Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4646 - 603 Saurdalen
(Object Id: 9443)
(Last updated: 20.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Fjaler (4646)
Map 1:50000: Dale (1117-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 297032 m. North: 6801552 m.
Longitude: 5.2106250 Latitude: 61.2951410
Show on map

Resource
Resource Type: Other natural stone Resource Subtype: Eclogite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 19.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Eklogite Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
I Saurdal har det vært prøvebrutt eklogittiske bergarter over et lengre tidsrom; i de vestlige deler av området er det sprengt ut prøveblokker, mens linesaging er prøvet ut i de østlige deler av bruddområdet. Forekomsten står opp som en kolle i terrenget, der overgangen mellom kollen og flatere terreng beskriver grensen mellom eklogittiske bergarter og sidebergarter. Forekomsten kan således beskrives som en linseformet kropp med et overveiende sørlig, steilt fall, dog med interne variasjoner. Mesteparten av forekomsten (anslagsvis 70 %) består av metaeklogitt; bergarten er svært mørk av farge, nesten sort, med hovedmineraler amfibol, granat (store hypidiomorfe porfyroblaster, tildels sterkt omdannet) og diverse omdanningsprodukter. Bergarten inneholder påfallende mye oksyder (ilmenitt og rutil). Bergarten kan være attraktiv til produksjon av f.eks. mindre pyntegjenstander, men er ikke aktuell til fremstilling av polerte plater til bruk i gulv, trapper o.l. Hovedårsaken er at bergarten er alt for oppsprukket slik at blokkstørrelsen blir liten og skrotprosenten høy. Det er mange år siden det har vært forsøk på uttak av blokk fra bruddet.
Location
Saurdal-eklogitten står opp som en kolle SV for Saurdalsvatnet. Bruddet ligger sør for denne kollen, ned mot et oppdyrket område.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heldal, Tom; Lund, E. , 1993
Blokksteinsundersøkelser i Sogn og Fjordane
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.059;125 pages
Abstract:
I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune har NGU og Mineralutvikling A/S utført undersøkelser/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i fylket. I tillegg er et omfattende skriftlig materiale fra tidligere undersøkelser og driftsperioder gjennomgått og sammenstilt. To forekomster av lys tonalitt (Trondhjemitt; Årdal og Bremanger), to forekomster av rosa gneis (Leikanger og Balestrand) og en forekomst av porfyrgranitt (Hafslo) er interessant i natursteinsammenheng, og videre under- søkelser/tiltak bør konsentreres rundt disse. Under visse forutsetninger kan undersøkelser også gjøres ved flere forekomster. En rekke forekomster/lokali- teter blir i rapporten vurdert som uinteressante.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway