English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4644 - 603 Solvorn
(Objekt Id: 9438)
(Sist oppdatert: 19.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Luster (4644)
Kart 1:50000: Solvorn (1417-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 404817 m. Nord: 6797892 m.
Lengdegrad: 7.2230320 Breddegrad: 61.3035390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 18.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Hafslo-granitt Klassifikasjon: blokker Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Granitt Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Hafslogranitten tilhører det prekambriske grunnfjellet, trolig senprekambrisk alder. Den er en grovkornet, pofyrisk granitt med hovedmineraler rosa kalifeltspat, plagioklas, grønn epidot, kvarts, biotitt og amfibol. Det er ikke brudd i denne granitten, men den er kartlagt fordi den anses som som en mulig natursteinsressurs. Arealkonflikter og steinkvalitet tilsier at det kun er et begrenset område rundt plottepunktet som er aktuelt for bryting. Her er granitten relativt udeformert, med kun en svak orientering av fenokrystallene. Fargen er frisk rosa-grønn, og på overflaten ser synes oppsprekningen å være ubetydelig og benkningen tilfredsstillende.
Beliggenhet
Området som anses mest aktuelt for uttak av granitt er øvre deler av dalen NV for Solvorn.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom; Lund, E. , 1993
Blokksteinsundersøkelser i Sogn og Fjordane
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.059;125 sider
Abstrakt:
I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune har NGU og Mineralutvikling A/S utført undersøkelser/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i fylket. I tillegg er et omfattende skriftlig materiale fra tidligere undersøkelser og driftsperioder gjennomgått og sammenstilt. To forekomster av lys tonalitt (Trondhjemitt; Årdal og Bremanger), to forekomster av rosa gneis (Leikanger og Balestrand) og en forekomst av porfyrgranitt (Hafslo) er interessant i natursteinsammenheng, og videre under- søkelser/tiltak bør konsentreres rundt disse. Under visse forutsetninger kan undersøkelser også gjøres ved flere forekomster. En rekke forekomster/lokali- teter blir i rapporten vurdert som uinteressante.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse