Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4624 - 601 Dalland
(Object Id: 9478)
(Last updated: 10.02.2015)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Fusa (1215-3) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 312407 m. North: 6674559 m.
Longitude: 5.6189660 Latitude: 60.1647170
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 25.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Takskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Light gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Fine grained (< 1 mm)

Mineralogy:
Muscovite Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Biotite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Opaque Subordinate mineral (1-10%)
Apatite Subordinate mineral (1-10%)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :20 / 40

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en skifrig meta-arkose med hovedmineralene kvarts, alkalifeltspat og plagioklas. Den spalter dårlig, er sterkt oppsprukket samt at overdekningen er betydelig. Det er lenge siden det har vært tatt ut skifer her, men de fleste hus på Dalland har skifer fra disse lokale bruddene på taket. Bruddene er ganske nedgrodde og vanskelig å finne i dag. Mektigheten på skiferlaget er ca. 4 m.
Location
Bruddene ligger 300 - 400 m SØ for Skåtavatnet på nordsiden av en fjellnabbe som lokalt kalles Stegabåta.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Hustak på Dalland"
Photo no. 2 showing Flere skifertak på Dalland"
Photo no. 3 showing Et av bruddene (igjenrast)"
Photo no. 4 showing Skiferblokk ved kjerreveien nedenfor bruddene"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; pages
Abstract:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Kolderup, N.H.,1933: Bergen Museum Årbok


Helland, A., 1901: Takskifre og heller: Naturen, Bergen Museum

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12416010001 Hand specimen
Sampler: Kari Aslaksen Aasly/...Stored: Løkken/...Size(kg): ,5


The fact sheet was created on 18.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway