Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Deposit 4611 - 601 Øvernes
(Object Id: 9456)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Vestland Municipality: Etne (4611)
Map 1:50000: Etne (1214-2) Map 1:250000: Sauda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 337544 m. North: 6623539 m.
Longitude: 6.1113870 Latitude: 59.7179650
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Greenschist
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 28.02.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 24.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Murestein Classification: Cleaved slabs Colour: Dark gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Basalt Grain size: Fine grained (< 1 mm)

Mineralogy:
Biotite Major mineral (>10%)
Chlorite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Muscovite Major mineral (>10%)
Feldspar Major mineral (>10%)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Operations
From - To Activity Comments
1890 - 2007 Regular production Company/Institution :Diverse
2007 Regular production Company/Institution :Skånevikstrand Maskinstasjon A/S
5-7 mann sysselsatt 2010

Deposit rock
Lithology: Basalt Weathering colour:
Genesis: Volcanic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :315 / 70

Information(s) in free text format
Description
Bruddene er drevet av en rekke forskjellige personer og selskaper. Ved befaringen i 1977 drev grunneieren leilighetsvis drift som tilsammen utgjorde 1 årsverk på dette tidspunktet. Ved Etne kommune får vi opplyst (mars 2010) at Skånevik Maskinstasjon A/S nå driver bruddet og sysselsetter 5-7 mann her. I samarbeid med kommunen arbeider bedriften med å lage reguleringsplan for bruddområdet. Vegvesenet har planer om å legge riksveien (E134) i tunnell under bruddet for å unngå en farlig sving øst for bruddet samt å bedre inn- og utkjøringsforholdene til bruddet. Bergarten er en mørk grå til svart mikrokrystallin metabasalt (kornstørrelse <0,1 mm), med hovedmineralene muskovitt, biotitt, kloritt, kvarts og feltspat. Det skifrige partiet det er drevet på er ca. 35 m mektig. Kløven har lett for å "hoppe" samt at bergarten er sterkt oppsprukket, noe som gir småfallen skifer. Fra gammelt av ble det produsert takskifer herfra, mens dagens (mars 2010) produksjon baseres mest på murestein og forblendingsstein. 2014: Ved vår befaring var det ingen drift i bruddet. Sannsynligvis ikke lenge siden siste uttak idet div. maskinelt utstyr står igjen.
Location
Bruddet ligger på NV-siden av Stordalsvatnet inntil riksveien. Veien til bruddet går 2-300 m bratt oppover lia til lokaliteten det sist er drevet på.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"
Photo no. 2 showing Skrottipp"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museums Årbok Norges Land og Folk, Søndre Bergenhus Amt II

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1211601 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway