 7.2230320 Latitude: 61.3035390
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 18.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Hafslo-granitt Classification: Massive blocks Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Granite Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Hafslogranitten tilhører det prekambriske grunnfjellet, trolig senprekambrisk alder. Den er en grovkornet, pofyrisk granitt med hovedmineraler rosa kalifeltspat, plagioklas, grønn epidot, kvarts, biotitt og amfibol. Det er ikke brudd i denne granitten, men den er kartlagt fordi den anses som som en mulig natursteinsressurs. Arealkonflikter og steinkvalitet tilsier at det kun er et begrenset område rundt plottepunktet som er aktuelt for bryting. Her er granitten relativt udeformert, med kun en svak orientering av fenokrystallene. Fargen er frisk rosa-grønn, og på overflaten ser synes oppsprekningen å være ubetydelig og benkningen tilfredsstillende.
Location
Området som anses mest aktuelt for uttak av granitt er øvre deler av dalen NV for Solvorn.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heldal, Tom; Lund, E. , 1993
Blokksteinsundersøkelser i Sogn og Fjordane
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.059;125 pages
Abstract:
I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune har NGU og Mineralutvikling A/S utført undersøkelser/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i fylket. I tillegg er et omfattende skriftlig materiale fra tidligere undersøkelser og driftsperioder gjennomgått og sammenstilt. To forekomster av lys tonalitt (Trondhjemitt; Årdal og Bremanger), to forekomster av rosa gneis (Leikanger og Balestrand) og en forekomst av porfyrgranitt (Hafslo) er interessant i natursteinsammenheng, og videre under- søkelser/tiltak bør konsentreres rundt disse. Under visse forutsetninger kan undersøkelser også gjøres ved flere forekomster. En rekke forekomster/lokali- teter blir i rapporten vurdert som uinteressante.


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway